10.06.1991 16/1991

Luottotietorekisteri - Tarpeellisuusvaatimus - Suostumus - Luovuttaminen

Suomen Asiakastieto Oy tarvitsi tietosuojalautakunnan luvan poiketa tarpeellisuusvaatimuksesta voidakseen kerätä ja tallettaa luottotietorekisteriinsä rekisteröidyn itsensä ilmoittaman luottokiellon. Lupa myönnettiin. Näiden tietojen luovuttamiseen edelleen ei tarvittu tietosuojalautakunnan lupaa, koska tiedot kerättiin ja luovutettiin rekisteröidyn suostumuksella.

ASIA
Henkilötiedon keräämistä ja tallettamista henkilöluottotietorekisteriin edelleen luovuttamista varten koskeva poikkeuslupahakemus.

HAKIJA
Suomen Asiakastieto Oy

HAKEMUS
Hakija pyytää henkilörekisterilain 37 §:n mukaista lupaa saada:

1) tallettaa hakijan henkilöluottotietorekisteriin rekisteröidyn
tai rekisteröitävän henkilön itsensä ilmoittama
tieto, jonka tietosisältönä olisi: "rekisteröidyn
itsensä ilmoittama luottokielto" sekä

2) luovuttaa sanottuja tietoja edelleen henkilörekisterilain
18 §:n 3 momentin mukaisissa tilanteissa.

Tietojen tallettaminen ja käyttötarkoitus:

1. Tiedot talletettaisiin rekisteröidyn tai rekisteröitävän
henkilön tekemän kirjallisen, omakätisesti allekirjoittaman
ilmoituksen perusteella. Allekirjoituksen oikeellisuus
tarkistettaisiin hakijalle esitettävästä
henkilöllisyystodistuksesta tai sen oikeaksi todistetusta
jäljennöksestä.

Ilmoituksesta tulisi käydä ilmi, miksi henkilö haluaa
tiedon talletettavaksi ja tarvittaessa edelleen luovutettavaksi.

2. Tietoja pidettäisiin talletettuna toistaiseksi ja ne
poistettaisiin rekisteristä kun tiedon ilmoittanut henkilö
kirjallisesti tai henkilökohtaisen käyntinsä yhteydessä
kehottaa hakijaa poistamaan ko. tiedot.

Hakija on täydentänyt 5.6.1991 hakemustaan siten, että hakemuksessa tarkoitettuja tietoja talletettaisiin rekisterissä kaksi (2) vuotta tallennuspäivästä. Tämän jälkeen tiedot poistettaisiin automaattisesti, jollei rekisteröity ole aiemmin kehottanut poistamaan tietojaan.

3. Tietojen tallettamisesta ilmoitettaisiin kirjallisesti
rekisteröidylle välittömästi hänen käyntinsä yhteydessä
tai kirjeitse.

4. Tieto talletettaisiin vain, jos ilmoittaja kohdassa 1
tarkoitetussa kirjallisessa ilmoituksessa ilmoittaa
talletettavan tiedon käyttötarkoituksen olevan pyrkimys
suojata itseään joutumasta taloudellisten väärinkäytösten
kohteeksi.

5. Perustietoina talletettaisiin henkilörekisteriasetuksen
5 §:n 1 momentissa mainitut tunnistetiedot.

6. Tietosuojalautakunnan antamien muiden mahdollisten lupaehtojen
mukaisesti.

Tietojen luovuttaminen:

Hakemuksessa tarkoitetut tiedot luovutettaisiin vain
henkilörekisterilain 18 §:n 3 momentissa säädetyissä
tilanteissa.

Hakemusta on perusteltu yksityisten henkilöiden mahdollisuudella estää tietojensa oikeudeton käyttö ja tästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Hakemuksen mukaan luottosuhteita perustettaessa suoritetaan yksityisten henkilöiden maksuhäiriötietojen tarkistus hakijan henkilöluottotietorekisteristä. Rekisteröity maksuhäiriö pääsääntöisesti estää luotonsaannin ilman vakuuksia tai takauksia. Hakemuksen mukaisen tiedon rekisteröinnillä voidaan estää maksuhäiriöttömän henkilön tietojen väärinkäyttö esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilöllisyystodistus on hävinnyt tai tietoja käytetään muuten oikeudettomasti. Tietojen rekisteröinnillä voitaisiin myös vähentää luotonantajien rikosten johdosta kärsimiä luottotappioita.

Tietojen tallettaminen perustuisi henkilön omaan, kirjallisesti annettuun suostumukseen ja rekisteröity voisi saada tietonsa niin halutessaan poistetuksi. Hakijan antaman kirjallisen ilmoituksen perusteella asianomainen voisi osoittaa luontonantajille ja muille talletetun tiedon sisällön eikä tieto siten estäisi rekisteröidyn luotonsaantimahdollisuuksia.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilöluottotieto

Henkilörekisterilain 2 §:n 6 kohdan mukaan henkilöluottotiedolla tarkoitetaan henkilön taloudellisen aseman, sitoumusten hoitokyvyn tai luotettavuuden arvioimisessa käytettäväksi tarkoitettuja tietoja.

Kyseessä olevaa tietoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi arvioitaessa asianomaisen henkilön taloudellista asemaa, sitoumusten hoitokykyä tai luotettavuutta. Tietosuojalautakunta katsoo, ettei hakemuksessa tarkoitettu tieto ole laissa tarkoitettu henkilöluottotieto.

Tarpeellisuusvaatimus

Henkilörekisteriin saa lain 5 §:n 2 momentin mukaan kerätä ja tallettaa vain sellaisia tietoja, jotka rekisterin käyttötarkoituksen kannalta ovat tarpeellisia. Saman lainkohdan mukaan asetuksella voidaan säätää tarkemmin, mitä henkilötietoja tietynlaisiin henkilörekistereihin saa tallettaa.

Henkilörekisteriasetuksen 5 §:ssä säädetään luottotietotoiminnassa käytettävän henkilörekisterin tietosisällöstä. Hakijan tarkoituksena on tallettaa kyseessä oleva tieto ylläpitämäänsä henkilörekisteriasetuksen 5 §:ssä tarkoitettuun luottotietorekisteriin. Koska hakemuksessa tarkoitettua tietoa ei ole mainittu henkilörekisteriasetuksen 5 §:ssä, hakija tarvitsee poikkeusluvan henkilörekisterilain tarpeellisuusvaatimuksesta.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen luovutus on lain 18 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 19 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan mahdollista henkilön suostumuksella silloinkin kun on kyseessä lain tarkoittama massaluovutus.

Hakijalta saadun tiedon mukaan kyseessä olevat tiedot on tarkoitus kerätä ja tallettaa suostumuksen perusteella siten, että suostumus kattaa samalla myös tietojen luovuttamisen. Hakemuksessa tarkoitettujen tietojen luovuttamiseen ei tällöin tarvita lautakunnan poikkeuslupaa.

Poikkeusluvan myöntämisen edellytykset

Poikkeuslupa voidaan myöntää henkilörekisterilain 37 §:n mukaan vain painavasta syystä ja edellyttäen, että rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

PÄÄTÖS

Hakemuksen mukaisella henkilötietojen keräämisellä, tallettamisella sekä luovuttamisella voidaan ehkäistä oikeudettomasta henkilön tietojen käytöstä aiheutuvia seurauksia niin henkilölle itselleen kuin luotonantajille.

Tiedot kerätään, talletetaan ja luovutetaan sekä poistetaan asianomaisen suostumuksella. Hakemuksen mukaiseen rekisterinpitoon ei myöskään liity ennalta arvioiden sellaisia järjestelyjä, jotka käytännössä voisivat vähentää henkilön tietoisuutta suostumuksen laajuudesta ja suostumuksen vapaaehtoisuutta.

Tietosuojalautakunta katsoo, että henkilörekisterilaissa tarkoitettu painava syy poikkeusluvan myöntämiseen tarpeellisuusvaatimuksesta on olemassa ja ettei hakemuksen mukaisella rekisterinpidolla vaaranneta rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan tai oikeuksiaan eikä valtion turvallisuutta.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan hakemuksen mukaisen henkilötiedon keräämiseen ja tallettamiseen hakijan henkilöluottotietorekisteriin.

Hakijalta saadun tiedon mukaan asianomaisilta on tarkoitus pyytää tietoja kerättäessä suostumus myös niiden luovuttamiseen. Tiedon luovuttaminen on mahdollista henkilörekisterilain 18 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan. Hakija ei siten tarvitse henkilörekisterilain 37 §:n mukaista poikkeuslupaa, minkä vuoksi tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen tältä osin tarpeettomana.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 § 6 kohta
Henkilörekisterilaki 5 § 2 mom
Henkilörekisterilaki 18 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 19 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 37 §
Henkilörekisteriasetus 5 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.