18.03.1991 7/1991

Tieliikenteen tietojärjestelmä - Tietosuojalautakunnan toimivalta - Yhteysvaatimus

Autorekisterikeskus pyysi lupaa saada tallettaa ajokorttirekisterin alarekisteriksi 15-23 vuotiaiden henkilötietoja ajokorttihakemuksen käsittelyä varten. Koska tieliikenteen tietojärjestelmästä annettussa laissa ei ollut säännöstä tällaisten tietojen tallettamisesta ajokorttirekisteriin, asiaa oli arvioitava henkilörekisterilain mukaan. Tietosuojalautakunta oli siten toimivaltainen käsittelemään hakemuksen. Tietosuojalautakunta myönsi luvan yhteysvaatimuksesta poikkeamiseen.

ASIA
Henkilötietojen keräämistä ja tallettamista henkilörekisteriin koskeva poikkeuslupahakemus.

HAKIJA
Autorekisterikeskus

HAKEMUS
Hakija pyytää henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitettua poikkeuslupaa saada tallettaa ja käyttää väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä väestön keskusrekisteristä 15-23 vuotiaiden henkilötiedot ajokorttihakemuksen käsittelyä varten. Kyseiset tiedot talletettaisiin tieliikenteen tietojärjestelmään kuuluvan ajokorttirekisterin alarekisteriksi ja ne poistettaisiin henkilön täytettyä 25 vuotta siinä tapauksessa, ettei hän ole siihen mennessä hakenut ajokorttia. Poikkeuslupa haetaan myönnettäväksi 5 vuoden määräajaksi, kuitenkin enintään niin pitkäksi aikaa kuin asia on lainsäädännöllä järjestetty.

Hakija on suullisesti täydentänyt hakemustaan tietosisällön osalta siten, että talletettavat ja käytettävät tiedot ovat etuja sukunimet, henkilötunnus, osoite, asuinkunta sekä kielikoodi.

Hakemusta on perusteltu sillä, että alarekisteri helpottaa ajokorttihakemuksen käsittelyä yksinkertaistamalla hakijoiden tietojen tarkistamista. Tarkistaminen johtuu hakemuksen mukaan siitä, että annetuissa henkilötiedoissa on usein virheitä, erityisesti nimen kirjoitustavassa ja asuinkuntatiedossa.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunnan toimivalta

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain (474/87) 3 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on ratkaista asiat, jotka henkilörekisterilain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi. Ajokorttirekisteristä on säädetty laissa tieliikenteen tietojärjestelmästä (819/89), joka ei sisällä erityissäännöstä hakemuksessa tarkoitetusta alarekisteristä. Näin ollen henkilötietojen keräämistä, tallettamista ja käyttöä on hakemuksessa tarkoitetussa tapauksessa arvioitava henkilörekisterilain mukaan.

Poikkeusluvan tarve

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin mukaan henkilörekisteriin saa kerätä ja tallettaa ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa tietoja vain sellaisista henkilöistä, joilla on asiakas- ja palvelusuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, jollei rekisterin pitäminen johdu rekisterinpitäjälle säädetystä tai lain taikka asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä. Hakijalla ei ole henkilötietojen keräämiseen ja tallettamiseen rekisteröitävien suostumusta eikä rekisterinpidossa täyty yhteysvaatimus edellä mainitussa merkityksessä.

Hakija tarvitsee tietosuojalautakunnan poikkeusluvan henkilötietojen keräämiseen ja tallettamiseen hakemuksessa tarkoitettuun ajokorttirekisterin alarekisteriin.

Poikkeusluvan edellytykset

Tietosuojalautakunta voi henkilörekisterilain 37 §:n nojalla myöntää luvan poiketa henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin yhteysvaatimuksesta. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan myöntämiseen on painava syy ja rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

Päätös

Hakemuksessa tarkoitetulla rekisterillä voidaan vähentää ajokorttihakemusten käsittelyyn liittyviä virheitä ja kustannuksia ja muutoinkin parantaa ajokortin hakijoiden palvelua. Kun ajokorttia käytetään virallisena henkilöllisyystodistuksena, on tärkeätä, että tiedot ovat siinä virheettömiä. Tietosuojalautakunta katsoo, että poikkeusluvan myöntämiselle on olemassa lain edellyttämä painava syy.

Kun hakemus on rajattu koskemaan henkilöitä, joiden ajokorttihakemuksen käsittely on todennäköistä hakemuksessa mainittuun ikävuoteen mennessä ja kun tiedot tämän jälkeen hävitetään, tietosuojalautakunta katsoo, ettei hakemuksessa tarkoitettu henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan tai oikeuksiaan.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan kerätä ja tallettaa hakemuksessa tarkoitettuja henkilötietoja ajokorttirekisteriin talletettavien tietojen tarkistamiseksi.

Poikkeusluvan määräaikaisuus

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksen mukaisen henkilötietojen keräämisen ja tallettamisen tulisi perustua ensisijaisesti erityissäännökseen eikä tietosuojalautakunnan poikkeuslupaan. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta myöntää poikkeusluvan määräaikaisena 31.3.1994 saakka.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 3 §
Henkilörekisterilaki 5 §
Henkilörekisterilaki 9 §
Henkilörekisterilaki 37 §
Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä 4 §
Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä 6 §
Tieliikennelaki 82 §
Ajokorttiasetus 48 §


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.