01.03.1993 11/1993

Työnhaku - Uhkasakko - Valitus

Koska yhtiö ei ollut täyttänyt tietosuojalautakunnan 7.9.92 asettamaa velvoitetta antaa tietosuojavaltuutetulle kirjallista luetteloa työnhaun yhteydessä säännönmukaisesti kerättävistä henkilötiedoista, tietosuojalautakunta määräsi asettamansa 30 000 markan uhkasakon maksettavaksi. Yhtiö ei ollut esittänyt noudattamatta jättämiselle pätevää syytä.

KHO 10.12.1993 T:4970: ei muutosta. Asettamispäätös 29/7.9.1992.

ASIA
Hakemus uhkasakon tuomitsemiseksi tai tietosuojalautakunnan päätöksen tarkentamiseksi

HAKIJA
Tietosuojavaltuutettu

HAKEMUS
Tietosuojavaltuutettu on pyytänyt, että tietosuojalautakunta määräisi päätöksellään 29/7.9.1992 eräälle osakeyhtiölle tiedonantovelvoitteen tehosteeksi asettamansa 30 000 markan uhkasakon maksettavaksi tai - mikäli se katsoo siihen olevan aihetta - täsmentäisi päätöstään siten, että yhtiö nimenomaan velvoitetaan ilmoittamaan tietosuojavaltuutetulle työnhaussa toimenhakulomakkeella kerättävät tiedot toimittamalla tietosuojavaltuutetulle käyttämänsä toimenhakulomake tai lomakkeet ja kirjallisesti muutoinkin kaikki ne tiedot, joita työnhakutilanteessa työnhakijalta työhön valintaa varten kerätään.

KUULEMINEN

Yhtiö on antanut selityksen asiassa.

AIKAISEMMAT TOIMENPITEET

Tietosuojalautakunnan 7.9.1992 tekemän päätöksen johdosta yhtiö on ilmoittanut 25.11.1992 päivätyllä kirjeellään tietosuojavaltuutetulle, että työnhakijoilta kysytään normaalit henkilötiedot eli sukunimi, etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna), henkilötunnus, syntymäpaikka, aikaisemmat sukunimet, väestörekisteri ja postiosoite sekä puhelinumero kotiin ja toimeen. Epävarmoissa tapauksissa kysytään myös sukupuoli.

Tietosuojavaltuutettu on 7.12.1992 päivätyllä kirjeellään pyytänyt yhtiötä täydentämään selvitystään ja toimittamaan tietosuojavaltuutetun toimistoon jäljennöksen lomakkeesta, joka annetaan työtä yhtiöltä hakevien henkilöiden täytettäväksi. Tietosuojavaltuutettu on ilmoittanut katsovansa, että lautakunnan päätöksessä tarkoitetaan kaikkia niitä tietoja, joita työnhakijalta työnhaun yhteydessä pyydetään.

Yhtiö on 8.12.1992 päivätyssä vastauksessaan katsonut, ettei lautakunnan päätös velvoita sitä toimittamaan työnhakulomaketta tietosuojavaltuutetulle. Lisäksi yhtiö on katsonut edellä mainitussa kirjeessään 25.11.1992 ilmoittaneensa tietosuojalautakunnan edellyttämät tiedot.

Tietosuojavaltuutettu on saattanut asian lautakunnan käsiteltäväksi 21.12.1992 tekemällään hakemuksella.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Uhkasakkolain (1113/90) 10 §:n mukaan uhkasakon asettanut viranomainen voi tuomita uhkasakon maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiselle ole pätevää syytä.

Tietosuojalautakunta on päätöksessään 29/7.9.1992 velvoittanut yhtiön antamaan henkilörekisterilain 31 §:n nojalla tietosuojavaltuutetulle kirjallisesti luettelon työnhaun yhteydessä säännönmukaisesti kerättävistä henkilötiedoista ja siitä mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan. Tietosuojalautakunta määräsi tiedot annettavaksi kuukauden kuluessa päätöksensä lainvoimaiseksi tulosta 30 000 markan sakon uhalla. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 13.11.1992.

Yhtiö on ennen määräajan umpeen kulumista ilmoittanut tietosuojavaltuutetulle, että työnhakijoilta kysytään seuraavat tiedot: sukunimi, etunimet, henkilötunnus, syntymäpaikka, aikaisemmat sukunimet, väestörekisteri ja postiosoite sekä puhelinnumero kotiin ja toimeen. Epävarmoissa tapauksissa kysytään myös sukupuoli.

Tietosuojalautakunta katsoo asiassa esitetyn perusteella, että työnhaun yhteydessä kerätään muitakin tietoja kuin mitä yhtiö on 25.11.1992 tietosuojavaltuutetulle ilmoittanut. Tiedot voidaan toimittaa esittämällä keräämiseen käytettävät lomakkeet tai lomakkeilla kerättävät tiedot muulla tavoin. Tietosuojalautakunta katsoo, ettei yhtiö ole täyttänyt sille asetettua velvoitetta kokonaisuudessaan.

Koska yhtiö ei ole täyttänyt sille asetettua velvoitetta, eikä sen noudattamatta jättämiselle ole esitetty pätevää syytä, tietosuojalautakunta määrää 7.9.1992 asetetun 30 000 markan uhkasakon välittömästi maksettavaksi.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 31 §
Henkilörekisterilaki 36 §
Henkilörekisterilaki 39 §
Uhkasakkolaki 10 §


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.