24.01.1994 4/1994

Yhdistystoiminta - Yhteysvaatimus - Valitus

Insinööriliitto IL ry pyysi lupaa saada pitää rekisteriä kaikista Suomessa insinööri- tai rakennusarkkitehtitutkinnon suorittaneista henkilöistä. Lautakunta katsoi, että henkilörekisterilain mukainen yhteysvaatimus vallitsi hakijan ja liiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenten välillä. Muiden tutkinnon suorittaneiden osalta hakija tarvitsi lautakunnan luvan poiketa yhteysvaatimuksesta. Lautakunta katsoi, ettei hakija ollut esittänyt luvan edellytyksenä olevaa painavaa syytä ja hylkäsi hakemuksen.

KHO 2.11.1994 T:5337 : ei muutosta.

ASIA
Henkilötietojen keräämistä ja tallettamista henkilörekisteriin koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Insinööriliitto IL ry

HAKEMUS
Hakija pyytää tietosuojalautakunnalta henkilörekisterilain 37 §:n mukaista poikkeuslupaa kerätä ja tallettaa tietoja Suomessa insinööri- tai rakennusarkkitehtitutkinnon suorittaneista henkilöistä.

Hakija pyytää lisäksi lupaa saada yhdistää teknisesti insinöörien ja rakennusarkkitehtien rekisterin Insinööriliiton jäsenyhdistysten jäsenluetteloihin.

Tietolähteikseen hakija mainitsee henkilön oman ilmoituksen, teknilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, opetushallituksen ja tilastokeskuksen.

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

* sukunimi,
* etunimet,
* syntymäaika,
* sukupuoli,
* äidinkieli,
* osoite, jos tiedossa,
* puhelinnumero, jos tiedossa,
* oppilaitos, josta valmistunut,
* opintosuunta,
* valmistumisajankohta,
* tutkinto.

Rekisteriä pidetään Paradox-tietokoneohjelmistolla Insinööriliiton omistamalla liiton toimistoon sijoitetulla keskustietokoneella.

Hakemuksen mukaan rekisterin käyttötarkoitukset olisivat seuraavat:

1) Insinööriliiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenten jäsenkelpoisuuden tarkistaminen.

2) Insinööriliiton jäsenyhdistysten jäsenhankinta.

3) Sen varmistaminen, onko joku kysytty henkilö suorittanut insinööri- tai rakennusarkkitehtitutkinnon. Ei massaluovutusta.

4) Insinöörisormusten myöntäminen vain insinööri- tai rakennusarkkitehtitutkinnon suorittaneille.

5) Englannin- ja saksankielisten vastaavuustodistusten kirjoittaminen henkilön omasta pyynnöstä ulkomaista työnhakua tai vastaavaa tarkoitusta varten.

6) Euroinsinöörinimikkeen myöntäminen (rekisteröity tavaramerkki EUR.ING) henkilön omasta pyynnöstä insinöörien kansallisen komitean KANSKOn ja Euroopan insinöörijärjestöjen yhteisjärjestöjen FEANIn kautta.

7) Tutkimustoiminta. Insinöörikuntaa koskevien palkka- ja muiden työsuhteen ehtoja koskevien tutkimusten kattavuuden laajentaminen myös muihin kuin Insinööriliiton jäsenyhdistyksen henkilöjäseniin.

8) Liiton tarkoituksen ja toimintamuotojen mukaiset tehtävät siltä osin kuin rekisteriin merkityt ovat Insinööriliiton jäsenyhdistysten henkilöjäseniä.

9. Matrikkeli (varaus).

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että mikään viranomainen ei hakijan tietojen mukaan ylläpidä rekisteriä Suomessa tutkinnon suorittaneista insinööreistä ja arkkitehdeistä. Teknillisiä oppilaitoksia on tällä hetkellä 32 eri puolilla Suomea, joten yksittäinen oppilaitos ei pysty antamaan kattavia tietoja.

Insinööriliitto ei kerää tai tallenna arkaluonteisia tietoja. Jäsenyhdistysten henkilöjäseneksi liittyessään henkilö voi itse luovuttaa tiedon henkilötunnuksestaan, joka tallennetaan sekaannusten välttämiseksi. Ei-jäsenistä henkilötunnuksia ei tallenneta, ellei hän ole aikaisemmin ollut Insinööriliiton jäsenyhdistyksen jäsen.

Hakija toteaa, että Insinööriliiton keskusrekisteriin tallennetut tiedot on asianmukaisesti suojattu, tällä hetkellä kahden käyttäjätunnuksen ja kahden salasanan taakse.

Hakija toteaa vielä, että Insinööriliitto täyttää ensi vuonna 75 vuotta ja on tänä toiminta-aikanaan lunastanut itselleen luotettavan julkisen kuvan. Muun muassa Insinööriliiton tutkimustuloksia siteerataan laajasti eri organisaatioissa ja tiedotusvälineissä. Luotettavat tiedot insinööri- ja rakennusarkkitehtitutkinnon suorittaneista ovat osa tätä uskottavaa kuvaa.

Hakijalta puhelimitse saadun tiedon mukaan rekisteriin sisältyvien tietojen tietolähteenä käytetään henkilön omaa ilmoitusta vain silloin, kun henkilö liittyy jäseneksi. Hakijan mukaan matrikkelin laatimisesta ei ole konkreettisia suunnitelmia, eikä hakija osannut sanoa koska matrikkeli tulee ajankohtaiseksi. Rekisterien yhdistämistä hakija perustelee lähinnä kaksoispostituksen estämisellä.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilörekisteri

Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 2 kohdan mukaan muun muassa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.

Tietosuojalautakunta katsoo, että kerätessään ja tallettaessaan hakemuksen mukaisia tietoja insinööri- ja rakennusarkkitehtitutkinnon suorittaneista henkilöistä hakija muodostaa henkilörekisterilaissa tarkoitetun henkilörekisterin. Hakija on muodostamansa henkilörekisterin henkilörekisterilain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä.

Yhteysvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa säädetään rekisterinpitoa koskevasta yhteysvaatimuksesta. Mainitun lainkohdan mukaisesti henkilörekisteriin merkittäviksi saa kerätä ja rekisteriin tallettaa ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa tietoja vain sellaisista henkilöistä, joilla asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi on asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, jollei rekisterin pitäminen johdu rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä.

Luvanvaraisuus

Tietosuojalautakunta katsoo, että yhteysvaatimus täyttyy hakijan ja Insinööriliiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenten välillä. Muiden insinööri- ja rakennusarkkitehtitutkinnon suorittaneiden osalta tällaista asiallista yhteyttä ei ole. Hakemuksen mukaisen rekisterin pitäminen ei myöskään johdu hakijalle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä. Siltä osin kuin henkilötietojen keräämiseen ja tallettamiseen ei ole rekisteröityjen suostumusta, tarvitsee hakija tietosuojalautakunnan myöntämän poikkeusluvan yhteysvaatimuksesta.

Poikkeusluvan edellytykset

Tietosuojalautakunta voi henkilörekisterilain 37 §:n nojalla myöntää luvan poiketa henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin yhteysvaatimuksesta edellyttäen, että luvan myöntämiseen on painava syy ja rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa vaarantuminen voidaan estää.

Päätös

Tietosuojalautakunta katsoo, että rekisterille hakemuksessa mainituista tehtävistä osa voidaan hoitaa asianomaisen henkilön itse esittämien tietojen pohjalta (tehtävät 1 ja 3-6). Osaa hakemuksessa mainituista tehtävistä ei voida hoitaa hakemuksessa tarkoitetun rekisterin avulla ilman tilannekohtaisen lisäselvityksen hankkimista (tehtävät 2, 7 ja 9).

Tietosuojalautakunta katsoo, ettei hakija siten ole esittänyt lain edellyttämää painavaa syytä luvan myöntämiselle pitää pysyvää rekisteriä muista kuin liiton jäsenyhdistysten jäsenistä. Näin ollen lautakunta hylkää hakemuksen. Tämän vuoksi lautakunta ei lausu enemmälti rekisterien yhdistämisestä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 37 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.