02.12.1991 31/1991

Väestöluettelo - Yhteysvaatimus - Tietosuojalautakunnan toimivalta - Luovutus

Sisäasiainministeriön poliisiosastolle ei myönnetty lupaa väestöluettelotulosteiden pitämiseksi poliisihallinnossa. Lupa oli tarpeen yhteysvaatimuksesta poikkeamiseen. Tietosuojalautakunta jätti hakemuksen tutkimatta siltä osin kuin siinä oli kyse väestötietojen saamisesta teknisen käyttöyhteyden avulla, koska lautakunnan toimivaltaan ei kuulunut väestökirjalain mukaan määräytyvän luovutuksen ratkaiseminen.

ASIA
Henkilötietojen luovutusta ja niiden keräämistä sekä tallettamista koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Sisäasiainministeriö Poliisiosasto

HAKEMUS
Hakija pyytää lupaa saada poliisihallinnon käyttöön väestön keskusrekisterin tietoja mikrofilmille tulostettuina aakkos- ja henkilötunnusjärjestyksessä olevina luetteloina sekä teknisen käyttöyhteyden avulla siihen saakka kunnes laki väestötietojärjestelmästä säädetään.

Hakemuksen mukaan poliisihallinnossa on 500 päätettä, joiden avulla voidaan kysellä väestön keskusrekisterin tietoja. Tekninen käyttöyhteys väestön keskusrekisteriin syntyy poliisin suljetussa tietoliikenneverkossa keskustietokoneen kautta. Poliisilla on käytössään muille käyttäjille mahdollisten kyselytyyppien ja vastausmallien lisäksi erityisesti poliisia varten laadittu näyttö. Tietoja kysellään yleensä henkilötunnuksen avulla. Mikäli ei ole tiedossa täydellistä henkilötunnusta voidaan haussa käyttää sukunimeä, etunimiä, syntymäaikaa, sukupuolta, kotikuntaa ja syntymäkotikuntaa. Henkilökyselyiden lisäksi tietoja on mahdollista saada myös kiinteistö- ja rakennustunnusten sekä osoitetietojen perusteella.

Hakemuksen mukaan mikrofilmitulosteina olevat väestöluettelot sisältävät seuraavat tiedot:

- aktiivisuus- ja poissaolotunnus - nimitiedot - henkilötunnus - väestörekisteri - kotikunta - muuttopäivä - henkikirjoituskunta - edellinen henkikirjoituskunta - henkikirjoitettu nykyisessä kotikunnassaan xxx lähtien - siviilisääty - syntymäkotikunta - äidinkieli - kansalaisuus ellei Suomen - ulkomaille muuttaneen asuinvaltio - entinen henkilötunnus - kuolintieto

Hakemuksen mukaan väestön keskusrekisterin tietoja käytetään poliisilain (84/66) 1 ja 4 §:ssä säädettyjen sekä niiden perusteella annettujen määräysten mukaisten tehtävien hoitamiseen. Käytännössä tietoja käytetään poliisitoiminnassa tarvittavien henkilötietojen ja kotipaikan tarkistamiseen sekä tietojen oikeellisuuuden varmistamiseen silloin kun ko. tietoja ei ole saatavissa poliisin omista rekistereistä. Hakijan mukaan tärkeä käyttökohde on myös poliisin omissa henkilörekistereissä olevien henkilötietojen oikeellisuuden varmistaminen. Mikrofilmeillä olevien väestöluetteloiden käyttöä hakija on perustellut myös sillä, että määrärahojen riittämättömyyden vuoksi väestön keskusrekisterin suorakäyttöä on jouduttu rajoittamaan. Hakemuksen mukaan henkilötunnusjärjestyksessä olevaa väestöluetteloa tarvitaan kun henkilötunnus on puutteellinen eikä tieto näin ollen ole saatavissa kyselypäätteeltä.

Lisäksi hakija katsoo, että kyseessä olevien tietojen käyttö poliisihallinnossa perustuu poliisiasetuksen (737/85) 2 §:n 2 momenttiin.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Massaluovutus ja lautakunnan toimivalta

Massaluovutuksella tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 8 kohdan mukaan muun muassa koko henkilörekisterin luovuttamista tai henkilörekisterin käyttämistä teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksen mukainen henkilötietojen saaminen on henkilörekisterilaissa tarkoitettua massaluovutusta.

Henkilötietojen massaluovutuksesta viranomaisen teknisestä tallenteesta, joka muodostaa henkilörekisterilaissa tarkoitetun henkilörekisterin, on säädetty yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä. Tietoja voidaan luovuttaa muun muassa, jos se tapahtuu muun lain tai asetuksen mukaisesti. Väestökirjoista tapahtuvasta henkilötietojen luovuttamisesta on säädetty väestökirjalain (141/69) 12 §:ssä.

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain (474/87) 3 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on ratkaista asiat, jotka henkilörekisterilain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi. Ottaen huomioon myös yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) 14 §:n tietosuojalautakunta katsoo, ettei sen toimivaltaan kuulu väestökirjalain mukaan määräytyvän luovutuksen ratkaiseminen.

Rekisterinpitäjä

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitetut tulosteet (väestöluettelot) väestön keskusrekisteristä ovat henkilörekisterilain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja henkilörekistereitä ja hakija on niiden henkilörekisterilain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä.

Yhteysvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa säädetään rekisterinpitoa koskevasta yhteysvaatimuksesta. Mainitun lainkohdan mukaisesti henkilörekisteriin merkittäviksi saa kerätä ja rekisteriin tallettaa ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa tietoja vain sellaisista henkilöistä, joilla asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi on asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, jollei rekisterin pitäminen johdu rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä.

Poikkeusluvan tarve

Hakemuksessa tarkoitetut väestöluettelot sisältävät tiedot koko väestöstä. Tietosuojalautakunta katsoo, että henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu yhteysvaatimus ei kaikilta osin täyty hakijan rekisterinpidossa. Koska väestöluetteloiden pito ei myöskään johdu hakijalle säädetystä tai määrätystä tehtävästä, eivätkä rekisteröidyt ole antaneet suostumustaan tietojensa tallettamiseen hakijan väestöluetteloihin, tarvitsee hakija henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan yhteysvaatimuksesta.

PÄÄTÖS

Siltä osin kuin hakemus koskee tietojen saantia väestökirjoista, tietosuojalautakunta jättää hakemuksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.

Henkilörekisterilain 37 §:n mukaan poikkeuslupa voidaan myöntää vain painavasta syystä ja jos rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa sekä valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

Hakija on arvioinut tarvitsevansa väestöluetteloita lähinnä sen perusteella miten luetteloita on aikaisemmin ollut poliisin käytössä. Erillisen väestöluettelon pitämistä on perusteltu sillä, että teknistä käyttöyhteyttä on jouduttu rajoittamaan kustannussyistä.

Tietosuojalautakunta katsoo, ettei mainituille kustannussyille voida antaa ratkaisevaa merkitystä henkilörekisterilain 37 §:n painavaa syytä arvioitaessa. Poliisihallinnolla on mahdollisuus järjestää tarvittavien tietojen saanti teknisen käyttöyhteyden avulla. Ottaen lisäksi huomioon tietosuojariskit, jotka liittyvät väestöluettelotulosteiden henkilölliseen kattavuuteen ja siihen, että tiedot eivät välttämättä ole ajantasalla, tietosuojalautakunta katsoo, ettei hakemuksessa ole esitetty väestöluetteloiden pitämiseen henkilörekisterilain tarkoittamaa painavaa syytä.

Tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen tältä osin.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 37 §
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 14 §
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 18 a §
Väestökirjalaki 12 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.