10.01.1994 2/1994

Massaluovutus - Yhdistäminen - Yhteysvaatimus - Opiskelija - Työttömyysturva - Valitus

Kolmelle työvoimatoimistolle myönnettiin lupa saada opiskelijoiden tietoja oppilaitoksilta sekä valtion opintotukikeskukselta ja lupa verrata näitä tietoja työnhakijarekisteriin työttömyysturvan väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietosuojalautakunta katsoi, että hakemuksessa oli kysymys massaluovutuksesta ja rekistereiden yhdistämisestä sekä yhteysvaatimuksesta. Lautakunnan lupa oli tarpeen, koska luovutettavat tiedot koskivat myös opiskelijoita, jotka eivät olleet ilmoittautuneet työnhakijoiksi ja joilla ei näin ollen ollut asiallista yhteyttä työvoimatoimistojen toimintaan.

Päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO:n päätös 7.3.1995, taltio T:637: Muutoksenhakijoilla ei muutoksenhakuoikeutta, joten valitus jätettiin tutkimatta.

ASIA
Henkilötietojen massaluovutusta sekä niiden keräämistä ja tallettamista koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Helsingin työvoimatoimisto, Lappeenrannan työvoimatoimisto ja Kuopion työvoimatoimisto

HAKEMUS
Hakijat pyytävät tietosuojalautakunnalta henkilörekisterilain 19 §:n ja yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n 1 momentin 2 kohdan tarkoittamaa poikkeuslupaa henkilötietojen massaluovutukseen henkilörekisterilain 37 §:n 1 momentin nojalla.

Hakemuksen mukaisia tietoja tarvitaan tutkimukseen, jonka työministeriön työttömyyspäivärahan vuotoja ja väärinkäytöksiä selvittämään asettama työryhmä tekisi opiskelijoiden osalta. Tarkoitus olisi otoksen avulla arvioida, missä laajuudessa opiskelijat käyttävät väärin työttömyysturvaa. Laajuudesta on esitetty erilaisia arvioita, joiden paikkansapitävyys työryhmän tulisi selvittää. Henkilö voi vastoin säännöksiä viranomaisten tietämättömyyden vuoksi olla samaan aikaan työtön työnhakija, jolle maksetaan työttömyysturvaa, ja päätoiminen opiskelija, joka saa opintotukea. Väärinkäytös, joka aiheuttaa valtiolle vahinkoa, voi selvitä työvoimaviranomaisille ainoastaan sattumalta.

Työryhmä on valinnut allekirjoittaneiden työvoimatoimistojen toimialueilta otoksen oppilaitoksista. Tarkoitus olisi työvoimatoimistossa verrata työnhakijarekisterin tietoihin alueen oppilaitoksen opiskelijatietoja. Näitä tietoja verrattaisiin myös Valtion opintotukikeskuksen tietoihin opintotuen saajista. Seuraamukset yksittäisten henkilöiden väärinkäytöksistä olisivat työttömyysturvalain mukaiset. Työvoimatoimistossa laadittaisiin työryhmälle väärinkäytöksistä ainoastaan yhteenveto, josta otokseen sisältyneiden henkilöllisyys ei olisi tunnistettavissa.

Hakemus koskee liitteessä lueteltujen oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden nimiä, henkilötunnuksia ja kotipaikkaa lukuvuosina 93-94. Lisäksi pyydetään Valtion opintotukikeskukselta nimi- ja henkilötunnustietoja opintotuen saajista kyseisiltä paikkakunnilta opintotukilautakunnan ja oppilaitosryhmän mukaan.

Hakija perustelee hakemustaan asian yhteiskunnallisella merkityksellä kansantaloudelle ja yleiselle lainkuuliaisuudelle. Hakijan mukaan kysymys ei ole säännöksessä mainittujen rekisteröidyn laillisten etujen ja oikeuksien vaarantumisesta, vaan pyrkimyksestä estää sellaisia menettelyjä, joilla henkilö oikeudettomasti hankkii itselleen yhteiskunnan tarjoamia etuja. Rekisteröityjen yksityisyyden suojaan kiinnitetään selvitystä tehtäessä erityistä huomiota. Työnhakijaksi ilmoittautuneiden osalta tieto opiskelusta voitaisiin tallettaa työnhakijarekisteriin henkilörekisterilain 5 §:n nojalla viitaten työnvälitystä ja työttömyysturvaa koskeviin säännöksiin. Muiden osalta tiedot hävitettäisiin selvityksen valmistuttua.

Hakemuksen liitteistä käy ilmi, että työministeriö on 17.8.1993 asettanut työryhmän selvittämään työttömyyspäivärahaan liittyviä vuotoja ja väärinkäytöksiä. Työryhmän tulee muun muassa tehdä arvio vilpillisesti hankittujen työttömyyspäivärahojen määrästä, kartoittaa yleisimmät tavat hankkia vilpillisesti työttömyyspäivärahaa sekä tehdä ehdotuksia menettelytavoista ja keinoista väärinkäytösten torjumiseksi ja vähentämiseksi.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietojen luovuttaminen

Tietojen luovuttamisesta henkilörekistereistä säädetään henkilörekisterilain 18 §:ssä. Siltä osin kuin on kysymys tietojen luovuttamisesta viranomaisen rekistereistä, luovuttamisesta säädetään yleisten asiakirjain julkisuudesta annetussa laissa.

Massaluovutuksella tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 8 kohdan mukaan muun muassa koko henkilörekisterin tai suurehkoa määrää rekisteröityjä koskevien henkilötietojen luovuttamista. Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitettujen tietojen luovutukset oppilaitosten opiskelijarekistereistä ja Valtion opintotukikeskuksen rekistereistä ovat henkilötietojen massaluovutuksia.

Henkilötietojen massaluovutuksesta yksityisen rekisteristä säädetään henkilörekisterilain 19 §:ssä. Massaluovutuksesta viranomaisen teknisenä tallenteena pidettävästä henkilörekisteristä säädetään yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä.

Työttömyysturvalain (602/86) 29 §:n mukaan muun muassa valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhteisön viranomainen on velvollinen pyynnöstä antamaan työvoimatoimistolle työttömyyspäivärahan hakijan työttömyyspäivärahaoikeuden ratkaisemisessa tarvittavia tietoja.

Luovutukseen ei tarvita tietosuojalautakunnan lupaa, mikäli tietojen luovuttamiselle säädetyt edellytykset täyttyvät jokaisen luovutettavan henkilötiedon osalta. Hakemus koskee kuitenkin myös sellaisten opiskelijoiden tietoja, jotka eivät ole ilmoittautuneet työnhakijoiksi.

Rekisteröidyt eivät ole antaneet suostumustaan hakemuksessa tarkoitettuihin luovutuksiin eivätkä muutkaan henkilörekisterilain 18 §:ssä ja 19 §:ssä sekä yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä säädetyt edellytykset täyty. Tämän vuoksi hakija tarvitsee henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan tietojen saamiseen.

Henkilötunnuksen luovuttaminen

Henkilörekisterilain 19 §:n 2 momentin mukaan henkilötunnuksen saa luovuttaa massaluovutuksena vain, jos luovutuksensaajalla on se jo käytettävissään tai jos hänellä on oikeus saada se rekisteröidyltä itseltään tai väestörekisteristä taikka jos luovutus tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai luottotietotoimintaa varten.

Koska henkilörekisterilaissa säädetyt henkilötunnuksen luovuttamista koskevat edellytykset eivät kaikkien rekisteröitävien osalta täyty, tarvitsee hakija henkilörekisterilain 37 §:ssä säädetyn luvan henkilötunnusten massaluovutukseen.

Yhteysvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa on säädetty henkilötietojen tallettamiselle asetetusta yhteysvaatimuksesta. Yhteysvaatimus merkitsee, että ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa saa henkilörekisteriin kerätä ja tallettaa tietoja vain henkilöistä, joilla on lainkohdassa tarkoitettu asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, jollei rekisterin pitäminen johdu rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä.

Hakemuksen mukaan tiedot luovutettaisiin työvoimatoimistolle, joka olisi näin muodostuvan henkilörekisterin rekisterinpitäjä.

Tietosuojalautakunta katsoo, että henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa säädetty yhteysvaatimus täyttyy rekisteröitävien opiskelijoiden ja työvoimatoimiston toiminnan välillä vain niissä tapauksissa, joissa opiskelija on ilmoittautunut työnhakijaksi. Muilta osin hakija tarvitsee tietosuojalautakunnan luvan poiketa yhteysvaatimuksesta.

Henkilörekisterien yhdistäminen

Henkilörekistereitä saa yhdistää vain:

1) jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa
tai tietosuojalautakunta luvan;

2) jos yhdistäminen johtuu välittömästi laissa säädetystä
tehtävästä ja rekisterinpitäjällä on tätä tarkoitusta
varten oikeus saada ja käyttää yhdisteltäviä tietoja;

3) jos yhdistäminen tapahtuu osoitetietojen tavanomaiseksi
päivittämiseksi tai moninkertaisten postilähetysten
välttämiseksi; tai

4) jos on ilmeistä, että yhdistäminen ei vaaranna
rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan
ja oikeuksiaan.

Hakijan tarkoitus on vertailla opiskelijoiden ja opintotuen saajien nimi-, henkilötunnus- ja kotipaikkatietoja sisältävää rekisteriä työnhakijarekisteriin mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietosuojalautakunta katsoo, että kysymyksessä on henkilörekisterilaissa tarkoitettu rekisterien yhdistäminen.

Koska henkilörekisterilain 20 §:n mukaiset edellytykset rekisterien yhdistämiselle eivät täyty, hakija tarvitsee tietosuojalautakunnan poikkeusluvan myös tältä osin.

Poikkeusluvan edellytykset

Poikkeuslupa voidaan henkilörekisterilain 37 §:n nojalla myöntää vain painavasta syystä ja jos rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

Päätös

Hakemuksen mukaan luovutettavia ja yhdistämisen avulla selvitettäviä tietoja on tarkoitus käyttää tutkimukseen, jonka työministeriön työttömyyspäivärahan vuotoja ja väärinkäytöksiä selvittämään asettama työryhmä tekee opiskelijoista. Taustalla on pyrkimys estää sellaisia menettelyjä, joilla henkilö oikeudettomasti hankkii itselleen yhteiskunnan tarjoamia etuja. Ilman hakemuksessa tarkoitettuja tietoja ei voida vaikeuksitta selvittää, missä laajuudessa opiskelijat käyttävät väärin työttömyysturvaa. Tietosuojalautakunta katsoo, että luvan myöntämiseen on olemassa henkilörekisterilaissa tarkoitettu painava syy.

Hakemuksessa mainitulle työryhmälle toimitettavasta yhteenvedosta ei selviä otokseen sisältyneiden opiskelijoiden henkilöllisyys. Muiden kuin työnhakijoina olevien opiskelijoiden tiedot hävitetään työvoimatoimistossa selvityksen valmistuttua. Tietosuojalautakunta katsoo, ettei hakemuksen mukainen luovutus, rekisteröinti ja yhdistäminen vaaranna rekisteröitävien yksityisyyttä, heidän laillisia etujaan ja oikeuksiaan.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle hakemuksen mukaisen poikkeusluvan tietojen saamisen tutkimuksen piiriin kuuluvilta oppilaitoksilta ja Valtion opintotukikeskukselta sekä luvan hakemuksen mukaiseen rekisteröintiin ja rekisterien yhdistämiseen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 18 §
Henkilörekisterilaki 19 §
Henkilörekisterilaki 20 §
Henkilörekisterilaki 37 §
AsiakJulkL 18 a §


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.