11.10.1993 47/1993

Tilastollinen tarkoitus - Luovuttaminen - Yhdistäminen

Tietosuojalautakunta katsoi, ettei Suomen Lakimiesliitto tarvinnut poikkeuslupaa Kauppakaari-yhtymä Oy:n matrikkelirekisterin tietojen käyttämiseen tilastollisiin tarkoituksiin. Hakemuksessa oli kysymys matrikkelirekisterissä olevien henkilötietojen luovuttamisesta sekä liiton jäsenrekisterin ja matrikkelirekisterin yhdistämisestä.

ASIA
Henkilötietojen käyttöä koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund r.y.

HAKEMUS
Suomen Lakimiesliitto pyytää henkilörekisterilain 37 §:n mukaista poikkeuslupaa voidakseen käyttää matrikkelikyselyssä saatuja henkilötietoja tilastollisiin tarkoituksiin.

Suomen Lakimiesliitto omistaa Kauppakaari-yhtymä Oy:n, jonka matrikkelia varten keräämiä tietoja Lakimiesliitto haluaa käyttää kysyntä- ja tarjontatutkimuksessa ja tilastointitarkoituksiin.

Suomen Lakimiesliitto on tehnyt vuosina 1965, 1970, 1975 ja 1982 ennusteet lakimiesten tulevista työmarkkinoista. Ennusteet on laadittu vasta ilmestyneessä Lakimiesmatrikkelissa julkaistujen henkilötietojen pohjalta.

Suomen Lakimiesliitto saa jäsenrekisteristään tutkimusta varten tarpeelliset henkilötiedot liiton jäsenistä. Liittoon kuulumattomien lakimiesten osalta poimittaisiin tutkimusta varten syntymävuosi, sukupuoli ja toimipaikka.

Tiedot ovat erittäin tarpeellisia tehtäessä tilastoja kaikkien lakimiesten sijoittumisesta yhteiskuntaan sekä arvioitaessa lakimiesten kysyntää ja tarjontaa. Hakemuksen liitteenä on selostus aikaisemmasta tutkimuksesta.

Puhelimitse saadun tiedon mukaan matrikkelirekisterin ja jäsenrekisterin vertailu tapahtuu ajamalla rekisterit atk:n avulla ristiin, jolloin saadaan tietää, ketkä eivät kuulu liittoon. Näiden tiedot poimitaan sitten matrikkelirekisteristä mukaan tutkimukseen.

Saadun lisäselvityksen mukaan tutkimuksessa tarvitaan pääpiirteittäin samat tiedot, jotka Lakimiesliitto saa jäseniltä heidän liittyessään liittoon.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilörekisterilain 16 §:n mukaan henkilörekisterissä olevia tietoja saa käyttää tilastollisesti rekisterinpitäjän tutkimus- ja suunnittelutoiminnassa.

Matrikkelirekisterin rekisterinpitäjä on Kauppakaari-yhtymä Oy/ Lakimiesliiton Kustannus. Tutkimuksen suorittaa Suomen Lakimiesliitto. Tietosuojalautakunta katsoo, että kysymyksessä ei ole henkilötietojen käyttäminen rekisterinpitäjän toiminnassa, vaan matrikkelirekisterissä olevien henkilötietojen luovuttaminen.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilörekisterilain 18 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan henkilörekisterissä olevia tai sitä varten kerättyjä henkilötietoja saa luovuttaa tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten.

Henkilörekisterilain 19 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilötietoja saa luovuttaa massaluovutuksena, jos luovutuksensaajalla on tämän lain mukainen oikeus tallettaa luovutettavat tiedot henkilörekisteriin eikä luovutus ja käyttö vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan tai oikeuksiaan.

Tietosuojalautakunta katsoo, että kerätessään ja tallettaessaan henkilötietoja hakemuksessa mainitulla tavalla tilastointitarkoitusta varten, hakija muodostaa samalla uuden henkilörekisterin, jonka rekisterinpitäjä hakija on.

Henkilörekisterilain 5 §:n 4 momentin mukaan tilastointia varten saa yhteysvaatimuksen estämättä kerätä ja tallettaa henkilötietoja hekilörekisteriin. Tällaisen henkilörekisterin käytöstä ja siihen talletettavista tiedoista säädetään tarkemmin asetuksella.

Henkilörekisteriasetuksen 2 §:n mukaan henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin estämättä saa henkilötietoja kerätä ja tallettaa tilastollisia tarkoituksia varten henkilörekisteriin, jos:

1) rekisteri on rekisterinpitäjän toimialaan kuuluvien
tehtävien hoitamiseksi välttämätön;

2) rekisteriin talletetaan tietoja vain rekisterinpitäjän
toimialan piiriin kuuluvista henkilöistä ja olosuhteista;
sekä

3) rekisteriä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin
eikä siitä luovuteta tietoja siten, että tietty henkilö
on niistä tunnistettavissa, ellei luovuttaminen johdu
laissa tai asetuksessa säädetystä tai niiden nojalla määrätystä
velvollisuudesta antaa tietoja virallista tilastoa
varten.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakijalla on henkilörekisterilain 5 §:n 4 momentin ja henkilörekisteriasetuksen 2 §:n nojalla oikeus tallettaa hakemuksen mukaisia henkilötietoja tilastointia varten muodostettavaan rekisteriin.

Henkilörekisterien yhdistäminen

Saadun selvityksen mukaan matrikkelirekisteriä ja jäsenrekisteriä verrataan atk:n avulla toisiinsa liittoon kuulumattomien tietojen löytämiseksi. Tietosuojalautakunta katsoo, että kysymyksessä on henkilörekisterien yhdistäminen.

Henkilörekisterilain 20 §:n mukaan henkilörekistereitä saa yhdistää muun muassa, jos on ilmeistä, että yhdistäminen ei vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan ja oikeuksiaan.

Hakemuksen mukainen rekisterien yhdistäminen tapahtuu tiettyjen tilastollisten tietojen löytämiseksi lakimiesliittoon kuulumattomista henkilöistä. Ottaen huomioon kerättävien tietojen laadun ja käyttötarkoituksen, tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksen mukainen luovuttaminen ja yhdistäminen eivät vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan ja oikeuksiaan. Näin ollen hakija ei tarvitse tietosuojalautakunnan poikkeuslupaa hakemuksen mukaisten tietojen saamiseen tai henkilörekisterien yhdistämiseen hakemuksessa mainitulla tavalla.

Päätös

Tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen tarpeettomana.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 5 § 4 mom
Henkilörekisterilaki 16 §
Henkilörekisterilaki 18 §
Henkilörekisterilaki 19 §
Henkilörekisterilaki 20 §
Henkilörekisteriasetus 2 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.