13.05.1996 10/1996

Massaluovutus - Väestötietojärjestelmä - Yhteysvaatimus

Tietosuojalautakunta myönsi perintätoimistolle väestötietolain 29 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan saada käyttää väestötietojärjestelmän suorakäyttöistä HTU-tunnistusohjelmaa. Tunnistusohjelman avulla voitiin merkittävästi yksinkertaistaa ja nopeuttaa perintätoimiin kuuluvaa henkilötietojen selvittelyä.

ASIA
Henkilötietojen massaluovutusta väestötietojärjestelmästä koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Intrum Justitia Oy

HAKEMUS
Intrum Justitia Oy pyytää, viitaten Tietoperintä Oy:n tietosuojalautakunnalle jättämään 31.1.1996 päivättyyn hakemukseen, poikkeuslupaa väestötietolain 29 §:n nojalla saada ensisijaisesti käyttää väestötietojärjestelmän HTU-tunnistusohjelmaa tai toissijaisesti supistettua tunnistusohjelmaa (NIM).

Intrum Justitia Oy on yli 80 vuotta vanha, kansainväliseen Intrum-konserniin kuuluva perintätoimisto. Yhtiö on hakemuksen mukaan Suomen suurin perintäalan yritys.

Intrum Justitia Oy on 1.3.1996 ostanut Tietoperintä Oy:n liiketoiminnan. Tietoperintä Oy:n liiketoiminnot ja henkilöstö on yhdistetty Intrum Justitian Suomen organisaatioon.

Hakemuksen perustelut

Hakija suorittaa toimeksiannosta sekä vapaaehtoista että oikeudellista perintää. Perintä suoritetaan toimeksiantajan luovuttamien velallistietojen nojalla. Kun velallisen osoite on tuntematon tai kun toimeksiantaja ei ole voinut yksilöidä velallista, selvittää hakija velallisten puutteelliset tiedot pääosin väestötietojärjestelmästä saatavien tietojen avulla.

Uusi lainsäädäntö on mahdollistanut nimien vaihtamisen varsin vapaasti. Tämä on vaikeuttanut velallisten yksilöintiä ja tätä kautta myös perintätyötä.

Merkittävä osa hakijan saamista toimeksiannoista on velallisten tietojen osalta puutteellisia. Tietojen tarkistaminen vaatii merkittäviä henkilöresursseja sekä Intrum Justitia Oy:ssä että väestötietohallinnossakin. Atk:ta hyväksikäyttäen selvitystyötä voitaisiin rationalisoida merkittävästi.

Perinnässä toimenpiteet voidaan kohdistaa väärään henkilöön, ellei velallisen henkilötunnus ole perintää suorittavan tiedossa. Hakemuksen mukaan täytäntöönpanoviranomaiset ovat korostaneet, että täytäntöönpanotoimiin on lähes mahdotonta ryhtyä ilman tietoa velallisen henkilötunnuksesta ja viimeisestä tiedossa olevasta osoitteesta.

Tämän vuoksi hakija katsoo, että on välttämätöntä, että hakijalla olisi mahdollisuus hankkia väestötietojärjestelmästä velallisten yksilöintitietoja, jotta perintää ei kohdistettaisi vääriin velallisiin ja jotta aikaa vievältä puhelimessa tapahtuvalta työltä vältyttäisiin niin väestötietohallinnossa kuin Intrum Justitia Oy:ssä.

KUULEMINEN

Tietosuojalautakunta on Tietoperintä Oy:n hakemuksen johdosta pyytänyt väestörekisterikeskuksen lausunnon. Väestörekisterikeskus on antanut 8.3.1996 päivätyn lausunnon nro 235/030/96. Väestörekisterikeskuksesta 24.4.1996 puhelimitse saadun tiedon mukaan väestörekisterikeskus on lausuntoa antaessaan ollut tietoinen siitä, että hakija on ostanut Tietoperintä Oy:n liiketoiminnan. Väestörekisterikeskuksen ilmoituksen mukaan Tietoperintä Oy:n hakemuksesta annettu lausunto koskee myös Intrum Justitia Oy:n hakemusta.

Lausunnossa annetun selvityksen mukaan väestörekisterikeskuksen TPP-kyselyohjelmistoon sisältyvillä HTU- ja NIM- henkilötunnistuskyselyillä haetaan henkilöitä väestötietojärjestelmästä nimen perusteella. Kyselyä tarkentavina tietoina voidaan antaa henkilön syntymäaikatietoja, tieto kotikunnasta tai syntymäkotikunnasta sekä tieto sukupuolesta ja elossa olosta. HTU- ja NIM-tunnistuskyselyt poikkeavat toisistaan vastausten tietosisällön perusteella.

Kummankin kyselyn vastaustietoina saadaan annettujen hakuehtojen perusteella löydetyistä kaikista henkilöistä seuraavat tiedot:

* etunimi, sukunimi (nykyinen ja entinen)
* vakinainen osoite, muuttopäivä; nykyinen ja
edellinen
* mahdollinen tilapäinen osoite, alkamis- ja
päättymispäivä
* kotikunnan ja rekisteritoimiston koodi ja nimi

NIM kyselyllä saadaan vastaustiedoksi lisäksi:

* syntymäaika

Edellä mainittujen tietojen lisäksi HTU kyselyllä saadaan
vastaustiedoksi:

* henkilötunnus ja
* paikallisen rekisteriviranomaisen koodi ja nimi

Lausunnon mukaan tunnistuskyselyillä voitaisiin huomattavasti yksinkertaistaa ja nopeuttaa perintätoimiin kuuluvaa henkilötietojen selvittelyä. Samalla vähennettäisiin puutteellisista henkilötiedoista aiheutuvaa väärinyhdistämisen riskiä. Väestörekisterikeskus korostaa, että puutteelliset henkilötiedot joudutaan yleensä joka tapauksessa täydentämään väestötietojärjestelmän tiedoilla.

Väestörekisterikeskus katsoo, että kyseessä on väestötietolain 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu asioiden hallinnollisen tai muun käsittelyn merkittävä yksinkertaistaminen. Väestörekisterikeskuksen käsityksen mukaan tunnistuskyselyiden käyttöoikeuden myöntäminen ei vaarantaisi rekisteröidyn yksityisyyttä, etuja ja oikeuksia taikka valtion turvallisuutta, muun muassa koska tiedoista tallennettaisiin vain perinnän kohteena olevien henkilöiden tietoja. Lisäksi väestötietolain 30 §:n 1 momentin mukaan tietoja ei saisi käyttää muihin kuin väestörekisterikeskuksen luvassa mainittuihin tarkoituksiin eikä myöskään antaa tietoja ulkopuoliselle ilman rekisteriviranomaisen lupaa.

Väestörekisterikeskus ei näe estettä sille, että hakijalle myönnettäisiin poikkeuslupa saada väestötietojärjestelmästä tietoja HTU-tunnistuskyselyllä tai toissijaisesti NIM-tunnistuskyselyllä.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilörekisteri

Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 2 kohdassa muun muassa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä on henkilörekisterilain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu henkilötietoja sisältävä henkilörekisteri.

Henkilötietojen massaluovutus väestötietojärjestelmästä

Massaluovutuksella tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 8 kohdassa koko henkilörekisterin tai suurehkoa määrää rekisteröityjä koskevien henkilötietojen luovuttamista ja henkilötietojen luovuttamista automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa tai siten, että luovutuksensaaja voi käyttää henkilörekisteriä teknisen käyttöyhteyden avulla.

Hakija pyytää lupaa saada käyttää väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän suorakäyttöisiä tunnistusohjelmia. Koska hakija voisi käyttää tunnistusohjelmia teknisen käyttöyhteyden avulla, kysymyksessä on henkilötietojen massaluovutus väestötietojärjestelmästä.

Henkilötietojen luovutuksesta väestötietojärjestelmästä on säädetty väestötietolaissa. Lain 29 §:n 1 momentin mukaan väestötietojärjestelmästä saa luovuttaa tietoja henkilörekisterilaissa tarkoitettuna massaluovutuksena vain:

1) jos hakijalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus
tallettaa luovutettavat tiedot henkilörekisteriin eikä niiden
luovutus ja käyttö vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden
suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion
turvallisuutta; tai

2) jos tietojen luovuttaminen perustuu muun lain
säännökseen.

Väestötietolain 29 §:n 2 momentissa on säädetty, että tietosuojalautakunta voi antaa poikkeusluvan tietojen massaluovutukseen, vaikkei hakijalla ole henkilörekisterilain mukaista oikeutta tallettaa luovutettavia tietoja henkilörekisteriin.

Luvan myöntämiselle on väestötietolain 29 §:n 2 momentin mukaan edellytyksenä, että tietojen luovuttamisella voidaan merkittävästi yksinkertaistaa asioiden hallinnollista tai muuta käsittelyä. Edellytyksenä on lisäksi, että rekisteröidyn yksityisyyden, hänen etujensa ja oikeuksiensa sekä valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

Poikkeusluvan tarve

Väestörekisterikeskus luovuttaa suorakäyttöyhteyden avulla hakijalle tietoja myös henkilöistä, joiden osalta hakijalla ei ole perintätoimeksiantoa. Hakijalla ei ole henkilörekisterilain mukaista oikeutta tallettaa näitä henkilöitä koskevia tietoja henkilörekisteriin, koska henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu yhteysvaatimus ei täyty näiden henkilöiden ja hakijan välillä. Koska tietojen luovuttaminen hakijalle ei perustu myöskään muun lain säännökseen, tarvitsee hakija poikkeusluvan hakemuksen mukaiseen tietojen saamiseen väestörekisterikeskukselta.

Päätös

Hakija on hakemuksessaan selvittänyt, että merkittävä osa hakijan saamista toimeksiannoista on velallisten tietojen osalta puutteellisia. Tietojen tarkistaminen puhelimitse vaatii merkittäviä henkilöresursseja sekä Intrum Justitia Oy:ssä että väestötietohallinnossa.

Tietosuojalautakunta katsoo, että HTU-tunnistuskyselyllä voidaan merkittävästi yksinkertaistaa ja nopeuttaa perintätoimiin kuuluvaa henkilötietojen selvittelyä. Samalla voidaan vähentää puutteellisista henkilötiedoista aiheutuvaa väärinyhdistämisen riskiä.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan HTU-tunnistuskyselyn käyttämiseen.

Ottaen huomioon luovutettavien tietojen laatu ja käyttötarkoitus sekä jäljempänä mainittu lupamääräys, tietosuojalautakunta katsoo, että poikkeusluvan myöntäminen ei vaaranna rekisteröidyn yksityisyyttä, hänen etuaan tai oikeuttaan tai valtion turvallisuutta.

LUPAMÄÄRÄYS

HTU-tunnistuskyselyllä saadut tiedot on hävitettävä välittömästi perintätoimeksiannon päätyttyä tai viimeistään silloin, kun muu lainsäädäntö ei enää edellytä tietojen säilyttämistä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Väestötietolaki 29 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.