23.08.1993 40/1993

Oppilasrekisteri - Massaluovutus

Yksityisen henkilön hakemuksessa pyydettiin erään ala-asteen oppilaita, heidän vanhempiaan ja opettajiaan koskevien tietojen luovuttamista koulun oppilas- ja opettajarekistereistä. Hakija katsoi tietojen auttavan lapseen kohdistuneen pahoinpitelyn selvittämisessä. Tietosuojalautakunta katsoi, että kysymys oli massaluovutuksesta, johon hakija tarvitsi lautakunnan luvan. Lupa myönnettiin vain opettajien tietojen osalta.

ASIA
Henkilötietojen luovuttamista koskeva poikkeuslupahakemus.

HAKIJA
Yksityinen henkilö

HAKEMUS
Yksityinen henkilö pyytää tietosuojalautakunnalta päätöstä, josta ilmenee hakemuksessa ilmoitettujen tietojen osalta, kuuluvatko ne tietosuojalautakunnan toimivallan piiriin. Hakija pyytää myös päätöstä, jonka perusteella tiedot voidaan hänelle luovuttaa.

Hakijan tarkoittamia tietoja ovat seuraavat koulun ala-asteen oppilaita, heidän vanhempiensa ja opettajia koskevat tiedot:

1) Hakijan pojan oman luokan (ala-asteen 1. luokka syksyllä
1990) oppilaiden ja heidän vanhempiensa nimet,
osoitteet ja puhelinnumerot. Oppilasmäärä 25.

2) Edellä mainitun koulun kaikkien 1. luokkien (syksy
1990) oppilaiden ja heidän vanhempiensa nykyiset nimet,
osoitteet ja puhelinnumerot. Oppilasmäärä 51.

3) Edellä mainitun koulun 1. ja 2. luokkien (syksy 1990)
oppilaiden ja heidän vanhempiensa nykyiset nimet, osoitteet
ja puhelinnumerot. Oppilasmäärä 100.

4) Edellä mainitun koulun opettajien nimet, osoitteet ja
puhelinnumerot. Opettajia yhteensä 40.

Hakija haluaa yllä mainittuja tietoja hankkiakseen todistajia lapsensa pitkään jatkuneelle ja pysyvän ruumiinvamman tuottaneelle pahoinpitelylle, joka hakijan mukaan on tapahtunut koulussa.

Hakemuksen mukaan hakijalta on evätty kyseisten tietojen saaminen, koska kysymys on henkilötietojen massaluovutuksesta.

KUULEMINEN

Kaupungin koululautakunnalle on varattu tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa. Kouluvirasto on toimittanut tietosuojalautakunnalle 18.6.1993 päivätyn kirjeensä, jonka mukaan opetuslautakunta on kokouksessaan 6.4.1993 §:n 113 kohdalla käsitellyt hakijan opetuslautakunnalle osoittamia kirjeitä. Hakija on saanut suomenkielisen osaston vastauksen ja hän on valittanut siitä kaupunginhallitukselle.

Hakija on toimittanut tietosuojalautakunnalle vastineen ja muuta selvitystä edellä mainitun kouluviraston kirjeen johdosta.

Saadun selvityksen mukaan kysymyksessä on atk:n avulla ylläpidettävä rekisteri. Pyydettävät tiedot koskevat sataa syksyllä 1990 koulun ala-asteella ollutta oppilasta, heidän vanhempiaan ja samaan aikaan koulussa olleita 40 opettajaa.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilörekisteri

Henkilörekisterilain 2 §:n 2 kohdan mukaan henkilörekisterillä tarkoitetaan muun muassa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.

Henkilötiedolla tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 1 kohdan mukaan sellaista henkilön taikka henkilön ominaisuuksien tai elinolosuhteiden kuvausta, joka voidaan tunnistaa tiettyä luonnollista yksityistä henkilöä koskevaksi.

Tietosuojalautakunta katsoo, että koulun ala-asteen automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpitämät oppilas- ja opettajarekisterit ovat henkilörekisterilain 2 §:ssä tarkoitettuja henkilörekistereitä.

Massaluovutus

Massaluovutuksella tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 8 kohdan mukaan muun muassa suurehkoa määrää rekisteröityjä koskevien henkilötietojen luovuttamista.

Hakijan haluamat tiedot käsittävät kaikkien koulun ala-asteen ensimmäisellä ja toisella luokalla syksyllä 1990 olleiden oppilaiden ja heidän vanhempiensa nimi-, osoite-, ja puhelinnumerotiedot sekä vastaavat tiedot kaikista koulun opettajista. Luovutus koskee runsaan 300 henkilön tietoja. Tietosuojalautakunta katsoo, että kysymys on henkilörekisterilain tarkoittamasta massaluovutuksesta.

Henkilötietojen massaluovutuksista viranomaisten automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpitämistä henkilörekistereistä säädetään yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä. Lainkohdan mukaan teknisestä tallenteesta, joka muodostaa henkilörekisterilaissa tarkoitetun henkilörekisterin, saa luovuttaa henkilötietoja mainitussa laissa tarkoitettuna massaluovutuksena vain, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai tietosuojalautakunta luvan. Massaluovutus on sallittu myös, jos tietojen luovuttaminen tapahtuu muun lain tai asetuksen mukaisesti taikka tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitettujen tietojen luovuttaminen koulun automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpitämistä rekistereistä on yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä tarkoitettu massaluovutus.

Luvanvaraisuus

Hakemuksessa mainitut henkilöt eivät ole antaneet suostumustaan nimi-, osoite- ja puhelinumerotietojensa luovuttamiseen hakijalle. Koska muutkaan yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä mainitut edellytykset, joiden vallitessa henkilötietojen massaluovutus on sallittu, eivät täyty, tarvitaan hakemuksessa tarkoitettujen henkilötietojen saamiseen koulun ala-asteen ylläpitämistä rekistereistä tietosuojalautakunnan lupa.

Poikkeusluvan edellytykset

Tietosuojalautakunta voi henkilörekisterilain 37 §:n nojalla antaa yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä tarkoitetun luvan luovuttaa henkilötietoja massaluovutuksena viranomaisen automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpitämästä henkilörekisteristä.

Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan myöntämiseen on painava syy. Lisäksi edellytetään, että rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa vaarantuminen voidaan estää.

Päätös

Hakijan tarkoituksena on selvittää koulun vastuuta pojalleen aiheutuneisiin vammoihin. Hakijan mukaan vammat syntyivät kouluaikana pojan ollessa ala-asteen ensimmäisellä luokalla syksyllä 1990. Tietosuojalautakunta katsoo, että koulun syksyn 1990 opettajilla voi olla tapauksesta tietoa, joka auttaa tapauksen selvittämisessä ja muodostaa näin painavan syyn tietojen luovuttamiselle. Näin ollen tietosuojalautakunta myöntää hakijalle yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä tarkoitetun luvan saada mainitussa koulussa syksyllä 1990 opettajina olleiden nimi- ja osoitetiedot. Tietojen laatu huomioon ottaen, tietosuojalautakunta katsoo, ettei mainittujen tietojen luovutus myöskään vaaranna rekisteröityjen yksityisyyttä tai heidän etujaan ja oikeuksiaan.

Muiden hakemuksen mukaisten tietojen osalta tietosuojalautakunta katsoo, ettei hakija ole esittänyt henkilörekisterilain 37 §:ssä edellyttämää painavaa syytä. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen näiltä osin.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 37 §
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 18 a §

ÄÄNESTYS

Asiassa toimitettiin äänestys. Äänet jakautuivat 3-2. Vähemmistöön jääneet jäsenet jättivät seuraavan eriävän mielipiteen:

Tietosuojalautakunta katsoo ottaen huomioon tapauksesta kuluneen ajan ja jo suoritetun selvityksen, että oppilaiden ja heidän vanhempiensa sekä opettajien nimi-, osoite- ja puhelinnumerotietojen massaluovutuksella ei todennäköisesti voida tuoda olennaista uutta asiaan. Luovutettavaksi haluttuihin tietoihin sisältyy suuri määrä sellaisten henkilöiden tietoja, joilla ei voine olla luotettavia tietoja pahoinpitelystä. Ottaen lisäksi huomioon pyydettyjen tietojen aiotun käyttötarkoituksen lautakunta katsoo, ettei tietoja voida luovuttaa vaarantamatta rekisteröityjen yksityisyyden suojaa. Tämän vuoksi hylkäämme ha- kemuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.