18.03.1991 6/1991

Henkilötunnus - Tarpeellisuusvaatimus - Yhteysvaatimus - Televisioluparekisteri - Valitus

Henkilötunnusta voitiin pitää henkilörekisterilain tarkoittamalla tavalla tarpeellisena televisioluparekisterissä. Telehallintokeskuksella ei ollut oikeutta ylläpitää väestön keskusrekisterin ja televisioluparekisterin yhdistämisen tuloksena syntynyttä lupatarkastusluetteloa puuttuvan yhteysvaatimuksen vuoksi. Tietosuojalautakunta velvoitti telehallintokeskuksen hävittämään mainitun rekisterin 200.000 markan sakon uhalla.

KHO 8.6.1992 T:2214: KHO kumosi osittain tietosuojalautakunnan asettaman velvoitteen rekisterin hävittämisestä.

ASIA: Hakemus määräysten antamisesta lainvastaisen rekisteritoiminnan oikaisemiseksi.

HAKIJA: Tietosuojavaltuutettu

HAKEMUS:
Tietosuojavaltuutettu on tietosuojalautakunnalle osoittamassaan 7.5.1990 päivätyssä hakemuksessa esittänyt, että tietosuojalautakunta määräisi henkilörekisterilain 35 §:n nojalla Telehallintokeskuksen

1) lopettamaan lainvastaisen televisioluvanhaltijoiden henkilötunnustietojen keräämisen ja tallettamisen televisioluparekisteriin sekä

2) lopettamaan väestön keskusrekisterin ja televisioluparekisterin tietojen yhdistämisen tuloksena syntyneen lainvastaisen lupatarkastusluettelon pitämisen.

Tietosuojavaltuutettu esittää hakemuksessaan myös, että kyseisten toimenpiteiden suorittamiselle asetetaan määräaika sekä tehosteeksi riittävä uhkasakko, joka olisi tietosuojavaltuutetun mukaan esimerkiksi 300 000 mk.

Tietosuojavaltuutetun hakemuksesta käyvät ilmi toimenpiteet, joihin tietosuojavaltuutettu on ryhtynyt laittomana pitämänsä Telehallintokeskuksen rekisteritoiminnan suhteen. Valtuutettu katsoo, että hän on pyrkinyt saamaan asianomaisen rekisterinpitäjän vapaaehtoisesti muuttamaan menettelytapojaan. Rekisterinpitäjä ei kuitenkaan ole toteuttanut esitettyjä muutoksia ja tämän vuoksi tietosuojavaltuutettu on saattanut asian henkilörekisterilain 35 §:n mukaisesti tietosuojalautakunnassa vireille.

KUULEMINEN

Telehallintokeskus on antanut siltä pyydetyn selityksen (Ad 17/76/90). Selitykseensä Telehallintokeskus on liittänyt Oy Yleisradio Ab:n antaman 19.6.1990 päivätyn lausunnon. Tietosuojalautakunta on vielä hankkinut Telehallintokeskukselta lisäselvitystä erityisesti henkilötunnuksen tarpeellisuudesta rekisteritoiminnassa.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

1. Henkilötunnusten kerääminen ja tallettaminen televisioluparekisteriin

1.1. Televisiolupa

Radiolaitteista annetun lain (8/27) 1 §:n perusteella television katseleminen edellyttää lupaa. Lain 5 §:n mukaan lain rikkomisesta rangaistaan sakolla ja määrätään luvaton laite menetettäväksi, elleivät asianhaarat ole erittäin lieventävät. Televisioluvasta on säädetty tarkemmin radiolaitteista annetulla asetuksella (9/27), jonka 1 §:n (muutt. 792/88) mukaan yleisradiolähetysten vastaanottimen käyttämiseen tarvittavan luvan myöntää Telehallintokeskus. Asetuksen 5 a §:n mukaan kyseinen lupa on voimassa siihen saakka, kun lupa irtisanotaan tai peruutetaan. Pykälässä on säädetty myös, että lupamaksun viivästymisestä peritään valtioneuvoston määräämä viivästysmaksu. Ilman asianmukaista lupaa vastaanotinta käyttäneeltä peritään lupamaksut takautuvasti ja määräaikana suorittamatta jätetty lupamaksu ja viivästysmaksu voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

Valtioneuvosto on antanut televisiolupia koskevan päätöksen (803/88). Tämän päätöksen 3 §:n mukaan television käyttämiseen on hankittava televisiolupa, joka on säilytettävä siellä, missä televisiota vakituisesti käytetään. Päätöksen 4 §:n mukaan perheen yksityisessä käytössä olevia televisioita varten tulee olla yksi televisiolupa jokaista vakituista käyttöpaikkaa kohti.Televisiolupaa haetaan Telehallintokeskukselta joko kirjallisella tai suullisella ilmoituksella. Telehallintokeskus laskuttaa luvanhaltijaa lupakausittain eli kuuden kuukauden välein.

Valtioneuvoston päätöksen 9 §:ssä on määräykset televisioluvan irtisanomisesta ja televisioluvan palauttamisesta ja 10 §:ssä luvan peruuttamisesta. Määräysten mukaan tarpeeton televisiolupa irtisanotaan kirjallisella tai suullisella Telehallintokeskukselle tehtävällä ilmoituksella. Telehallintokeskuksella on oikeus peruuttaa televisiolupa, jos luvanhaltija on kehotuksesta huolimatta jättänyt lupamaksun maksamatta.

1.2. Televisioluparekisteri

Telehallintokeskus ylläpitää televisioluparekisteriä televisioluvan haltijoista. Luvan haltija voi olla joko luonnollinen tai oikeushenkilö. Televisioluparekisterissä on tietoja n. 1 800 000 yksityisestä henkilöstä, jolla on televisiolupa. Lisäksi rekisterissä on tietoja n. 200 000 henkilöstä, joilla ei ole voimassa olevaa lupaa sen vuoksi, että lupa on irtisanottu tai peruutettu.

Televisioluparekisteri sisältää lupaa koskevien tietojen lisäksi luvanhaltijan nimi- ja osoitetiedot sekä tiedon henkilötunnuksesta tai liike- ja yhteisötunnuksesta. Televisioluparekisterin tietosisältöä ei ole määritelty edellä mainituissa eikä muissakaan säännöksissä tai määräyksissä.

Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 2 kohdan mukaan henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, sekä sellaista luetteloa, kortistoa tai muuta näihin verrattavalla tavalla järjestettyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.

Tietosuojalautakunta katsoo, että televisioluparekisteri on henkilörekisterilain tarkoittama henkilörekisteri, jonka henkilörekisterilain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä toimii Telehallintokeskus.

1.3. Henkilötunnuksen tallettaminen

Televisioluparekisteristä oli määräyksiä valtioneuvoston yleisradiovastaanottoa tarkoittavista laitteista ja luvista antamassa päätöksessä (696/81). Tämän päätöksen mukaan luparekisteriin voitiin tallettaa henkilötunnus. Kyseinen valtioneuvoston päätös on kumottu ja voimassa olevassa radiolaitteista annetussa asetuksessa sekä sen nojalla annetussa 1.10.1988 voimaan tulleessa edellä mainitussa valtioneuvoston päätöksessä ei ole mainintaa henkilötunnuksen keräämisestä ja tallettamisesta. Telehallintokeskus ei ole poistanut rekisteristä aiemman valtioneuvoston päätöksen perusteella kerättyjä henkilötunnuksia. Henkilötunnuksia on kerätty 1.10.1988 alkaen vain rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja henkilötunnus poistetaan rekisteristä rekisteröidyn sitä vaatiessa. Tietosuojavaltuutettu kiinnittää hakemuksessaan huomiota siihen, ettei Telehallintokeskus ole ilmoittanut luvanhaltijoille toimittamissaan kirjallisissa kyselyissä, että henkilötunnustiedon antaminen on vapaaehtoista.

Koska asiasta ei ole erikseen säädetty, henkilörekisterin tietosisällön lainmukaisuus määräytyy henkilörekisterilakiin sisältyvien tietojen keräämistä ja tallettamista koskevien yleisten säännösten perusteella.

1.4. Tarpeellisuusvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:ssä on säädetty henkilötietojen tallettamisesta henkilörekisteriin. Pykälän 2 momentissa on säädetty muun ohella:

Henkilörekisteriin saa tallettaa vain sellaisia henkilötietoja,
jotka rekisterin käyttötarkoituksen kannalta
ovat tarpeellisia (tarpeellisuusvaatimus).

Henkilötunnuksen tallettamisen tarpeellisuuden arvioiminen on perustettava rekisterinpitäjän toimialaan ja tehtäviin ja rekisteröitävän tiedon tarpeellisuuteen tämän toiminnan kannalta. Tiedon tallettamisen tulee olla asiallisesti perusteltua yleisen mittapuun mukaan arvioituna ja tätä yleisyyttä rajaa osaltaan vastaavankaltaisessa toiminnassa yleensä noudatettu käytäntö.

Lisäksi tulee ottaa huomioon, että henkilörekisterilain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on suojella rekisteröidyn henkilön yksityisyyttä sekä hänen etujaan ja oikeuksiaan. Edelleen on merkitystä henkilörekisterilain 3 §:llä, jonka mukaan rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerättäessä, talletettaessa, käytettäessä ja luovutettaessa noudatettava huolellisuutta ja hyvää rekisteritapaa sekä toimittava muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityisyyden suojaa taikka hänen etujaan tai oikeuksiaan perusteettomasti loukata.

1.5. Televisioluparekisterin käyttötarkoitus

Tietosuojavaltuutettu katsoo, ettei telehallintokeskuksella ole henkilörekisterilain 5 §:n 2 momentin mukaista oikeutta edes rekisteröityjen suostumuksella kerätä ja tallettaa henkilötunnustietoja televisioluparekisteriin.

Telehallintokeskuksen tietosuojalautakunnalle antamassa selityksessä mainitaan televisioluparekisteriä käytettävän televisiolupahallinnossa, televisiolupamaksujen perimisessä ja radiolaitteista annetun lain noudattamisen valvonnassa. Telehallintokeskus on esittänyt kunkin käyttötarkoituksen osalta perusteita, joiden mukaan rekisterin käyttö edellyttää henkilötunnuksen käyttöä. Erityisesti on kiinnitetty huomiota henkilötunnuksen tarpeellisuuteen lupamaksujen perinnässä. Perintätoimenpiteisiin ryhdytään vuosittain 70 000 - 85 000 tapauksessa.

Päätös

Tietosuojalautakunta katsoo, että henkilötunnustietoa voidaan pitää tarpeellisena televisioluparekisterissä erityisesti sen vuoksi, että sen käytöllä Telehallintokeskus pyrkii varmistamaan televisiolupia koskevien hallintopäätösten ja varsinkin televisiolupamaksujen perinnän kohdistumisen oikeisiin henkilöihin. Televisiolupamaksu on ulosottokelpoinen ilman eri tuomiota tai päätöstä noudattaen verojen ja maksujen perinnästä ulosottotoimin annettua lakia (367/61). Henkilötunnuksen tarpeellisuutta arvioitaessa on otettava huomioon perintätapahtumien suuri lukumäärä, vaikka kysymys onkin koko rekisterin laajuus huomioon ottaen suhteellisen pienestä osasta rekisteröityjä. Lisäksi on otettava huomioon, että televisiolupa on sitä koskevien säännösten perusteella sidottu vastaanottimen käyttöpaikkaan. Televisiolupien valvonnan kannalta tarpeelliset osoitetiedot ja niiden oikeellisuus voidaan varmistaa henkilötunnustiedon käytöllä.

Näillä perusteilla tietosuojalautakunta katsoo, että henkilötunnuksen käyttö televisioluvan haltijoiden yksilöinnissä on televisioluparekisterin käyttötarkoituksen kannalta henkilörekisterilain 5 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla tarpeellista. Henkilötunnusta koskevien tietojen kerääminen ja tallettaminen ei myöskään loukkaa rekisteröityjen yksityisyyden suojaa taikka heidän etujaan tai oikeuksiaan. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta hylkää tietosuojavaltuutetun hakemuksen tältä osin.

2. Lupatarkastusluettelon ylläpitäminen

2.1. Lupatarkastusluettelo

Telehallintokeskus ylläpitää televisiolupatarkastusluettelo-nimistä rekisteriä. Rekisterin kuvauksen mukaan rekisteri muodostetaan siten, että telehallintokeskus lähettää väestörekisterikeskukselle tiedot televisioluvanhaltijoiden henkilötunnuksista. Niiden perusteella väestön keskusrekisteristä haetaan sellaisten huoneistojen osoitteet, joissa ei ole yhtään televisioluvan haltijaa ja muodostetaan luettelo tällaisissa huoneistoissa asuvista henkilöistä. Televisiolupatarkastusluettelon rekisteriselosteen mukaan rekisteriin sisältyy muun ohella henkilön nimi-, syntymävuosi- ja osoitetiedot.

Muodostettu luettelo annetaan paperitulosteena Telehallintokeskukselle, joka säilyttää luettelon käyttöönsä. Tämän lisäksi kullakin televisiolupatarkastajalla on oman alueensa osalta käytössään luettelon kappale, joka hävitetään käytön jälkeen.

Tietosuojalautakunta katsoo, että televisiolupatarkastusluettelo on henkilörekisterilain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu henkilörekisteri, jonka rekisterinpitäjänä on Telehallintokeskus.

2.2. Yhteysvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa säädetään rekisterinpitoa koskevasta yhteysvaatimuksesta. Mainitun lainkohdan mukaisesti henkilörekisteriin merkittäviksi saa kerätä ja rekisteriin tallettaa ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa tietoja vain sellaisista henkilöistä, joilla asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi on asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, jollei rekisterin pitäminen johdu rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä.

Henkilörekisterilaissa säädetty yhteysvaatimus ei täyty niiden henkilöiden osalta, joilla ei ole televisiolupaa, tai muuten henkilörekisterilain tarkoittamaa asiakas- tai siihen verrattavaa suhdetta. Vaikka Telehallintokeskuksen tehtävänä on telehallinnosta annetun lain (518/88) ja radiolain (517/88) sekä niiden nojalla annettujen säännösten mukaan valvoa televisiolupaa koskevien säännösten ja määräysten noudattamista, ei sillä tällä perusteella ole oikeutta ylläpitää ja käyttää rekisteriä, joka sisältää tietoja henkilöistä, joilla ei ole henkilörekisterilain tarkoittamaa asiallista yhteyttä Telehallintokeskukseen.

Päätös

Tietosuojalautakunta katsoo, ettei Telehallintokeskuksella ole henkilörekisterilaissa säädetyn yhteysvaatimuksen puuttumisen vuoksi oikeutta ylläpitää hakemuksessa tarkoitettua televisiolupatarkastusluetteloa, minkä vuoksi tietosuojalautakunta kieltää rekisterin ylläpitämisen ja käyttämisen.

Tietosuojalautakunta velvoittaa Telehallintokeskuksen hävittämään mainitun rekisterin kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.

Tietosuojalautakunta määrää Telehallintokeskuksen noudattamaan edellä asetettua velvoitetta 200 000 (kaksisataatuhatta) markan sakon uhalla.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 1 §
Henkilörekisterilaki 3 §
Henkilörekisterilaki 4 §
Henkilörekisterilaki 25 §
Henkilörekisterilaki 34 §
Henkilörekisterilaki 35 §
Henkilörekisterilaki 36 §
Laki radiolaitteista (8/27)
Asetus radiolaitteista (9/27)
Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin (367/61)
Valtioneuvoston päätös televisioluvista (803/88)
Valtioneuvoston päätös yleisradiovastaanottoa tarkoittavis-
ta laitteista ja luvista (696/81)


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.