25.04.1994 16/1994

Ajoneuvorekisteri - Henkilötunnus - Massaluovutus - Tietosuojalautakunnan toimivalta

Tietosuojalautakunta katsoi, että tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain 11 §:n 3 momentti määritteli tyhjentävästi tapaukset, joissa henkilötunnus voitiin luovuttaa ajoneuvorekisteristä, eikä lautakunnalla tämän säännöksen lisäksi ollut henkilörekisterilaista johtuvaa toimivaltaa ratkaista henkilötunnuksen massaluovutusta mainitusta rekisteristä. Hakemus jätettiin tutkimatta.

ASIA
Henkilötunnuksen massaluovutusta koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Helsingin kaupungin rakennusvirasto

HAKEMUS
Hakija pyytää yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n 1 kohdan nojalla tietosuojalautakunnan lupaa henkilötunnuksen luovuttamiseen Helsingin kaupungin rakennusviraston käyttöön Autorekisterikeskuksen pitämästä liikennetietojärjestelmästä. Hakija tarvitsee henkilötunnusta ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain (ns. romuajoneuvolain) mukaisten tehtävien suorittamiseen. Lupaa pyydetään olemaan voimassa toistaiseksi.

Hakija huolehtii tienpitoa tai kadun kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä sekä romuajoneuvojen hävittämisestä romuajoneuvolain mukaisesti. Hakija mainitsee esimerkkinä, että vuonna 1988 rakennusvirasto otti talteen yhteensä 2204 ajoneuvoa, joista romuajoneuvoina hävitettäväksi toimitettiin 426. Lähisiirtoja tehtiin 4602.

Hakemuksen mukaan hakijalla on oikeus teknisen käyttöyhteyden avulla saada ajoneuvorekisteristä ajoneuvotietoja omistaja- ja haltijatietoineen. Rakennusviraston katuosasto käyttää näitä tietoja ajoneuvojen siirtokustannusten perimiseksi ajoneuvon omistajalta tai haltijalta. Rakennusvirasto ei ole 1.9.1993 lähtien saanut tietoonsa ajoneuvon omistajan tai haltijan henkilötunnusta, koska tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain mukaan henkilötunnus voidaan luovuttaa vain pysäköinnin valvontaa varten.

Rakennusvirasto katsoo, että lainsäätäjän tarkoituksena tuskin on ollut saattaa pysäköinninvalvontaa ja romuajoneuvovalvontaviranomaisten toimintaa tarkoituksellisesti eri asemaan mainitussa asiassa. Sekä pysäköinninvalvojien että rakennusviraston suorittama ajoneuvojen siirtotoiminta perustuu romuajoneuvolakiin. Henkilötunnuksen tietoon saaminen on rakennusvirastolle välttämätöntä, jotta lakiin perustuvat siirtokustannukset voidaan periä oikealta henkilöltä.

KUULEMINEN

Autorekisterikeskus on antanut siltä pyydetyn lausunnon 21.1.1994. Lausunnossaan Autorekisterikeskus toteaa, että asiaa koskeva erityislaki ei mahdollista henkilötunnuksen luovuttamista Helsingin kaupungin rakennusvirastolle. Autorekisterikeskus katsoo, että rakennusvirastolle tulisi myöntää hakemuksen mukainen lupa henkilötunnuksen saantiin edellyttäen, että luvan myöntämisen ei katsota vaarantavan rekisteröityjen yksityisyyden suojaa taikka heidän etujaan tai oikeuksiaan. Autorekisterikeskuksen tiedossa ei ole seikkoja, jotka merkitsisivät tällaista vaaraa tai että rakennusvirasto olisi väärinkäyttänyt ajoneuvorekisteristä tähän asti saamiaan tietoja.

Autorekisterikeskus yhtyy rakennusviraston näkemykseen, että lainsäätäjän tarkoitus tuskin on ollut saattaa pysäköinninvalvonnan suorittamaa ja muuta ajoneuvoihin kohdistuvaa toimintaa tarkoituksellisesti eri asemaan kysymyksessä olevassa asiassa.

Autorekisterikeskus on toimittanut lautakunnalle myös ajoneuvohallinnon lausunnon, jossa todetaan, että ajoneuvohallinto on 1.1.1994 irrotettu itsenäiseksi virastoksi (Laki ajoneuvohallinnosta 1373/93). Ajoneuvohallinto pitää tieliikenteen tietojärjestelmää ja sen osana olevia eri rekistereitä. Ajoneuvohallinto vastaa myös mainittujen rekisterien tietosisältöä, käyttöä ja tietojen luovuttamista koskevista periaatteellisista kysymyksistä. Ajoneuvohallinto yhtyy Autorekisterikeskuksen lausunnossa esitettyihin näkemyksiin.

Liikenneministeriö on 18.3.1994 antanut siltä pyydetyn lausunnon. Lausunnon mukaan pysäköinninvalvojien ja romuajoneuvolain mukaisten tehtävien hoitajien eriarvoisuus tietojensaannin suhteen tuskin on ollut tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain uudistuksen tietoinen tarkoitus.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunnan toimivalta

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain (474/87) 3 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on ratkaista asiat, jotka henkilörekisterilain mukaan kuuluvat sen päätettäväksi.

Henkilörekisterilain 37 §:n mukaan tietosuojalautakunta voi myöntää luvan poiketa henkilörekisterilain tai sen nojalla annetun asetuksen säännöksistä.

Henkilörekisterilain 2 §:n 8 kohdan mukaan massaluovutuksella tarkoitetaan koko henkilörekisterin tai suurehkoa määrää rekisteröityjä koskevien henkilötietojen luovuttamista ja henkilötietojen luovuttamista automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa tai siten, että luovutuksensaaja käyttää henkilörekisteriä teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksen mukaista henkilötunnusten luovuttamista on pidettävä massaluovutuksena.

Yleinen säännös henkilötunnuksen massaluovutuksesta on henkilörekisterilain 19 §:n 2 momentissa. Mainitun lainkohdan mukaan henkilötunnuksen saa luovuttaa massaluovutuksena vain, jos luovutuksensaajalla on se jo käytettävissään tai jos hänellä on oikeus saada se rekisteröidyltä itseltään tai väestörekisteristä taikka jos luovutus tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai luottotietotoimintaa varten.

Ajoneuvorekisterin tietojen luovuttamisesta on säädetty tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain 11 §:ssä. Tämän pykälän 3 momentissa on erityissäännös henkilötunnuksen luovuttamisesta ajoneuvorekisteristä. Lainkohdan mukaan ajoneuvorekisteristä ei saa ilman rekisteröityjen suostumusta luovuttaa henkilötunnusta muissa kuin 1 momentin 1-4 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa sekä annettaessa tietoja liikennevakuutuksen hoitamista, rikoksen ehkäisemistä ja selvittämistä, ulosottotehtäviä tai pysäköinnin valvontaa varten.

Tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain säännökset ovat erityissäännöksiä, jotka syrjäyttävät henkilörekisterilain yleissäännökset. Tietosuojalautakunta katsoo, että edellä mainitun lain 11 §:n 3 momentissa on säädetty tyhjentävästi tapaukset, joissa henkilötunnus voidaan ajoneuvorekisteristä luovuttaa. Sen vuoksi lautakunnalla ei ole tämän säännöksen lisäksi henkilörekisterilaista johtuvaa toimivaltaa ratkaista henkilötunnuksen luovuttamista hakemuksen tarkoittamassa tapauksessa.

Päätös

Lautakunta jättää hakemuksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 3 §
Henkilörekisterilaki 19 § 2 mom
Henkilörekisterilaki 37 §
Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä 11 §


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.