14.06.1993 34/1993

Asiakassuhde - Yhteysvaatimus - Jätehuolto

Yhtiön hakemuksessa oli kysymys yhtiön perustaneiden kuntien alueella olevien kiinteistöjen ja niiden omistajien tietojen keräämisestä ja tallettamisesta jätehuollon järjestämistä varten. Tietosuojalautakunta katsoi, että lupa yhteysvaatimuksesta poikkeamiseen oli tarpeen, koska hakijan ja rekisteröityjen välillä ei vallinnut henkilörekisterilain 5 §:ssä tarkoitettua asiakassuhdetta. Lupa myönnettiin.

ASIA
Henkilötietojen keräämistä ja tallettamista henkilörekisteriin koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Ab Ekorosk Oy

HAKEMUS
Hakija pyytää tietosuojalautakunnan poikkeuslupaa hakemuksessa lueteltujen tietojen saamiseksi väestörekisterikeskuksesta.

Hakijana oleva Ab Ekorosk Oy on Pietarsaaren alueen kuntien (Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Pedersöre, Kruunupyy ja Luoto) perustama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia jätehuollon järjestämisestä em. kuntien alueella. Jätehuollon järjestämiseen kuuluu jätehuoltolain mukaisesti jätteiden keräily, kuljetus ja asianmukainen käsittely. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella ja toiminnan mahdollisesti tuottama voitto käytetään jätehuollon kehittämiseen.

Alueella toteutettavan jätehuoltojärjestelmän toimivuus ja todellisiin jätemääriin perustuva jätemaksujen laskutus ja seuranta edellyttävät jätteiden keräily- ja kuljetusjärjestelmän kehittämistä. Alueella ollaan ympäristöministeriön aloitteesta toteuttamassa jätteiden keräilyn tiedonkeruujärjestelmää, jolla asiakaskohtaisen jätemäärien rekisteröinnin avulla pyritään jätteiden määrän tarkkaan seurantaan ja todelliseen jätemäärään perustuvaan laskutukseen. Tällä hetkellä laskutus tapahtuu astiakoon perusteella, eikä astian täyttöastetta oteta huomioon.

Hakemuksessa selostettujen toimintojen toteuttamiseksi hakija tarvitsee asiakasrekisterin ja siihen väestötietojärjestelmästä seuraavia tietoja:

Hakuavain päivityksiä varten

* Kiinteistö- ja rakennustunnus

Muut tiedot rakennuksista

* Osoite (sijainti) * Omistajan nimi ja osoite * Käyttötarkoitus (omakotitalo, rivitalo, kesämökki jne.) * Huoneistojen lukumäärä
- asuntojen lukumäärä
- toimitilojen lukumäärä * Rakennuksen asukkaat asunnoittain
- päähenkilön etu- ja sukunimi
- asunnon asukkaat, lukumäärä * Toimitilan haltija

Hakijan edustajalta puhelimitse saadun selvityksen mukaan rekisteri sisältäisi tiedot noin 18 000 taloudesta. Kyseessä on asiakasrekisteri, mutta asiakkaina olevat taloudet tekevät sopimuksen jätteiden kuljettajina toimivien pienyrittäjien eikä Ab Ekorosk Oy:n kanssa. Hakija toimii tietynlaisena katto-organisaationa, joka järjestää jätehuollon, mutta kuljetuksiin yms. käytetään ulkopuolisia yrittäjiä.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunnan toimivalta

Väestökirjoista tapahtuvasta henkilötietojen luovuttamisesta on säädetty väestökirjalain 12 §:ssä. Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 3 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on ratkaista asiat, jotka henkilörekisterilain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi. Tietosuojalautakunta katsoo, ettei sen toimivaltaan kuulu väestökirjalain mukaan määräytyvän tietojen luovutuksen ratkaiseminen.

Henkilörekisteri ja henkilötieto

Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 2 kohdan mukaan henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.

Henkilötiedolla tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 1 kohdan mukaan sellaista henkilön taikka henkilön ominaisuuksien tai elinolosuhteiden kuvausta, joka voidaan tunnistaa tiettyä luonnollista yksityistä henkilöä koskevaksi.

Hakemuksessa mainittuihin tietoihin sisältyy henkilötietoja (omistajan nimi ja osoite sekä ns. päähenkilön etu- ja sukunimi). Tietosuojalautakunta katsoo, että kerätessään ja tallettaessaan henkilötietoja hakemuksen mukaista toimintaa varten, hakija muodostaa samalla henkilörekisterin. Hakija on muodostamansa henkilörekisterin henkilörekisterilain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä.

Yhteysvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa säädetään rekisterinpitoa koskevasta yhteysvaatimuksesta. Mainitun lainkohdan mukaisesti henkilörekisteriin merkittäviksi saa kerätä ja rekisteriin tallettaa ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa tietoja vain sellaisista henkilöistä, joilla asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi on asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, jollei rekisterin pitäminen johdu rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä.

Luvanvaraisuus

Hakijan mukaan perustettava rekisteri on asiakasrekisteri. Saadun tiedon mukaan hakijan ja rekisteröidyn välillä ei tehdä sopimuksia vaan rekisteröidyt sopivat jätteen kuljetuksesta suoraan kuljetusta harjoittavien yritysten kanssa. Tietosuojalautakunta katsoo, ettei hakijan ja rekisteröidyn välillä ole henkilörekisterilain 5 §:ssä tarkoitettua asiakassuhdetta.

Hakijan yhtiöjärjestyksen mukainen tehtävä on hoitaa Pietarsaaren-seudun jätehuolto. Jätehuoltolain (673/78) mukaan huolenpito jätehuollon järjestämisestä kuuluu kunnalle. Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksen mukaisen rekisterin pitäminen ei johdu hakijalle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä.

Hakijan ja rekisteröitävän henkilön välillä ei muutoinkaan vallitse sellaista asiallista yhteyttä, jota henkilörekisterilain 5 §:ssä edellytetään. Siltä osin kuin henkilötietojen keräämiseen ja tallettamiseen ei ole rekisteröityjen suostumusta, tarvitsee hakija tietosuojalautakunnan myöntämän poikkeusluvan yhteysvaatimuksesta.

Poikkeusluvan edellytykset

Tietosuojalautakunta voi henkilörekisterilain 37 §:n nojalla myöntää luvan poiketa henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin yhteysvaatimuksesta edellyttäen, että luvan myöntämiseen on painava syy ja rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

PÄÄTÖS

Siltä osin kuin hakemuksessa on kysymys tietojen saamisesta väestörekisterikeskukselta, tietosuojalautakunta jättää hakemuksen tutkimatta.

Lautakunta on sen sijaan tutkinut asian tietojen keräämistä ja tallettamista koskevana poikkeuslupahakemuksena.

Kuntien lakisääteinen velvollisuus on järjestää jätehuolto alueellaan. Hakijana olevan Ab Ekorosk Oy:n tehtävänä on huolehtia jätehuollon järjestämisestä yhtiön perustaneiden ja omistavien kuntien puolesta. Tietosuojalautakunta katsoo, että poikkeusluvan myöntämiselle on lain edellyttämä painava syy. Ottaen huomioon kerättävien tietojen laatu, tietosuojalautakunta katsoo, ettei rekisteröinti vaaranna rekisteröityjen yksityisyyden suojaa tai heidän etujaan ja oikeuksiaan.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan yhteysvaatimuksesta ja oikeuttaa hakijan keräämään ja tallettamaan hakemuksessa mainitut tiedot hakemuksen mukaista tarkoitusta varten.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 37 §
Väestökirjalaki 12 §
Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 3 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.