01.06.1993 29/1993

Opiskelijarekisteri - Massaluovutus

Helsingin opiskelija-asuntosäätiölle myönnettiin lupa saada pääkaupunkiseudun oppilaitosten opiskelijarekistereistä opiskelemaan hyväksyttyjen henkilöiden nimi- ja osoitetiedot massaluovutuksena opiskelija-asuntomahdollisuuksista tiedottamista varten.

ASIA
Henkilötietojen massaluovutusta koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö

HAKEMUS
Hakija pyytää tietosuojalautakunnalta lupaa saada pääkaupunkiseudun oppilaitoksilta käyttöönsä opiskelemaan hyväksyttyjen henkilöiden nimi- ja osoitetiedot voidakseen paremmin välittää tietoa opiskelija-asuntomahdollisuuksista pääkaupunkiseudulla.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö on yleishyödyllinen yhteisö, jonka pääkaupunkiseudun oppilas- ja ylioppilaskunnat ovat perustaneet. Säätiön tarkoituksena on peruskoulun jälkeisten oppilaitosten opiskelijoiden asuntotilanteen helpottaminen, erityisesti nuorison asuntotilannnetta helpottavan tuotannon tukeminen sekä kansainvälisen opiskelija-,tutkijaja nuorisovaihtoa edistävän tuotannon tukeminen.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilörekisterilain 2 §:n mukaan henkilörekisterillä tarkoitetaan muun muassa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Massaluovutuksella tarkoitetaan saman pykälän mukaan muun muassa koko henkilörekisterin tai suurehkoa määrää rekisteröityjä koskevien henkilötietojen luovuttamista.

Henkilötietojen massaluovutusta viranomaisten teknisistä tallenteista on rajoitettu yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä. Mainitun lainkohdan mukaan massaluovutus on sallittu vain, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai tietosuojalautakunta luvan. Massaluovutus on sallittua myös, jos tietojen luovuttaminen tapahtuu muun lain tai asetuksen mukaisesti taikka tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitettujen tietojen luovuttaminen eri oppilaitosten ylläpitämistä opiskelijarekistereistä on yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä tarkoitettu massaluovutus.

Rekisteröidyt eivät ole antaneet suostumustaan hakemuksessa tarkoitettuihin luovutuksiin eivätkä muutkaan 18 a §:ssä säädetyt edellytykset täyty. Tämän vuoksi hakija tarvitsee tietosuojalautakunnan henkilörekisterilain 37 §:n nojalla myöntämän poikkeusluvan.

Poikkeuslupa voidaan myöntää vain painavasta syystä edellyttäen, että rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

PÄÄTÖS

Ilman nimi- ja osoitetietoja hakijan olisi vaikeata välittää opiskelemaan hyväksytyille tietoa opiskelija-asuntomahdollisuuksista ja tarpeellinen informaatio saattaisi jäädä opiskelijalta saamatta. Tietosuojalautakunta katsoo, että poikkeusluvan myöntämiselle on lain edellyttämä painava syy. Ottaen huomioon muun muassa luovutettavien tietojen laatu, poikkeusluvan myöntäminen ei myöskään vaaranna rekisteröidyn yksityisyyttä eikä hänen etujaan ja oikeuksiaan.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan saada pääkaupunkiseudun oppilaitoksilta opiskelemaan hyväksyttyjen henkilöiden nimi- ja osoitetiedot.

Tietoja saa käyttää vain opiskelija-asuntomahdollisuuksista tiedottamiseen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 37 §
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 18 a §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.