11.11.1996 21/1996

Tarpeellisuusvaatimus - Arkaluonteinen tieto

Tietosuojalautakunta myönsi Raha-automaattiyhdistykselle määräaikaisen poikkeusluvan kerätä ja tallettaa pelikasinon asiakkaita koskevia arkaluonteisia henkilötietoja. (Äänestys 5-2).

ASIA
Henkilötietojen keräämistä ja tallettamista koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Raha-automaattiyhdistys

HAKEMUS
Hakija pyytää, että tietosuojalautakunta myöntäisi hakijalle henkilörekisterilain 7 ja 37 §:n nojalla poikkeusluvan saada käyttää ATK-pohjaista SGM-turvajärjestelmää Casino RAY:n asiakkaita koskevien tietojen keräämistä ja tallettamista asiakasrekisteriä varten.

Kerättäviin ja talletettaviin tietoihin saattaa hakijan
mukaan sisältyä henkilörekisterilain 6 §:ssä tar ttuja
arkaluonteisia tietoja. Hakija katsoo, että reki idyn
yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa
vaarantuminen voidaan kuitenkin täysin estää.

Hakija katsoo, että sillä olisi henkilörekisterilain 7 §:n 1
kohdan nojalla oikeus kerätä ja tallettaa arkaluo ia
tietoja ilman poikkeuslupaakin, koska kysymys on
henkilörekisteristä, jonka perustaminen johtuu Ra tomaattiyhdistykselle arpajaislain 5 §:n 2 momentin ja
toimiluvan nojalla kuuluvan valvonnan huolehtimis
Hakija katsoo, että se ei voi täyttää näitä lakis siä
tehtäviään ilman hakemuksessa tarkoitettujen tiet
keräämistä ja tallettamista.

Casino RAY:n nykyistä asiakaskorttia tullaan
täydentämään siten, että lomakkeeseen tulee sisäl n
maininta asiakkaan suostumuksesta hänen
henkilötietojensa rekisteröintiin kuvalla varuste
asiakastiedostoon sekä videoseurantaan kasinon al a
ja maininta siitä, ettei asiakastiedoston sisältä ietoja
luovuteta muille kuin viranomaisille laissa edell issä
tapauksissa.

Asiakkaista kerättävät ja talletettavat tiedot

Henkilön saapuessa ensimmäisen kerran kasinoon hänen on täytettävä asiakaskortti. Asiakaskortissa annetaan seuraavat tiedot:

* sukunimi
* etunimi
* syntymäaika
* jakeluosoite
* postinumero
* osoitetoimipaikka
* maa
* puhelinnumero
* kansalaisuus
* passin numero (ulkomaalaiselta)
* passin myöntämisen aika ja paikka
(ulkomaalaiselta)

Kasinon vastaanottovirkailija tarkistaa asiakkaan henkilöllisyyden ajokortista, henkilöllisyystodistuksesta, kuvallisesta Kela-kortista tai muusta luotettavasta kuvallisesta henkilöllisyysasiakirjasta. Ulkomaalaisilta edellytetään passi.

Tämän jälkeen kasinon vastaanottovirkailija ottaa asiakkaasta
* videovalokuvan.

Asiakas saa viivakoodilla ja
* asiakasnumerolla

varustetun henkilökohtaisen jäsenkortin. Vastaanottovirkailija syöttää tiedot asiakaskortista SGM:ään, jolloin myös päivämäärä ja kellonaikatiedot tallentuvat.

Jäsenkortin voimassaoloaikana (viikko tai vuosi) asiakas pääsee kasinoon esittämällä korttinsa kasinon vastaanottovirkailijalle, joka lukee kortin viivakoodin lukijalla. Tällöin asiakkaan kuva ja henkilötiedot näkyvät päätteen näytöllä ja SGM-järjestelmään tallentuu

* käyntitieto aikamäärineen.

SGM-järjestelmään kirjataan myös

* tieto siitä, että asiakas on
sisäänpääsykiellossa,

* tieto siitä, että asiakkaan saapumisesta
kasinoon on informoitava vuoropäällikköä tai
turvaosastoa ja

* pelaajien yli 5.000 markan peli-illan aikana
syntyneet kokonaisostot, -voitot ja häviöt.

Viimeksi mainittujen pelaustietojen kirjaamista pidetään välttämättömänä toimiluvassa pelin luotettavuudelle asetettujen edellytysten vuoksi.

SGM on täysin erillinen ja suljettu tietojärjestelmä, joka ei ole yhteydessä kasinon tai Raha-automaattiyhdistyksen muihin tietojärjestelmiin. Järjestelmän käyttäjäkunta on rajattu siten, että järjestelmää käyttävät kasinon vastaanotossa vastaanoton esimies ja vastaanottovirkailijat, turvaosastolla turvapäällikkö ja turvamiehet, pelisalissa kasinopäällikkö, kasinon vuoropäälliköt ja salivalvojat, kassaosastolla pääkassa ja kassanhoitajat ja markkinoinnissa markkinointisihteeri. Kukin käyttäjä pääsee vain työtehtävän edellyttämään osaan järjestelmässä.

Asiakastiedot säilyvät järjestelmässä kahden vuoden ajan.

SGM-järjestelmän keskusyksikkö on lukitussa tilassa kasinon atk-huoneessa ja käyttöpäätteet ovat kasinon vastaanotossa, turvaosastossa, pääkassassa, vuoropäälliköllä ja markkinointisihteerillä. Vastaanottoon sijoitettuihin päätteisiin on yhdistetty videokamera, jolla kasinon asiakkaaksi ensimmäisen kerran tulevat henkilöt kuvataan sekä viivakoodin lukulaite, jolla toistokävijöiden asiakaskortit luetaan. Pääkassan päätteeseen on liitetty viivakoodin lukija.

Tämän lisäksi asiakkaasta kerätään ja talletetaan:

* tietoja vuoropäälliköiden päiväkirjaan ja
turvaosaston päiväkirjaan
- sukunimi
- etunimi
- asiakasnumero
- seurannan/toimenpiteen
perustelu.

Tietoja näihin päiväkirjoihin kirjataan, mikäli asiakas on seurannassa esimerkiksi pelipetoksesta, pelaamisen aiheuttamasta sosiaalisesta haitasta, pelitoiminnan luotettavuuden ja turvallisuuden toistuvasta häirinnästä, rahanpesusta tai väärän rahan käytöstä. Merkintä voi olla esimerkiksi prostituutio, joka häiritsee asiakkaiden pelaamista, konkreettinen uhka henkilökunnan tai muiden asiakkaiden turvallisuudelle, poikkeuksellinen pelauskäyttäytyminen j.n.e. Turvaosaston päiväkirjaan kirjataan myös pelikiellon aikaiset vilpilliset yritykset päästä kasinoon.

Turvaosaston päiväkirjana toimii Write-kirjoitusohjelma ja vuoropäälliköiden päiväkirja on tavanomainen kalenteripäiväkirja, johon merkinnät tehdään kirjoittamalla.

Lisäksi hakijalla on

* pelikieltoja koskevat päätökset erillisissä
mapeissa.

Vuoropäällikkö kirjaa turvaosaston ottamaan asiakasta koskevaan SGM-printtiin

* pelikiellon syyn ja

* pelikiellon keston.

Syynä voi olla esimerkiksi todettu pelipetos, pelaamisen aiheuttama sosiaalinen haitta, vakava ja toistuva järjestyshäiriö, häiritsevä prostituutio, väärä raha tai henkilökuntaan kohdistuva uhka. Myös itse pyydetyn pelikiellon liitteenä olevat kirjalliset sopimukset säilytetään valvontahuoneessa. Valvontahuoneessa on lisäksi erikseen arkistoituna

* tiedot päättyneistä pelikielloista.

Asiakastiedoston käyttötarkoitus on rekisteriselosteen mukaan:
- turvallisuus- ja järjestyksenpitonäkökohdat
- pelaamisen valvonnan ylläpito
- pelitoiminnan luotettavuuden ylläpito
- sisäänpääsyn valvonta
- mahdollisten epäkohtien seuranta
- pelitoiminnan kehittäminen.

Asiakasrekisterissä on tiedot noin 120.000 henkilöstä.

Videovalvonta

Hakemukseen liitetyistä asiakirjoista käy ilmi, että asiakkaita valvotaan kasinossa videokameroiden avulla. Kaikki yleiset asiakastilat sosiaalitiloja lukuun ottamatta ovat videovalvottuja erillisellä järjestelmällä, joka ei ole yhteydessä SGM:ään. Kaikki pelitapahtumat pelipöydissä videoidaan. Epäselvissä ja selvitystä vaativissa pelitilanteissa kasino tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden itse todeta tapahtunut videonauhalta. Kasinosalin yhteydessä on erillinen tila tätä tarkoitusta varten.

Videovalvonnasta ilmoittava kyltti on kasinon vastaanotossa. Videonauhat säilytetään seitsemän päivän ajan, jollei jokin erityinen selvitystä vaativa tapahtuma muuta edellytä.

Hakemukseen liitetyt asiakirjat

Hakemukseen on liitetty seuraavat asiakirjat:

1. Valtioneuvoston 17.12.1994 antama päätös hakijalle
pelikasinotoiminnan harjoittamiseen myönnetystä
toimiluvasta.

2. Helsingin poliisilaitoksen 27.3.1995 hyväksymä, em.
toimiluvan 10. kohdassa tarkoitettu kasinon
turvallisuutta ja pelaamisen valvontaa koskeva
suunnitelma.

3. Casino RAY:n johtajan Hannu Jokipaltion 5.3.1996
päivätty selvitys asiakastiedoston tarpeellisuudesta
kasinon turvallisuus- ja valvontatehtävän toteuttamista
varten.

4. Vertaileva, 5.3.1996 päivätty selvitys eri Euroopan
maissa toimivissa pelikasinoissa toteutetuista
asiakkaiden rekisteröinneistä ja asiakastiedostoista.

5. Sisäasiainministeriön 25.3.1996 päivätty lausunto
poikkeusluvan myöntämisestä ja poikkeusluvan tarpeesta.

6. Helsingin poliisilaitoksen 15.4.1996 (oik. 12.4.1996)
päivätty lausunto Casino RAY:n turvajärjestelmän
tarpeellisuudesta turvallisuus- ja valvontatehtävän
hoitamiseksi.

Hakija viittaa myös siihen aineistoon, joka asian käsittelyn aikaisemmissa vaiheissa on toimitettu tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutettu on toimittanut lautakunnalle mainitun aineiston (dnrot 139/45/92, 358/45/93 ja 794/41/95).

Sisäasiainministeriön lausunto 25.3.1996

Sisäasiainministeriö toteaa, että arpajaislain säännökset ovat puutteelliset pelaajien rekisteröinnin osalta ja katsoo, ettei pelaajien rekisteröintiä tulisi suorittaa ilman arpajaislain nimenomaista säännöstä tai tietosuojalautakunnan antamaa poikkeuslupaa.

Sisäasiainministeriössä käynnistetään arpajaislainsäädännön kokonaisuudistuksen jatkovalmistelu syksyllä 1996. Arpajaislainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä pelaajien rekisteröintiä koskevat säännökset on tarkoitus sisällyttää arpajaislakiin.

Lausunnossa katsotaan, että asiakkaiden rekisteröinti kasinossa on sekä asiakkaiden että kasinon edun mukaista. Ministeriön käsityksen mukaan olisi tarkoituksenmukaista sallia pelaajien rekisteröinti kasinossa tietosuojalautakunnan päätöksellä siihen saakka, kun pelaajien rekisteröintiä koskevat säännökset otetaan arpajaislakiin. Lausunnossa arvellaan, että esitys uudeksi arpajaislaiksi annettaneen aikaisintaan vuonna 1998.

Helsingin poliisilaitoksen lausunto 12.4.1996

Helsingin poliisilaitoksen käsityksen mukaan Casino RAY:n turvallisuus- ja valvontatehtävän hoitamiseksi on välttämätöntä rekisteröidä pelaajat. Asiakkaan tulisi antaa nimenomainen suostumus henkilötietojensa rekisteröintiin valvontarekisteriin.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Pelikasinotoimintaa koskevat turvallisuus- ja valvontatehtävät

Arpajaislain 5 §:n 2 momentin (518/91) mukaan pelikasinoon ei saa päästää henkilöä, joka ilmeisesti on alle 18-vuotias taikka ilmeisesti alkoholin tai muun päihdyttävän tai huumaavan aineen vaikutuksen alainen. Pelaaminen ei ole sallittua velaksi tai panttia vastaan. Pelin toimeenpanijalla on oikeus kieltää henkilöltä pelaaminen tai rajoittaa hänen pelaamistaan, jos häntä todennäköisin syin epäillään pelivilpistä taikka jos pelaaminen ilmeisesti on aiheuttanut tai on aiheuttamassa hänelle taloudellista tai terveydellisestä syystä johtuvaa sosiaalista haittaa.

Raha-automaattiasetuksen 2 §:n 2 momentin (520/91) mukaan luvan pelikasinotoiminnan harjoittamiseen myöntää valtioneuvosto. Lupapäätöksessä on määrättävä pelikasinon valvonnasta.

Valtioneuvosto on myöntänyt Raha-automaattiyhdistykselle toimiluvan pelikasinotoiminnan harjoittamiseen ajalle 1.12.1991 - 30.11.1996 (lupaa muutettu viimeksi 17.2.1994). Kasino toimii nimellä Casino RAY.

Toimiluvassa todetaan mm. että pelikasinotoiminnan tulee tapahtua erillisessä, valvotussa huonetilassa. Pelikasinotoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin pelikasinon sijaintipaikan poliisi on hyväksynyt Raha-automaattiyhdistyksen laatiman kasinon turvallisuutta ja pelaamisen valvontaa koskevan suunnitelman. Raha-automaattiyhdistyksen on huolehdittava kasinon turvallisuudesta ja pelitoiminnan luotettavuudesta asianmukaisesti. Erityisesti on valvottava mm. sisäänpääsyä kasinoon, pelaamista sekä rahaliikennettä kasinossa. Kasinossa tulee olla erityinen valvontahenkilöstö. Raha-automaattiyhdistyksen tulee järjestää pelitoiminnan seuranta niin, että valvontaviranomaisten käyttöön saadaan tilastot ja tutkimukset, joiden avulla on mahdollista arvioida pelaamiseen mahdollisesti liittyviä epäkohtia. Toimiluvassa on lisäksi määräyksiä mm. suurimmista sallituista pelipanoksista (100-30.000 mk).

Helsingin poliisilaitos on 27.3.1995 hyväksynyt em. toimiluvassa tarkoitetun kasinon turvallisuutta ja pelaamisen valvontaa koskevan suunnitelman. Suunnitelman mukaan kasinon vastaanotossa asiakkaat ilmoittautuvat ja ilmoittavat henkilötietonsa kyselylomakkeella, jota vastaan he saavat asiakaskortin. Asiakaskortin avulla toteutetaan erillinen, itsenäinen asiakastietojärjestelmä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Kuva asiakkaasta sisältyy asiakastietojärjestelmään. Pelaamisen valvonta perustuu henkilövalvontaan, jota täydennetään teknisellä valvontajärjestelmällä, jolla mahdollistetaan reaaliaikainen tekninen tuki pöydissä ja pelialueella tehtäville ratkaisuille. Pelipöydissä tapahtuva rahaliikenne on varmistettu aina kaksinkertaisella henkilövalvonnalla. Lisäksi pelipöydissä, automaattialueella ja rahankäsittelypisteissä on jatkuva videovalvonta. Pelaamiseen mahdollisesti liittyvien epäkohtien arvioimiseksi pidetään tilastoa poikkeamista ja mahdollisesti tehdyistä tutkimuksista. Nämä tiedot toimitetaan määräajoin valvontaa suorittavalle viranomaiselle.

Sovellettavat henkilörekisterilain säännökset

Arpajaislaissa eikä muuallakaan lainsäädännössä ole säädetty pelikasinon asiakkaiden rekisteröinnistä. Tämän vuoksi hakemuksessa tarkoitettuun rekisterinpitoon sovelletaan henkilörekisterilakia.

Looginen rekisterikäsite

Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 2 kohdan mukaan henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, sekä sellaista luetteloa, kortistoa tai muuta näihin verrattavalla tavalla järjestettyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta. Samaan henkilörekisteriin luetaan henkilörekisterilain 4 §:n 2 momentin mukaan kuuluviksi teknisesti erikseen pidetyt henkilörekisterit, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseksi.

Kaikki hakijan asiakkaistaan edellä esitetyn mukaisesti keräämät tiedot liittyvät saman asiakassuhteen hallinnointiin ja kuuluvat näin ollen samaan asiakasrekisteriin riippumatta siitä, onko ne talletettu SGM-järjestelmään vai esimerkiksi erikseen pidettyihin päiväkirjoihin. Myös videovalvonnassa tallennetut videonauhat ovat osa asiakasrekisteriä siltä osin, kuin asiakkaat ovat niistä tunnistettavissa kuvan tai äänen perusteella.

Tarpeellisuusvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 2 momentin mukaan henkilörekisteriin saa tallettaa vain sellaisia henkilötietoja, jotka rekisterin käyttötarkoituksen kannalta ovat tarpeellisia. Lähtökohtana on, että rekisterin pitämisen ja rekisteriin otettavien henkilötietojen tulee olla rekisterinpitäjän hallinnon ja toiminnan kannalta asiallisesti perusteltuja yleisen mittapuun mukaan arvioituna.

Arkaluonteisten tietojen rekisteröintikielto

Henkilörekisterilain 6 §:n 1 momentin mukaan henkilörekisteriin merkittäviksi ei saa kerätä eikä rekisteriin tallettaa arkaluonteisia tietoja. Arkaluonteisina tietoina pidetään pykälän 2 momentin mukaan mm. henkilötietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta sekä henkilön terveydentilaa tai seksuaalista käyttäytymistä.

Henkilörekisterilain 7 §:n mukaan arkaluonteisia tietoja saa kerätä ja tallettaa mm., jos tietosuojalautakunta on antanut siihen luvan tai rekisteröity suostumuksensa taikka jos kysymys on henkilörekisteristä, josta on säädetty laissa tai asetuksessa tai jonka perustaminen johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä.

Poikkeuslupa

Tietosuojalautakunta voi henkilörekisterilain 37 §:n nojalla myöntää poikkeusluvan edellä mainituista henkilörekisterilain säännöksistä. Edellytyksenä on kuitenkin, että poikkeusluvan myöntämiseen on painava syy ja että rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa vaarantuminen voidaan estää.

Päätös

Hakijalle on arpajaislain 5 §:n 2 momentissa, valtioneuvoston hakijalle myöntämässä toimiluvassa sekä Helsingin poliisilaitoksen kasinon turvallisuutta ja pelaamisen valvontaa koskevassa suunnitelmassa asetettu velvoitteita valvoa pelaamista pelikasinossa ja huolehtia pelikasinon turvallisuudesta.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa lueteltujen tietojen keräämistä ja tallettamista voidaan pitää tarpeellisena asiakassuhteen sekä edellä mainittujen velvoitteiden asianmukaisen hoitamisen kannalta.

Vuoropäälliköiden ja turvaosaston päiväkirjaan sekä pelikieltoja koskeviin tietoihin samoin kuin videovalvonnassa talletettuihin tietoihin sisältyy myös arkaluonteisia tietoja, kuten tietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan rikollista tekoa, henkilön terveydentilaa tai seksuaalista käyttäytymistä. Koska hakijalla ei ole rekisteröityjen suostumusta näiden tietojen keräämiseen ja tallettamiseen eikä asiakasrekisterin pitämisen voida tältä osin katsoa kaikilta osin johtuvan välittömästi rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä, tarvitsee hakija tietosuojalautakunnan poikkeusluvan arkaluonteisten tietojen keräämiseen ja tallettamiseen.

Ottaen huomioon hakijalle pelikasinotoiminnan toimeenpanijana säädetyt ja määrätyt tehtävät sekä sen, että asian lainsäädännöllinen järjestäminen on suunnitteilla, tietosuojalautakunta katsoo, että on painava syy myöntää poikkeuslupa hakemuksessa lueteltujen arkaluonteisten tietojen keräämiseen ja tallettamiseen. Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan hakemuksessa lueteltujen arkaluonteisten henkilötietojen keräämiseen ja tallettamiseen.

Ottaen huomioon pelikasinotoiminnan luonteen ja päätöksessä asetetut lupamääräykset, tietosuojalautakunta katsoo, että poikkeusluvan myöntäminen ei perusteettomasti vaaranna rekisteröidyn yksityisyyttä tai hänen etujaan ja oikeuksiaan.

LUPAMÄÄRÄYKSET

1) Hakijan on huolehdittava tarpeellisista teknisistä ja
organisatorisista toimenpiteistä, joiden avulla
varmistetaan, että poikkeusluvan nojalla kerätyt ja
talletetut tiedot ovat vain niiden henkilöiden
käytettävissä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä
hoitamisessa ja että kullakin henkilöllä on
käytettävissään ainoastaan ne tiedot, jotka hän
työtehtävänsä hoitamisessa tarvitsee.

2) Hakijan on huolehdittava siitä, että tiedot hävitetään
heti, kun ne eivät enää ole tarpeen hakijalle säädettyjen
ja määrättyjen tehtävien hoitamista varten.

3) Hakijan on huolehdittava siitä, että rekisteröidyn
tarkastusoikeus poikkeusluvan nojalla kerättyjen tietojen
osalta toteutuu.

POIKKEUSLUVAN MÄÄRÄAIKAISUUS

Lupa on voimassa siihen asti, kunnes pelikasinon asiakkaiden rekisteröinnistä säädetään, mutta enintään kuitenkin 31.12.1998 saakka.

Poikkeuslupa myönnetään määräaikaisena, koska asian järjestäminen lainsäädäntöteitse on vireillä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Arpajaislaki 5 § 2 mom
Raha-automaattiasetus 2 § 2 mom
Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 4 § 2 mom
Henkilörekisterilaki 5 § 2 mom
Henkilörekisterilaki 6 §
Henkilörekisterilaki 37 §

ÄÄNESTYS

Asiassa toimitettiin äänestys.

1) Eri mieltä ollut jäsen lausui seuraavaa:

Pelaamisen ja kasinon turvallisuuden valvonta eivät edellytä arkaluonteisten tietojen keräämistä ja tallentamista hakemuksessa mainitussa laajuudessa. Pelikielto ja sen kestoaika taikka sisäänpääsykielto ovat valvonnan kannalta yleensä riittäviä tietoja. Ainoastaan siinä tapauksessa, että ryhdytään oikeudellisiin toimenpiteisiin, on olemassa painava syy oikeudenkäynnin kannalta välttämättömien arkaluonteisten tietojen säilyttämiseen oikeuskäsittelyn ajan. Kerättävä ja tallennettava arkaluonteinen tieto olisi myöskin useissa tapauksissa kasinon henkilökunnan tilannearvio eikä rekisteröitävän tiedon oikeellisuudesta voida olla varmoja. Tällaisten tietojen keräämistä ja tallentamista ei voida pitää henkilörekisterilain 3 ja 9 §:n vaatimusten mukaisena.

2) Toinen eri mieltä ollut jäsen lausui seuraavaa:

Arpajaislain 5 pykälän 2 momentin mukaan pelikasinoon ei saa päästää henkilöä, joka ilmeisesti on alle 18-vuotias taikka ilmeisesti alkoholin tai muun päihdyttävän tai huumaavan aineen vaikutuksen alainen. Pelaaminen ei ole sallittua velaksi tai panttia vastaan. Pelin toimeenpanijalla on oikeus kieltää henkilöltä pelaaminen tai rajoittaa hänen pelaamistaan, jos häntä todennäköisin syin epäillään pelivilpistä taikka jos pelaaminen ilmeisesti on aiheuttanut tai on aiheuttamassa hänelle taloudellista tai terveydellisestä syystä johtuvaa sosiaalista haittaa. Valtioneuvoston myöntämässä pelikasinon toimiluvassa todetaan mm. että erityisesti on valvottava sisäänpääsyä kasinoon, pelaamista sekä rahaliikennettä.

Turvallisuusohjeiden ja määräysten sekä asianmukaisen valvonnan toteuttaminen pelikasinossa edellyttää asiakasrekisterin pitämistä. Asiakasrekisterin avulla toteutetaan asiakkaiden tunnistaminen, eri syistä annettujen pelikieltojen valvonta, rahanpesun estämiseksi tarpeellinen voittojen valvonta sekä tavanomainen asiakassuhteiden hoitaminen. Asiakasrekisterin kannalta tarpeellisia tietoja ovat asiakkaan nimi, osoite, merkintä mahdollisesta pelikiellosta ja asiakaskortin numero. Näiden tietojen avulla ja sisäänpääsyn yhteydessä henkilöllisyyspapereiden esittämisellä voidaan varmistua lain tarkoittamalla tavalla siitä, ettei henkilö ole ilmeisesti alle 18-vuotias tai pelikiellossa. Merkinnät voitoista ja pelikielloista saattavat myös olla tarpeellisia toimiluvan ja arpajaislain edellytysten täyttämiseksi. Näihin tietoihin tulee kuitenkin olla pääsy ainoastaan valvontahenkilöstöllä. Merkintä pelikiellosta tavallisessa asiakasrekisterissä riittää estämään pelikiellon omaavan henkilön sisäänpääsyn.

Katson, että muiden kuin edellä mainittujen asiakastietojen tallettamisen osalta tarpeellisuusvaatimus ei täyty, eikä painavaa syytä tallettaa asiakastiedostoihin muita, asiakasvalvonnan kannalta ylimääräisiä tietoja, ole. Osa asiakasrekisterin kannalta olennaisista tiedoista, esimerkiksi syyt pelikiellon antamiseksi, saattavat olla arkaluontoisia. Hakija tarvitsee poikkeusluvan arkaluontoisten tietojen keräämiseen ja tallettamiseen. Ottaen huomioon hakijalle pelikasinon toimeenpanijana säädetyt ja määrätyt tehtävät katson, että hakijalle on myönnettävä lupa rekisteröidä sellaisia arkaluontoisia tietoja, joiden avulla voidaan toteuttaa pelikieltojen valvonta sekä toteuttaa rahanpesun estämiseksi tarpeellinen valvonta.

Lupaehdoissa on selkeästi edellytettävä, että pääsy arkaluontoisiin tietoihin on asianmukaisesti rajattu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.