15.02.1993 9/1993

Luottotietorekisteri - Tallettaminen - Luovuttaminen

Muiden kuin henkilörekisteriasetuksen 5 §:ssä mainittujen tietojen tallettamiseen luottotietorekisteriin ja luottotietorekisteristä luovuttamiseen tarvittiin tietosuojalautakunnan poikkeuslupa. Suomen Asiakastieto Oy:lle myönnettiin lupa protestoidun vekselin hyväksyjän ja lainvoimaisella tuomiolla holhottavaksi julistetun henkilön tietojen tallettamiseen sekä näiden tietojen luovuttamiseen.

Samoin päätökset 8/16.3.1992 ja 1/16.1.1989.

ASIA
Henkilötietojen keräämistä ja tallettamista luottotietorekisteriin sekä henkilötietojen luovuttamista luottotietorekisteristä koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Suomen Asiakastieto Oy

HAKEMUS
Hakija pyytää edelleen lupaa saada luottotietotoiminnassa kerätä, tallettaa ja luovuttaa:

1. protestoidun vekselin hyväksyjän osalta henkilörekisteriasetuksen 5 §:ssä mainitut tiedot sekä tiedon vekseliprotestin toimittamisen päivämäärästä ja saamisen suuruudesta, ja

2. henkilörekisteriasetuksen 5 §:ssä mainitut tiedot henkilöstä, joka on lainvoimaisella tuomiolla julistettu holhottavaksi sekä tiedon holhouspäätöksen päivämäärästä.

Hakija pyytää, että poikkeuslupa annettaisiin luvan voimassaoloa lukuunottamatta samoin ehdoin kuin hakijan saamassa tietosuojalautakunnan päätöksessä Nro 8/16.3.1992 Dn:o 4/72/92 on päätetty.

Hakija pyytää, että lupa myönnettäisiin toistaiseksi tai tietosuojalautakunnan määräämäksi ajaksi.

Hakija katsoo, että se on huolehtinut edellytetyllä tavalla lautakunnan päätöksessä asetettujen lupaehtojen noudattamisesta eikä hakija ole saanut niitä koskevia huomautuksia.

KUULEMINEN

Tietosuojalautakunta on pyytänyt asiassa tietosuojavaltuutetun lausunnon (lausunto 18.1.1993, no 577/43/92).

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitetut tiedot ovat henkilörekisterilain 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja.

Henkilöluottotiedolla tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 6 kohdassa henkilön taloudellisen aseman, sitoumusten hoitokyvyn tai luotettavuuden arvioimisessa käytettäväksi tarkoitettuja henkilötietoja.

Luottotietotoiminnalla tarkoitetaan saman pykälän 7 kohdassa elinkeinona harjoitettavaa henkilöluottotietojen keräämistä ja tallettamista edelleen luovutusta varten.

Luottotietotoimintaan käytettävistä henkilörekistereistä sekä niihin talletettavista tiedoista säädetään henkilörekisterilain 5 §:n 4 momentin nojalla henkilörekisteriasetuksen 5 §:ssä. Rekisteröidyksi luottotietorekisteriin voi tulla vain henkilö, jolla on asetuksen 5 §:ssä mainittuja maksuhäiriötietoja tai joka on ulosmittauksessa todettu varattomaksi. Lisäksi luottotietorekisteriin saa tallettaa tiedon yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/93) 87 §:ssä tarkoitetussa velkajärjestelyrekisterissä olevista merkinnöistä.

Muiden kuin henkilörekisteriasetuksen 5 §:ssä mainittujen tietojen tallettamiseen luottotietorekisteriin ja luottotietorekisteristä luovuttamiseen tarvitaan tietosuojalautakunnan myöntämä henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan myöntämiseen on painava syy. Lisäksi edellytetään, että rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa vaarantuminen voidaan estää.

Vekseliprotestia koskevat tiedot

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan saada luottotietotoiminnassa kerätä, tallettaa ja luovuttaa protestoidun vekselin hyväksyjän osalta henkilörekisteriasetuksen 5 §:n 1 momentissa mainitut tiedot sekä tiedon vekseliprotestin toimittamisen päivämäärästä ja saamisen suuruudesta.

Vekselilain 44 §:ssä tarkoitettu vekseliprotesti tapahtuu viranomaisen toimesta, yleensä vekselin maksamatta jättämisen vuoksi. Vekselin protestoinneissa syntyvä pöytäkirja on julkinen asiakirja.

Vekseliprotestin tarkoituksena on säilyttää velkojan takautumisoikeus muita velallisia kuin vekselin hyväksyjää vastaan silloin, kun vekselin hyväksyjä on laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa. Vekselin hyväksyjä on vekselin päävelallinen, joka vastaa vekselin maksamisesta protestista riippumatta.

Hyväksyjänä oleminen protestoidussa vekselissä kertoo asianomaisen heikosta taloudellisesta asemasta. Henkilön taloudellisen aseman ja sitoumusten hoitokyvyn arvioimisessa tiedolla on luotonantajalle oleellinen merkitys. Vekselin hyväksyjä on tehnyt nimenomaisen maksusitoumuksen, jonka hän on laiminlyönyt.

Tietosuojalautakunta katsoo, että on olemassa painava syy myöntää poikkeuslupa protestitietojen keräämiseen, tallettamiseen ja luovuttamiseen vekselin hyväksyjän osalta.

Holhoustiedot

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan saada luottotietotoiminnassa kerätä, tallettaa ja luovuttaa henkilörekisteriasetuksen 5 §:n 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstä, joka on lainvoimaisella tuomiolla julistettu holhottavaksi sekä tiedon holhouspäätöksen päivämäärästä.

Holhouslain 2 luvun 17 §:n mukaan holhottavaksi voidaan julistaa vain henkilö, joka on kykenemätön huolehtimaan itseään tai omaisuuttaan koskevista asioista. Tämän vuoksi tieto henkilön joutumisesta holhouksenalaiseksi on tarpeellinen arvosteltaessa hänen kykyään hoitaa sitoumuksensa.

Luotonannossa on kysymys molemminpuolisesti velvoittavista sopimuksista, jotka holhouksenalaisen tekeminä ovat yleensä pätemättömiä. Luotonantajalla tulee olla mahdollisuus varmistua siitä, että hänen sopimuskumppaninsa on oikeustoimikelpoinen.

Tietosuojalautakunta katsoo, että on olemassa painava syy myöntää poikkeuslupa edellä mainittujen holhoustietojen keräämiseen, tallettamiseen ja luovuttamiseen.

LUPAMÄÄRÄYKSET

Vekseliprotestia koskevat tiedot

Jotta rekisteröidyn edut ja oikeudet voitaisiin turvata, tietosuojalautakunta määrää, että vekseliprotestia koskevan tiedon tallettamisen ja luovuttamisen yhteydessä on aina talletettava ja luovutettava myös tieto protestin yhteydessä mahdollisesti annetusta vekselilain 91 §:n mukaisesta velallisen vastauksesta tai muistutuksesta, ettei vekselin hyväksyjältä ole voitu saada vastausta tai ettei häntä ole voitu tavata.

Holhoustiedot

Jotta rekisteröidyn yksityisyys sekä hänen etunsa ja oikeutensa voitaisiin turvata, tietosuojalautakunta määrää, että:

1. hakija ei saa rekisteröidä tietoa siitä, mikä on ollut
holhottavaksi julistamisen syynä, ja

2. tieto holhouksesta on poistettava rekisteristä heti
kun holhottavaksi julistaminen on rauennut tai se on
kumottu.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 § 1 kohta
Henkilörekisterilaki 2 § 6 kohta
Henkilörekisterilaki 2 § 7 kohta
Henkilörekisterilaki 5 § 4 mom
Henkilörekisterilaki 37 §
Henkilörekisteriasetus 5 §


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.