09.01.1996 1/1996

Yhteysvaatimus - Massaluovutus

Tietosuojalautakunta hylkäsi yhdistyksen hakemuksen saada kerätä osoitetietoja kunnan haja-asutusalueiden osoitejärjestelmästä paikallisen puhelinluettelon julkaisemista varten. Lautakunta katsoi, ottaen huomioon, että haja-asutusalueiden osoitejärjestelmän tiedot on kerätty ja talletettu viranomaiskäyttöä varten ja että tiedot on rekisteröity osoitejärjestelmään ilman asianomaisten suostumusta, että ei ollut esitetty painavaa syytä poikkeusluvan myöntämiselle.

ASIA
Henkilötietojen keräämistä, tallettamista ja massaluovutusta koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Lions LC-Vuolijoki

HAKEMUS
Hakija pyytää lupaa saada kerätä ja tallettaa henkilötietoja Telen Oulun läänin puhelinluettelosta paikallisen puhelinluettelon 1995 - 1996 julkaisemista varten. Luetteloon on tarkoitus koota kaikki Vuolijoen kunnan alueen nimi-, osoite- ja puhelinnumerotiedot.

Haja-asutusalueiden osoitteiden osalta haetaan lupaa käyttää tietojen keruussa hyväksi Vuolijoen kunnan haja-asutusalueiden osoitejärjestelmän tietoja. Hakijan edustajalta puhelimitse saadun lisäselvityksen mukaan teiden nimet kunnassa ovat muuttuneet ja osoitejärjestelmästä saataisiin uudet nimet.

LC-Vuolijoki julkaisee paikallisessa lehdessä ilmoituksen, jossa etukäteen kerrotaan hankkeesta sekä tarjotaan mahdollisuutta yksittäisten tietojen kieltämiseen julkaisussa. Lehdessä kehotetaan rekisteröityjä täydentämään ja uusimaan tietonsa.

Hakijalta saadun lisäselvityksen mukaan kunnan haja-asutusalueiden osoitejärjestelmästä otettaisiin vain niiden henkilöiden osoitteet, joilla aikaisemmin on ollut osoitetieto Telen Oulun läänin puhelinluettelossa. Tiedot kerättäisiin niin, että hakija vertaisi manuaalisesti Telen puhelinluettelon tietoja osoitejärjestelmästä saadun paperitulosteen tietoihin ja tekisi korjaukset siltä osin kuin tien nimi on muuttunut. Hakija on kaksi kertaa aikaisemmin julkaissut paikallisen puhelinluettelon, joka on saanut erittäin hyvän vastaanoton.

Vuolijoen kunnasta 15.11.95 saadun tiedon mukaan Vuolijoen kunnan haja-asutusalueiden osoitejärjestelmä on luotu siten, että väestörekisterikeskukselta on ensin saatu tiedosto, jossa on ollut kiinteistön omistajan nimi, kiinteistön rekisteritunnus, kiinteistön vanha osoite ja kiinteistön omistajan osoite, jos se on ollut eri kuin kiinteistön osoite. Saatujen tietojen pohjalta kunnassa on luotu haja-asutusalueiden osoitejärjestelmä. Osoitejärjestelmässä on väestörekisterikeskukselta saadut tiedot muuten, mutta vanha osoite on poistettu ja korvattu uudella. Osoitejärjestelmä on atk-tiedosto, jossa hakuperusteena voi käyttää mm. nimeä ja osoitetta. Vuolijoen kunnasta 11.12.95 saadun tiedon mukaan osoitejärjestelmä on luotu viranomaiskäyttöä varten.

KUULEMINEN

Tietosuojalautakunta on pyytänyt väestörekisterikeskuksen lausunnon siltä osin kuin lupaa haetaan haja-asutusalueiden osoitejärjestelmän käyttämiseen.

Väestörekisterikeskuksen lausunnon 5.12.1995 Nro 999/030/95 mukaan haja-asutusalueiden osoitetietojen luovutuksessa Vuolijoen kunnalle kyseessä ei ole ollut väestötietolain 6. luvussa tarkoitettu tietojen luovutus. Haja-asutusalueiden osoitteiden toimittaminen väestötietojärjestelmästä Vuolijoen kunnalle on osa väestötietojärjestelmän ylläpitoa ja tiedot on luovutettu kunnalle ylläpitotarkoituksessa.

Väestörekisterikeskus katsoo, että Vuolijoen kunta on haja-asutusalueiden osoitejärjestelmän tietojen ylläpitäjä, jolla tässä ominaisuudessa on myös oikeus käyttää kyseisiä tietoja. Tämän johdosta väestörekisterikeskus katsoo, että väestötietolain 30 :ssä säädettyä edelleenluovutuskieltoa ei ole mahdollista tai tarpeellista asettaa kyseisten tietojen käytölle. Myöskään väestötietolain 32 :ssä säädetyn lupamenettelyn noudattamiselle ei väestörekisterikeskuksen mielestä tämän johdosta ole perusteita.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilötieto ja henkilörekisteri

Henkilötiedolla tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 :n 1 kohdan mukaan sellaista henkilön tai henkilön ominaisuuden taikka elinolosuhteiden kuvausta, joka voidaan tunnistaa tiettyä luonnollista yksityistä henkilöä koskevaksi. Henkilörekisterilakia ei sovelleta oikeushenkilöitä koskevien tietojen keräämiseen ja tallettamiseen.

Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 :n 2 momentin mukaan henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, sekä sellaista luetteloa, kortistoa tai muuta näihin verrattavalla tavalla järjestettyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.

Tietosuojalautakunta katsoo, että kerätessään hakemuksen mukaisia tietoja yksityisistä henkilöistä puhelinluettelossa julkaisemista varten, hakijalle syntyy henkilörekisterilaissa tarkoitettu henkilörekisteri, jonka rekisterinpitäjä hakija on.

Yhteysvaatimus

Henkilörekisterilain 5 :n 1 momentissa säädetään rekisterinpitoa koskevasta yhteysvaatimuksesta. Mainitun lainkohdan mukaisesti henkilörekisteriin merkittäviksi saa kerätä ja tallettaa ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa tietoja vain sellaisista henkilöistä, joilla asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi on asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, jollei rekisterin pitäminen johdu rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä.

Tietosuojalautakunta katsoo, että yhteysvaatimus ei täyty hakijan toiminnan ja rekisteröitävien henkilöiden välillä. Kysymys ei myöskään ole henkilörekisterilain 2 :n 7 a kohdassa ja 5 :n 4 momentissa (387/94) tarkoitetusta henkilömatrikkelista. Näin ollen hakija tarvitsee tietosuojalautakunnan myöntämän luvan poiketa yhteysvaatimuksesta. Henkilöt, jotka ovat itse täydentäneet tai uusineet puhelinluettelon tietoja, ovat antaneet suostumuksensa tietojensa keräämiseen ja julkaisemiseen hakemuksen mukaisessa luettelossa. Näiltä osin hakija ei tarvitse tietosuojalautakunnan lupaa.

Massaluovutus

Massaluovutuksella tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 :n 8 kohdassa mm. koko henkilörekisterin tai suurehkoa määrää rekisteröityjä koskevien henkilötietojen luovuttamista. Mikäli Vuolijoen kunta luovuttaisi hakijalle osoitetietojärjestelmän tiedot, kysymyksessä olisi massaluovutus viranomaisen teknisenä tallenteena olevasta henkilörekisteristä.

Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a :n mukaan viranomaisen teknisestä tallenteesta, joka muodostaa henkilörekisterilaissa tarkoitetun henkilörekisterin, saa luovuttaa henkilötietoja massaluovutuksena vain rekisteröidyn suostumuksella tai tietosuojalautakunnan luvalla tai jos tietojen luovuttaminen tapahtuu muun lain tai asetuksen mukaisesti; ei kuitenkaan henkilörekisterilain 19 :ssä säädetyillä perusteilla. Henkilötietojen massaluovutus on sallittua myös tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten. Hakemuksessa tarkoitetussa luovutuksessa eivät täyty yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a :n edellytykset.

Poikkeusluvan edellytykset

Tietosuojalautakunta voi henkilörekisterilain 37 :n nojalla myöntää luvan poiketa yhteysvaatimuksesta ja massaluovutusta koskevista säännöksistä edellyttäen, että luvan myöntämiseen on painava syy ja että rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa vaarantuminen voidaan estää.

Päätös

1. Siltä osin kuin kysymys on henkilötietojen keräämisestä ja tallettamisesta puhelinluetteloa varten tietosuojalautakunta toteaa, että paikallisten puhelinluetteloiden julkaiseminen on vakiintunut tapa maassamme. Kunnan asukkaiden saattaa olla helpompi käyttää paikallista puhelinluetteloa kuin koko läänin kattavaa luetteloa. Hakijan mukaan luettelo on saanut hyvän vastaanoton aikaisempina vuosina.

Ottaen huomioon rekisterin tietosisällön ja sen, että muutoin kuin asianomaiselta itseltään saadut tiedot ovat samat kuin Telen puhelinluettelossa, sekä jäljempänä mainitun kielto-oikeutta koskevan määräyksen tietosuojalautakunta katsoo, ettei hakemuksen mukainen tietojen kerääminen ja tallettaminen vaaranna rekisteröityjen yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan ja oikeuksiaan.

Tietosuojalautakunta katsoo, että henkilörekisterilain 37 :ssä tarkoitetut edellytykset poikkeusluvan myöntämiselle yhteysvaatimuksesta ovat olemassa. Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle luvan hakemuksen mukaisten tietojen keräämiseen ja tallettamiseen hakemuksessa tarkoitetun puhelinluettelon julkaisemista varten.

2. Siltä osin kuin kysymyksessä on tietojen saaminen Vuolijoen kunnan haja-asutusalueiden osoitejärjestelmästä tietosuojalautakunta katsoo, ottaen huomioon, että haja-asutusalueiden osoitejärjestelmän tiedot on kerätty ja talletettu viranomaiskäyttöä varten ja että tiedot on rekisteröity osoitejärjestelmään ilman asianomaisten suostumusta, että ei ole esitetty painavaa syytä henkilörekisterilain 37 :ssä tarkoitetun poikkeusluvan myöntämiselle. Tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen tältä osin.

LUPAMÄÄRÄYS

Hakemuksessa tarkoitetun rekisterin pitäminen ei ole sillä tavalla välttämätöntä, että rekisteriin tulisi voida kerätä ja tallettaa sellaisten henkilöiden henkilötietoja, jotka ovat kieltäneet tietojensa keräämisen ja tallettamisen. Tämän vuoksi näiden henkilöiden tietoja ei saa kerätä ja tallettaa puhelinluetteloa varten pidettävään rekisteriin. Kielto oikeudesta on tiedotettava samassa yhteydessä, jossa rekisteröityjä pyydetään täydentämään ja uusimaan tietojaan.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 2
Henkilörekisterilaki 2
Henkilörekisterilaki 5 1 mom
Henkilörekisterilaki 37
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 18 a

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.