29.10.1990 22/1990

Massaluovutus - Väestötiedot

Espoon kouluvirasto pyysi lupaa henkilöllisesti rajoittamattoman selailuoikeuden saamiseksi pääkaupunkiseudun kuntien ylläpitämiin väestötietoihin. Tietosuojalautakunta katsoi, että kysymys oli massaluovutuksesta, johon hakija tarvitsi tietosuojalautakunnan luvan. Hakemus hylättiin.

ASIA
Pääkaupunkiseudun kuntien ylläpitämien väestötietojen luovutus koulutoimen tehtävien hoitamista varten.

HAKIJA
Espoon kaupungin kouluvirasto

HAKEMUS
Hakija pyytää tietosuojalautakunnalta lupaa saada käyttää pääteselailun avulla koko pääkaupunkiseudun väestötietoja:
- oppivelvollisuusluettelon pitämiseen,
- oppivelvollisuuden valvonnassa,
- koulunkäyntikustannusten laskuttamisessa.

Hakemusta on perusteltu sillä, että em. tehtävien suorittamiseksi on tärkeätä voida käyttää myös muiden pääkaupunkiseudun kuntien väestötietoja.

Hakija täydensi 2.5.1990 päivätyllä kirjeellä tietosuojalautakunnan pyynnöstä hakemustaan luettelemalla em. tehtävien hoidossa tarpeellisiksi katsomansa tiedot. Lisäperusteluna hakija toi esille sen, että käyttöoikeus yksistään Espoon väestötietoihin ei anna mitään tietoja henkilöistä, jotka ovat muuttaneet Espoosta laskutusta tai muuta toimenpidettä koskevan ajankohdan jälkeen sekä sen, että kotipaikkatietojen tarkistaminen väestökirjaviranomaiselta ei onnistu riittävän nopeasti.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Hakija pyytää saada lupaa käyttää pääkaupunkiseudun tietorekisterien väestötietojärjestelmää, jonka tiedot on saatu ja edelleen saadaan jatkuvasti päivitettyinä väestörekisterikeskukselta. Väestörekisterikeskus on toistaiseksi voimassaolevalla päätöksellään 25.2.1985 luovuttanut Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle (YTV) väestötietoja pääkaupunkiseudun kuntien suunnittelu- ja hallintotehtäviä varten.

Henkilörekisterilain (471/87) 2 §:n 3 kohdan mukaan rekisterinpitäjä on henkilö, yhteisö tai säätiö, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisteristä. Tietosuojalautakunta katsoo, että pääkaupunkiseudun väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjänä on kukin kunta omalta osaltaan ja kunnassa nimenomaan kunnanhallitus.

Henkilörekisterilain 2 §:n 5 kohdan mukaan henkilötietojen käytöllä tarkoitetaan henkilörekisteriin kerättyjen ja talletettujen tietojen käyttämistä rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Käyttöoikeuden antamista muulle kuin välittömästi kunnanhallituksen alaiselle viranomaiselle tai viranhaltijalle ei voi pitää henkilötiedon käyttönä vaan käyttöoikeuden myöntämistä on arvioitava henkilötiedon luovutuksena. Kun hakemuksessa pyydetään lupaa saada selailla päätteen avulla pääkaupunkiseuden kuntien väestötietoja, on kyseessä henkilörekisterilain 2 §:n 8 kohdassa tarkoitettu teknisen käyttöyhteyden avulla tapahtuva massaluovutus.

Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n (472/87) mukaan massaluovutus viranomaisen teknisestä tallenteesta, joka muodostaa henkilörekisterilaissa tarkoitetun henkilörekisterin, on sallittua vain:

1) jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai tietosuojalautakunta luvan;

2) jos luovutus tapahtuu muun lain tai asetuksen mukaisesti, ei kuitenkaan henkilörekisterilain 19 §:ssä säädetyillä perusteilla; tai

3) jos tietojen luovuttaminen tapahtuu tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten ja luovutus täyttää henkilörekisterilain 19 §:n 3 kohdan vaatimukset.

Peruskoululaissa (476/83) säädetyn oppivelvollisuuden valvontaa varten ylläpidettävästä oppivelvollisuusluettelosta säädetään kunnan kouluhallinnosta annetun asetuksen (722/84) 8 §:ssä sekä 9 §:ssä (162/86). Säännösten mukaan koulutoimen johtajan tehtävänä on pitää luetteloa oppivelvollisista ja kunta voi pyynnöstä tässä tarkoituksessa saada väestörekisterikeskukselta luettelon seitsemän vuotta täyttävistä lapsista, joiden kotipaikka on asianomaisessa kunnassa. Lisäksi kunta voi pyynnöstä saada luettelon tietyn ajankohdan jälkeen kuntaan tai kunnasta muuttaneista oppivelvollisuusikäisistä lapsista. Koulunkäyntikustannusten laskuttaminen johtuu oppilaan väestökirjalain (141/69) mukaisen kotikunnan velvollisuudesta osallistua koulutuskustannuksiin, josta on säädetty peruskoululain (476/83) 88 §:n 2 momentissa, lukiolain 26 §:ssä (88/88) sekä ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 14 §:ssä (978/86).

Tietosuojalautakunta katsoo, että henkilötietojen massaluovutus kouluvirastolle tapahtuu yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti niiltä osin kuin saadaan käyttöön asianomaisen kunnan oppivelvollisuusikäisiä koskevia tietoja sekä kotikuntalaskutuksen oikeellisuuden tarkistamiseksi tarpeellisia henkilötietoja. Muilta osin hakemus saada edellä mainittua laajempi käyttöoikeus asianomaisen kunnan ja muun kunnan väestötietoihin edellyttää, kun muutkaan yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n edellytykset eivät näiltä osin täyty, tietosuojalautakunnan lupaa.

Henkilörekisterilain 37 §:n mukaan lupa voidaan myöntää, jos siihen on painava syy ja rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

Oppivelvollisuusluettelon pitäminen ja oppivelvollisuuden valvonta kohdistuu asianomaisen kunnan oppivelvollisuusikäiseen väestöön. Koulunkäyntikustannusten laskutuksen tarkistaminen kohdistuu laskussa mainittuihin henkilöihin ja tietoon heidän kotikunnastaan tiettynä menneenä ajankohtana. Tietosuojalautakunta katsoo, että pelkän ajantasaisen kotikuntatiedon avulla voidaan vain osittain varmistua laskutusta koskevan ajankohdan mukaisesta kotikunnasta. Kun muutenkaan ei ole esitetty syitä, joiden mukaan kyseessä olevien tehtävien hoitaminen välttämättä edellyttäisi henkilöllisesti rajoittamatonta selailuoikeutta Espoon ja myös muiden pääkaupunkiseudun kuntien väestötietoihin, tietosuojalautakunta katsoo, ettei luvan myöntämisen edellytyksenä olevaa painavaa syytä ole olemassa.

Tietosuojalautakunta hylkää täten lupahakemuksen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 3 §
Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 5 § 4 mom
Henkilörekisterilaki 37 §
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 18 a §
Peruskoululaki 32 §
Peruskoululaki 88 § 2 mom
Lukiolaki 26 §
Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 14 §
Asetus kunnan kouluhallinnosta 8 §
Asetus kunnan kouluhallinnosta 9 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.