17.10.1994 32/1994

Asiakasrekisteri - Luovuttaminen - Konkurssi

Konkurssipesä oli myynyt Pukeva Oy:n PLUS-kortti asiakasrekisterin Aleksi 13 Oy:lle. Tietojen luovuttamiseen tarvittiin tietosuojalautakunnan poikkeuslupa. Lupa myönnettiin, koska tietoja käytettiin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, mutta siihen asetettiin rekisteröityjen yksityisyyden suojasta johtuva rajoitus.

ASIA
Henkilötietojen luovuttamista koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Viismikko Oy (entinen Aleksi 13 Oy)

HAKEMUS
Hakija pyytää, että tietosuojalautakunta myöntäisi henkilörekisterilain 37 §:n mukaisen poikkeusluvan Pukeva Oy:n PLUS-kortti asiakasrekisterin tietojen massaluovutukseen hakijalle.

Pukeva Oy:n konkurssipesän ja Aleksi 13 Oy:n välillä on tehty sopimus Pukeva Oy:n PLUS-kortti asiakasrekisterin myymisestä Aleksi 13 Oy:lle. Kauppa toteutuu, jos tietosuojalautakunta myöntää poikkeusluvan tietojen luovuttamiseen.

Pukeva Oy on kerännyt PLUS-korttirekisteriin tietoja asiakkaiden kirjallisten hakemusten perusteella. Asiakkaat ovat maksaneet hakemuksen allekirjoituksen yhteydessä 50 markkaa saadakseen oikeuden kanta-asiakkaiden kuukausittain vaihtuviin erityisalennuksiin ja niistä kertoviin postituksiin. Pukeva Oy on käyttänyt rekisteriä kuukausittaisten tarjouspostitusten lähettämistä varten. Lisäksi rekisteriä on käytetty tilanteissa, joissa rekisteröidyllä ei ole ollut korttia mukanaan hänen ostaessaan kanta-asiakasalennustuotteita.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumero kotiin ja töihin, ammatti, työpaikka, syntymäaika, sukupuoli, kumulatiiviset ostot, kortin alkupäivä sekä kampanjakoodeja. Rekisterissä on n. 35 000 henkilön tiedot. Tiedot on alunperin tallennettu ATK:lle. Konkurssin jälkeen tiedot on siirretty magneettinauhalle.

Hakemuksen mukaan rekisterin tuleva käyttö vastaisi sen aikaisempaa käyttöä. Asiakkaille lähetettäisiin tietoja kuukausittaisista kanta-asiakastarjouksista ja tilaisuuksista sekä yleistä vaatetukseen ja pukeutumiseen liittyvää tietoa. Hakijan mielestä asiakkaiden kannalta on kohtuullista, että he saavat hyväkseen edut, joista ovat maksaneet 50 markkaa. Koska Pukeva Oy:n konkurssipesä ei jatka liiketoimintaa, asiakasrekisterin luovuttaminen Aleksi 13 Oy:lle palvelisi nimenomaan asiakkaan intressiä.

KUULEMINEN

Tietosuojavaltuutettu on antanut siltä pyydetyn lausunnon 12.8.1994. Lausunnossaan valtuutettu katsoo, ettei hakemuksessa ole esitetty perusteita poikkeusluvan myöntämiselle.

Valtuutettu kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, ettei alkuperäinen rekisterinpitäjä (Pukeva Oy) enää jatka toimintaansa. Toimintaa ei myöskään jatka konkurssipesä. Henkilörekisterilain 27 §:ään viitaten valtuutettu otaksuu, ettei rekisteri ole enää tarpeellinen. Näin ollen valtuutettu kummeksuu rekisterin ylläpitämistä konkurssipesän toimesta.

Koska rekisteröidyn ja luovutuksensaajan välillä ei ole henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua asiallista yhteyttä, on luovutukseen valtuutetun mielestä sovellettava henkilörekisterilain 18 §:n 2 momenttia. Valtuutettu katsoo, että mahdollisessa luvassa tulisi luovutettavia tietoja rajoittaa enintään niihin tietoihin, joista henkilörekisteriasetuksen 12 §:ssä säädetään.

Hakijalle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen valtuutetun lausunnon johdosta. Hakija on 8.9.1994 antamassaan selityksessä perustellut rekisterin ylläpitoa konkurssipesän toimesta sillä, että konkurssipesällä on intressi rekisterin säilyttämiseen siihen asti kunnes sen myyntimahdollisuus on selvitetty. Rekisteriä ei siten ole hävitetty, koska se ei ole vielä osoittautunut tarpeettomaksi.

Lisäksi hakija on tarkistanut menettelytapojaan asiassa siten, että rekisteristä luovutetaan hakijalle vain henkilörekisteriasetuksen 12 §:ssä mainitut tiedot. Tämän jälkeen hakija lähettää rekisteröidyille kirjeen, jossa kerrotaan rekisterin kaupasta sekä rekisteröidyn mahdollisuudesta saada tiedot poistettua rekisteristä. Kirjeessä kerrotaan mahdollisuudesta liittyä hakijan kanta-asiakkaaksi. Kanta-asiakassuhde syntyy, jos rekisteröity ottaa yhteyttä hakijaan. Jos rekisteröity pyytää tietojensa poistamista, tämä kirje jää ainoaksi yhteydenotoksi. Hakijan mukaan rekisterin siirrosta ei ole mahdollista tiedottaa rekisteröidyille ennen rekisterin siirtoa, koska tiedottaminen tulisi liian kalliiksi konkurssipesälle ja kauppa menettäisi merkityksensä. Hakija painottaa lisäksi, että yksityisyyden mahdollista loukkausta arvioitaessa on otettava huomioon, että rekisteröidyt ovat alunperin luovuttaneet tietonsa juuri suoramarkkinoinnissa käytettäväksi.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilörekisterilain 18 §:n mukaan henkilörekisterissä olevia tai sitä varten kerättyjä henkilötietoja saa luovuttaa rekisteröidyn suostumuksella tai rekisteröidyn toimeksiannosta sekä lain tai asetuksen taikka niiden nojalla annetun määräyksen mukaisesti. Lisäksi luovuttaminen on sallittua sellaisissa oloissa, joissa henkilötiedon luovuttaminen kuuluu tavanomaisena osana sellaisen toiminnan harjoittamiseen ja rekisteröidyn voidaan olettaa tietävän tällaisesta luovuttamisesta. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös tieteellistä tutkimusta ja tilastointia varten.

Tietojen luovuttaminen entisen Pukeva Oy:n asiakasrekisteristä ei tapahdu rekisteröityjen suostumuksella, eivätkä muutkaan edellä mainitut edellytykset täyty.

Mainitun pykälän 2 momentin mukaan muusta kuin arkaluonteisia tietoja sisältävästä henkilörekisteristä saa luovuttaa suoramarkkinointia varten asetuksessa määriteltyjä tietoja, jollei rekisteröity ole kieltänyt tiedon luovuttamista ja jos on ilmeistä, että rekisteröity tietää henkilötietojensa tällaisesta luovuttamisesta.

Hakemuksen mukaan tiedot luovutetaan hakijan suoramarkkinoinnissa käytettäväksi. Tietosuojalautakunta katsoo kuitenkin, ettei luovutus ole sallittua myöskään henkilörekisterilain 18 §:n 2 momentin nojalla, koska ei voida pitää ilmeisenä, että rekisteröidyt tietävät tietojensa tällaisesta luovuttamisesta.

Näin ollen hakija tarvitsee tietosuojalautakunnan luvan poiketa henkilörekisterilain 18 §:n säännöksistä.

Hakemuksen mukaan tarkoitus on luovuttaa n. 35 000 henkilön tiedot. Tietosuojalautakunta katsoo, että kysymyksessä on henkilörekisterilain 2 §:n 8 kohdassa tarkoitettu massaluovutus. Massaluovutuksen ollessa kyseessä on henkilörekisterilain 18 §:n edellytysten lisäksi myös lain 19 §:ssä säädettyjen edellytysten täytyttävä, jotta luovutus olisi mahdollinen.

Henkilörekisterilain 19 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilötietojen massaluovutus on sallittu, jos luovutuksensaajalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus tallettaa luovutettavat tiedot henkilörekisteriin eikä henkilötietojen luovutus ja käyttö vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan ja oikeuksiaan.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakijalla on henkilörekisterilain 5 §:n 4 momentin ja henkilörekisteriasetuksen 4 §:n nojalla oikeus kerätä ja tallettaa hakemuksen täydennyksessä mainitut tiedot henkilörekisteriin suoramarkkinointia varten. Tietosuojalautakunta katsoo, ettei hakija tarvitse tietosuojalautakunnan lupaa henkilörekisterilain 19 §:n säännöksistä poikkeamiseen.

Poikkeusluvan myöntämisen edellytykset

Lupa henkilörekisterilain säännöksistä poikkeamiseen voidaan henkilörekisterilain 37 §:n mukaan myöntää, jos siihen on painava syy, edellyttäen kuitenkin, että rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

Päätös

Saadun selvityksen mukaan hakemuksen mukaisesta rekisteristä on tarkoitus luovuttaa vain henkilörekisteriasetuksen 12 §:ssä mainitut tiedot. Hakijalla on suoramarkkinointia varten oikeus tallettaa luovutettavat tiedot rekisteriinsä. Ottaen huomioon, että luovutettavien tietojen alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut suoramarkkinointi, tietosuojalautakunta katsoo, että luvan myöntämiselle on lain edellyttämä painava syy.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle luvan poiketa henkilörekisterilain 18 §:n säännöksistä ja oikeuttaa hakijan saamaan Pukeva Oy:n PLUS-kortti asiakasrekisteristä henkilörekisteriasetuksen 12 §:ssä tarkoitettuja tietoja kuitenkin seuraavin rekisteröidyn yksityisyyden suojasta johtuvin rajoituksin:

Jollei rekisteröity hakijan ensimmäisen kirjeen saatuaan kirjeessä mainitussa kohtuullisessa määräajassa ilmaise haluaan kanta-asiakkaaksi liittymiseen, häntä koskevat tiedot on hävitettävä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 18 §
Henkilörekisterilaki 19 §
Henkilörekisterilaki 37 §
Henkilörekisteriasetus 4 §
Henkilörekisteriasetus 12 §


ÄÄNESTYS

Asiassa toimitettiin äänestys. Äänet jakautuivat 6 - 1. Eri mieltä ollut jäsen lausui:

Hakemuksessa tarkoitettu rekisteri sisältää tietoja entisen Pukeva Oy:n kanta-asiakkaista. Asiakassuhteen syntyminen on yksityisautonomian piiriin kuuluva päätös, josta päätösvalta kuuluu henkilölle itselleen. Rekisterin luovutuksella luovutetaan tiedot asiakassuhteista, joiden paljastaminen saattaa olla rekisteröityjen mielestä loukkaavaa.

Katson, ettei tietosuojalautakunnalla ole lain edellyttämään painavaa syytä myöntää poikkeusta henkilörekisterilain 18 §:stä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.