15.02.1993 7/1993

Julkaiseminen - Rekisterien yhdistäminen - Asukasrekisteri

Se, jolla on laillisesti oikeus pitää rekisteriä, saa myös julkaista sen lupaa hakematta. Kunnalla on oikeus pitää asukkaistaan rekisteriä. Kronobyn kunnan hakemuksen mukaan kunnan rekisteriin oli kerätty tietoja toista tarkoitusta varten perustetusta rekisteristä. Näin ollen kunta tarvitsi luvan rekisterien yhdistämiselle. Lupaa ei myönnetty.

ÄRENDE Ansökan om undantagslov gällande användning av personuppgifter som ingår i personregister

SÖKANDE Kronoby kommun

ANSÖKAN Sökanden anhåller om undantagstillstånd för att få ge ut en katalog med uppgifter om kommuninvånarnas namn, adresser och telefonnummer. Avsikten är att sälja katalogen till självkostnadspris.

Grund för adresskatalogen är registret för vägadresser, uppgjort av kommunens tekniska avdelning på basis av be folkningscentralens uppgifter om fastigheternas namn, ägare och de som bor i fastigheten. Uppgifterna har i kommunen kompletterats med vägnamn och -nummer för respektive byggnad. Uppgifterna om telefonnummer har erhållits från telefonkatalogen. Registret underhålls av kanslisten på tekniska avdelningen.

DATASEKRETESSNÄMNDENS BESLUT OCH MOTIVERING

MOTIVERING

Enligt 2 § personregisterlagen avses med personuppgift en sådan beskrivning av en individ eller individuella egenskaper eller levnadsförhållanden som kan hänföras till en bestämd fysisk person eller till hans familj eller någon som lever i gemensamt hushåll med honom. Det framgår av begreppet personuppgift, att de uppgifter, som gäller juridiska personer, står utanför personregisterlagens tillämpningsområde.

Enligt 1 § 3 mom personregisterlagen medför denna lag ingen ändring i rätten att utge tryckskrifter. Därför har en person eller ett samfund som har rätt att hålla registret, också rätt att publicera det utan att söka tillstånd för det.

Datasekretessnämnden anser, att kommunen har rätt att hålla registret över kommuninvånarna. I det register som ansökan avser registeras dock uppgifter (telefonnummer) ur ett sådant register (telefonkatalog) som uppgjorts för annat ändamål. Datasekretessnämnden finner, ett det i ansökan är fråga om samkörning av personregister.

Enligt 20 § personregisterlagen får personregister samköras endast

1) om den registrerade har samtyckt eller datasekretessnämnden har beviljat tillstånd till detta,

2) om samkörningen är en direkt följd av ett i lag stadgat åliggande och den registeransvarige har rätt att för detta ändamål få och använda de uppgifter som skall samköras,

3) om samkörningen sker för sedvanlig uppdatering av adressuppgifter eller för att undvika dubbel postning, eller

4) om det är uppenbart att samkörningen inte äventyrar den registrerades integritetsskydd, intressen eller rättigheter.

Det i ansökan avsedda registret skulle också innehålla invånarnas telefonnummer som erhålls från telefonkatalogen. Invånarna har inte då de gav sina uppgifter för telefonkatalogen varit medvetna om att uppgifterna används för andra ändamål. Datasekretessnämnden anser, att det inte är uppenbart att samkörningen inte äventyrar de registrerades integritetsskydd, intressen eller rättigheter (punkt 4 ovan). De övriga förutsättningarna för samkörning som avses i den ovannämnda paragrafen (punkter 1-3) uppfylls inte heller. Därför behöver sökanden datasekretessnämndens tillstånd för samkörningen.

Datasekretessnämnden kan med stöd av 37 § personregisterlagen ge lov att avvika från ovannämnda stadganden om något vägande skäl talar för detta och om det kan förhindras att den registrerades integritet,intressen eller rättigheter eller statens säkerhet äventyras.

Datasekretessnämnden anser, att det inte finns sådant skäl för undantagslov som lagen förutsätter.

BESLUT

Datasekretessnämnden avslår ansökan.

TILLÄMPADE STADGANDEN

Personregisterlagen 1 § Personregisterlagen 2 § Personregisterlagen 20 § Personregisterlagen 37 §

I ärendet förrättades omröstning. Rösterna utföll 4-1. Den medlem som blev i minoritet ansåg att kommunen på basen av kommunens allmänna och speciella kompetens har rätt att föra i ansökan avsett register och att kommunen således inte behöver datasekretessnämndens tillstånd för samkörningen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.