13.05.1996 12/1996

Massaluovutus - Yhteysvaatimus - Tarpeellisuusvaatimus - Asianmukaisuusvaatimus

Tietosuojalautakunta myönsi oikeusministeriölle poikkeusluvan vuoden 1995 veronpalautustietojen massaluovutukseen sekä niiden hallussapitoon ja käyttämiseen veronpalautusten ulosmittausta varten. Sen lisäksi, että lupa tarvittiin massaluovutukseen ja henkilötunnuksen luovuttamiseen, hakija tarvitsi luvan poiketa yhteysvaatimuksesta, tarpeellisuusvaatimuksesta ja asianmukaisuusvaatimuksesta.

Ks. myös 39/13.10.1992 ja 2/21.1.1992.

ASIA
Henkilötietojen massaluovutusta sekä niiden keräämistä ja tallettamista koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Oikeusministeriö

HAKEMUS
Hakija pyytää lupaa veronpalautustietojen luovutukseen ns. manuaaliulosottopiireille veronpalautuksen ulosmittausta varten. Luovutus on tarkoitus toteuttaa siten, että kukin lääninverovirasto luovuttaa oikeusministeriölle manuaaliulosottopiirien käyttöön tiedot kaikista veronpalautusten saajista luettelomuodossa. Käytännön syistä luovutetaan myös niiden veronpalautusta saavien henkilöiden tiedot, joilla ei ole asioita ulosotossa.

Lupaa pyydetään vuoden 1995 veronpalautustietojen luovuttamiseen ja enintään siihen saakka kunnes manuaaliulosottopiirit liitetään ulosoton atk-järjestelmään.

Vuoden 1990 veronpalautustietojen osalta tietosuojalautakunta on myöntänyt poikkeusluvan päätöksellään 2/21.1.1992 ja vuoden 1991-1994 veronpalautustietojen osalta päätöksellään 39/13.10.1992.

Ulosottoviranomaisia koskeva ulosottolain (197/96) muutos tulee voimaan 1.12.1996 lukien, jolloin valtion paikallishallinnon uudistus toteutuu. Valtion paikallishallintouudistuksen viivästyminen on myöskin lykännyt ulosoton atk-järjestelmän laajenemista kaikkiin ulosottopiireihin. Tästä syystä vuoden 1995 veronpalautusten ulosmittauksia joudutaan edelleen suorittamaan manuaalisissa ulosottopiireissä eikä niissä ole mahdollisuuksia kysellä veronpalautustietoja atk- ulosottopiireille rakennetusta tiedostosta. Manuaaliulosottopiireissä veronpalautusten ulosmittaus on mahdollista vain siten, että lääninverovirasto toimittaa entisen muotoiset luettelot veronpalautusten saajista. Syksyllä 1996 manuaalisia ulosottopiirejä on 105 kpl ja niissä käsitellään arviolta 10 % ulosottoasioista.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Massaluovutus

Massaluovutuksella tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 â:n 8 kohdan mukaan muun muassa koko henkilörekisterin luovuttamista tai henkilörekisterin käyttämistä teknisen käyttöyhteyden avulla. Hakemuksessa tarkoitetut manuaaliset luovutukset veronpalautuksen saajista ovat henkilörekisterilaissa tarkoitettuja massaluovutuksia verohallinnon henkilörekisterinä pidettävästä teknisestä tallenteesta.

Henkilötietojen massaluovutuksesta viranomaisen teknisestä tallenteesta, joka muodostaa henkilörekisterilaissa tarkoitetun henkilörekisterin, on säädetty yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a â:ssä. Lainkohdan mukaan massaluovutus on sallittu vain:

1) jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa
tai tietosuojalautakunta luvan;

2) jos massaluovutus tapahtuu muun lain tai asetuksen
mukaisesti, ei kuitenkaan henkilörekisterilain
19 â:ssä säädetyillä perusteilla; tai

3) jos tietojen luovuttaminen tapahtuu tieteellistä
tutkimusta tai tilastointia varten ja
luovutus täyttää henkilörekisterilain 19 â:n 1
momentin 3 kohdan vaatimukset.

Poikkeusluvan tarve

Rekisteröidyt eivät ole antaneet suostumustaan hakemuksessa tarkoitettuihin luovutuksiin verohallinnon teknisestä tallenteesta, eivätkä muutkaan 18 a â:ssä säädetyt edellytykset täyty. Tämän vuoksi hakija tarvitsee henkilörekisterilain 37 â:ssä tarkoitetun poikkeusluvan.

Yhteysvaatimus

Henkilörekisterilain 5 â:n 1 momentissa on säädetty henkilötietojen tallettamiselle asetetusta yhteysvaatimuksesta. Yhteysvaatimus merkitsee, että ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa saa henkilörekisteriin kerätä ja tallettaa tietoja vain henkilöistä, joilla on lainkohdassa tarkoitettu asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, jollei rekisterin pitäminen johdu rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä.

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 â:n 3 kohdassa henkilöä, yhteisöä tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä. Hakemuksen mukaan tiedot luovutettaisiin oikeusministeriön oikeushallinto-osaston alaisille ulosottopiireille. Tietosuojalautakunta katsoo, että oikeusministeriö on ulosottopiireille luovutettavien henkilörekisterien rekisterinpitäjä.

Poikkeusluvan tarve

Hakemuksessa tarkoitetut luettelot sisältävät myös niiden veronpalautusta saavien henkilöiden tiedot, joilla ei ole asioita ulosotossa. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta katsoo, ettei henkilörekisterilain 5 â:n 1 momentissa tarkoitettu yhteysvaatimus kaikilta osin täyty hakijan rekisterinpidossa. Koska rekistereiden pitäminen kaikista veronpalautusten saajista ei myöskään johdu rekisterinpitäjille säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä, eivätkä rekisteröidyt ole antaneet hakijalle suostumustaan tietojensa tallettamiseen, tarvitsee hakija henkilörekisterilain 37 â:ssä tarkoitetun poikkeusluvan yhteysvaatimuksesta.

Tarpeellisuusvaatimus

Henkilörekisterilain 5 â:n 2 momentissa säädetyn tarpeellisuusvaatimuksen mukaan henkilörekisteriin saa kerätä vain rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.

Poikkeusluvan tarve

Veronpalautuksen saajia koskevat tiedot eivät ole hakijalle tarpeellisia siltä osin kuin tiedot koskevat henkilöitä, joilla ei ole asioita ulosotossa. Tämän vuoksi hakija tarvitsee henkilörekisterilain 37 â:ssä säädetyn poikkeusluvan tarpeellisuusvaatimuksesta.

Asianmukaisuusvaatimus

Henkilörekisterilain 4 â:n 1 momentin mukaan henkilörekisterin käytön tulee olla asiallisesti perusteltu rekisterinpitäjän toiminnan ja hallinnon kannalta. Asianmukaisuusvaatimus edellyttää, että henkilörekisterin pitämisen tulee olla tarpeen, jotta rekisterinpitäjä voisi hoitaa toimialaansa kuuluvia tehtäviä asianmukaisesti.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakijan lakisääteiset tehtävät eivät ole veronpalautusten ulosmittauksen osalta asianmukaisesti hoidettavissa ilman hakemuksessa tarkoitettuja tietoja. Asianmukaisuusvaatimus ei täyty kaikilta osin, koska veronpalautustietojen henkilöllinen kattavuus on hakijan tehtävien hoitamisen kannalta tarpeettoman laaja.

Poikkeusluvan tarve

Edellä mainitun perusteella tietosuojalautakunta katsoo, että hakija tarvitsee henkilörekisterilain 37 â:ssä säädetyn poikkeusluvan asianmukaisuusvaatimuksesta.

Henkilötunnuksen luovuttaminen

Henkilörekisterilain 19 â:n 2 momentin mukaan henkilötunnuksen saa luovuttaa massaluovutuksena vain, jos luovutuksensaajalla on se jo käytettävissään tai jos hänellä on oikeus saada se rekisteröidyltä itseltään tai väestörekisteristä taikka jos luovutus tapahtuu tieteellistä tutkimusta tai luottotietotoimintaa varten.

Poikkeusluvan tarve

Tietosuojalautakunta katsoo, että henkilörekisterilaissa säädetyt henkilötunnuksen luovuttamista koskevat edellytykset eivät täyty ja hakija tarvitsee henkilörekisterilain 37 â:ssä säädetyn poikkeusluvan.

Poikkeusluvan myöntämisen edellytykset

Poikkeuslupa massaluovutukseen sekä yhteys-, tarpeellisuus- ja asianmukaisuusvaatimuksesta sekä henkilötunnusten luovuttamiseen voidaan myöntää vain painavasta syystä ja edellyttäen, että rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

PÄÄTÖS

Oikeusministeriön lakisääteisiin tehtäviin kuuluvaa ulosmittausta ei voida ns. manuaaliulosottopiireissä veronpalautusten osalta asianmukaisesti suorittaa ilman hakemuksessa tarkoitettuja tietoja. Hakemuksen tarkoituksena on varmistaa ulosotonhakijoiden oikeusturva. Näiden syiden vuoksi tietosuojalautakunta katsoo, että poikkeusluvan myöntämiseen massaluovutukseen, henkilötunnuksen luovuttamiseen sekä poikkeamiseen yhteysvaatimuksesta, tarpeellisuusvaatimuksesta ja asianmukaisuusvaatimuksesta, on olemassa henkilörekisterilain 37 â:ssä tarkoitettu painava syy.

Tietosuojalautakunta katsoo, että poikkeusluvan myöntäminen hakijalle ei vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa ja oikeusturvaa eikä valtion turvallisuutta.

Tietosuojalautakunta myöntää oikeusministeriölle poikkeusluvan hakemuksessa tarkoitettuun henkilötietojen massaluovutukseen sekä niiden hallussapitämiseen ja käyttämiseen. Tällaisia tietoja ovat henkilön nimi ja osoite, henkilö- tai ly-tunnus, verolipun numero, palautuksen markkamäärä ja verojäämiä-tieto. Poikkeuslupa myönnetään vuoden 1995 veronpalautustietoihin, mutta kuitenkin enintään siihen saakka kun ao. ulosottopiiri on liitetty ulosoton atk-järjestelmään.

Niiltä osin kuin on kysymys salassapidettävien verotustietojen luovuttamisesta, tietosuojalautakunta jättää hakemuksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.

LUPAMÄÄRÄYS

Oikeusministeriön tulee huolehtia siitä, että tiedot sellaisista henkilöistä, joilla ei ole asioita ulosotossa viipymättä palautetaan tai hävitetään.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 â
Henkilörekisterilaki 4 â 1 mom
Henkilörekisterilaki 5 â 1 mom
Henkilörekisterilaki 5 â 2 mom
Henkilörekisterilaki 19 â 2 mom
Henkilörekisterilaki 37 â
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 18 a â

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.