09.08.1993 38/1993

Terveydenhuollon ammattihenkilöstönkeskusrekisteri - Tietosuojalautakunnan toimivalta

Tietosuojalautakunta katsoi, että terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetussa asetuksessa oli tyhjentävästi määritelty terveydenhuollon ammattihenkilöstön keskusrekisteriin talletettavat ja rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Tietosuojalautakunnalla ei siten ollut toimivaltaa ratkaista kurinpitorangaistustietojen tallettamista mainittuun rekisteriin. Hakemus jätettiin tutkimatta.

ASIA
Henkilötietojen tallettamista henkilörekisteriin koskeva poikkeuslupahakemus.

HAKIJA
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

HAKEMUS
Hakija pyytää, että tietosuojalautakunta myöntää sille luvan tallettaa terveydenhuollon ammattihenkilöstön keskusrekisteriin annetut kurinpitorangaistukset. Käytännössä näitä ovat vain kirjallinen varoitus sekä hallinnolliset ohjaustoimenpiteet kuten huomautus ja huomion kiinnittäminen vastaisen varalle.

Hakija esittää luvan myöntämistä ehdolla, että mainittuja tietoja saataisiin käyttää vain valvontatehtävien hoitamiseen, ja että tietoja saataisiin luovuttaa vain sellaiselle viranomaiselle, jonka tehtäviin kuuluu osaltaan valvoa terveydenhuollon ammattihenkilöstön ammatin harjoittamista.

Hakijan mielestä edellä mainittujen valvonnasta johtuvien ns. seuraamustietojen merkitsemisellä rekisteriin oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen 13 §:ssä mainittujen tietojen lisäksi on tärkeä merkitys. Tietoja tarvitaan vain viranomaiskäyttöön. Ensisijainen käyttötarkoitus on terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen oma valvonta, jolloin rekisteristä tarvittaessa saadaan helposti ja nopeasti tieto asianomaiselle ammatinharjoittajalle aiemmin aiheutuneista kaikista seuraamuksista. Tieto käsittäisi vain seuraamuksen laadun ja ajankohdan.

Myös muut viranomaiset, joiden tehtäviin kuuluu osaltaan valvoa terveydenhuoltohenkilöstön ammatinharjoittamista, saattavat tarvita kyseisiä seuraamustietoja. Näistä viranomaisista ovat lääninhallitukset tärkeimmät.

Hakija perustelee seuraamustietojen tallettamista sillä, että tietojen rekisteröinti lisäisi sekä kansalaisten että terveydenhuoltohenkilöstön oikeusturvaa kaikkien seuraamustietojen ollessa tarvittaessa saatavissa samassa paikassa.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunnan toimivalta

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain (474/87) 3 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on ratkaista asiat, jotka henkilörekisterilain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi.

Henkilörekisterilain 37 §:n mukaan tietosuojalautakunta voi myöntää luvan poiketa henkilörekisterilain tai sen nojalla annetun asetuksen säännöksistä.

Henkilörekisterilain 5 §:n 2 momentin mukaan henkilörekisteriin saa tallettaa vain sellaisia henkilötietoja, jotka rekisterin käyttötarkoituksen kannalta ovat tarpeellisia. Asetuksella voidaan säätää tarkemmin, mitä henkilötietoja tietynlaisiin henkilörekistereihin saa tallettaa.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain (1074/92) 3 §:n mukaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella voi sille tässä laissa säädettyjen valvontatehtävien hoitamiseksi olla terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen (1121/92) 13 §:n mukaan edellä mainittuun rekisteriin tallennetaan valvontatehtävien hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Saman pykälän mukaan näitä tietoja ovat terveydenhuollon ammattihenkilöiden henkilö- ja osoitetiedot, tiedot terveydenhuollon ammatillisesta koulutuksesta, tiedot ammatinharjoittamisoikeudesta sekä työpaikkatiedot.

Asetuksessa on tyhjentävästi lueteltu terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin tallennettavat ja rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Tietosuojalautakunta katsoo siten, ettei sillä ole toimivaltaa ratkaista hakemuksen mukaisten tietojen tallettamista mainittuun rekisteriin.

Tietosuojalautakunta jättää hakemuksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 3 §
Henkilörekisterilaki 5 § 2 mom
Henkilörekisterilaki 37 §
Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta 3 §
Asetus terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta 13 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.