17.09.1990 19/1990

Arkaluonteinen tieto - Vartiointiliike

Korkeimman hallinto-oikeuden palautettua asian uudelleen käsiteltäväksi tietosuojalautakunta katsoi, että päihtyneen säilöönottamista koskeva tieto on katsottava arkaluonteiseksi tiedoksi. Vartiointiliike tarvitsi näin ollen poikkeusluvan kyseisen tiedon keräämiseen ja tallettamiseen vartijoiksi hakevista henkilöistä. Lupaa ei myönnetty.

Ks. lautakunnan aikaisempi päätös 10/10.4.1989 ja KHO 17.8.1990 T:2603.

ASIA
Henkilötietojen keräämistä ja tallettamista henkilörekisteriin koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy

HAKEMUS
Hakija on pyytänyt lupaa saada työhönottovaiheessa kerätä vartijoiksi hakevista henkilöistä tietoja hakemuksen liitteenä olevan työnhakulomakkeen mukaisesti.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN AIEMPI PÄÄTÖS

Tietosuojalautakunta ratkaisi hakemuksen päätöksellään 10/10.4.1989 ja myönsi Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy:lle poikkeusluvan kerätä vartijoiksi hakevista henkilöistä työhönottovaiheessa henkilörekisterilain 6 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan arkaluonteisina pidettävän tuomiota koskevan tiedon. Muutoin tietosuojalautakunta hylkäsi hakemuksen. Lisäksi tietosuojalautakunta katsoi, ettei tietoa juopumuspidätyksestä ja sen ajankohdasta ollut pidettävä arkaluonteisena. Koska tämä tieto oli tietosuojalautakunnan mukaan myös tarpeellinen, sen kerääminen ja tallettaminen ei edellyttänyt lupaa, joten hakemus jätettiin tältä osin tutkimatta.

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Korkein hallinto-oikeus lausui tietosuojavaltuutetun valituksen johdosta antamassaan päätöksessä 17.8.1990 T:2603, ettei tietosuojalautakunnan päätöstä ollut syytä muuttaa muutoin kuin siltä osin kuin siinä oli kysymys juopumuspidätystä, oikeastaan päihtyneen säilöönottamista koskevasta tiedosta. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan tällaiset tiedot ovat, kun otetaan muun muassa huomioon päihtyneiden käsittelystä annettu laki (461/73), henkilörekisterilain 6 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja henkilöön kohdistettuihin hoitotoimenpiteisiin verrattavia toimia kuvaavia tietoja ja siten arkaluonteisia henkilötietoja. Näin ollen ja ottaen huomioon myös henkilörekisterilain 7 §, korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei yhtiö saa kerätä puheena olevia tietoja ilman tietosuojalautakunnan lupaa. Kun tietosuojalautakunnalla oli ollut tästä kysymyksestä toinen käsitys, korkein hallinto-oikeus kumosi tietosuojalautakunnan päätöksen tältä osin ja, ottamatta asiaa tämän valituskohdan osalta muutoin välittömästi tutkittavakseen, palautti asian sanotulta osalta tietosuojalautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Päihtyneen säilöönottamista koskeva tieto on edellä esitetyn perusteella katsottava henkilörekisterilain 6 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaiseksi arkaluonteiseksi tiedoksi. Arkaluonteisia henkilötietoja ei pääsääntöisesti saa kerätä ilman tietosuojalautakunnan lupaa tai rekisteröidyn suostumusta. Henkilörekisteriasetuksen 18 §:n mukaan rekisteröidyn suostumus tai toimeksianto arkaluontoisten henkilötietojen tallettamiseen tai luovuttamiseen on annettava kirjallisesti. Tällaisesta asiakirjasta on ilmettävä, mihin henkilötietoja on lupa käyttää ja luovuttaa. Hakemuksen mukaisella työnhakulomakkeella työnhakija ei anna nimenomaista suostumustaan arkaluonteisten henkilötietojen tallettamiseen tai luovuttamiseen. Lomakkeesta ei myöskään ilmene, mihin arkaluonteisia tietoja on lupa käyttää tai luovuttaa. Tämän vuoksi hakija tarvitsee tietosuojalautakunnan poikkeusluvan arkaluonteisena pidettävän päihtyneen säilöönottoa koskevan tiedon keräämiseksi ja tallettamiseksi.

Poikkeusluvan edellytykset

Henkilörekisterilain 7 §:n mukaan arkaluonteisen tiedon kerääminen ja tallettaminen henkilörekisteriin on mahdollista tietosuojalautakunnan myöntämällä poikkeusluvalla. Poikkeuslupa voidaan henkilörekisterilain 37 §:n mukaan myöntää vain painavasta syystä ja jos rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

Tietosuojalautakunta toteaa, että päihtyneen säilöönotto ei ole rikollisen teon seuraamus. Tiedon saamatta jääminen työhönottovaiheessa ei aiheuta vartiotoimen kannalta yhtä suurta turvallisuusriskiä kuin tuomiota koskevan tiedon osalta on asian laita. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta katsoo, ettei ole olemassa poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä olevaa painavaa syytä.

Edellä esitetyn perusteella tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen päihtyneen säilöönottamista koskevan tiedon keräämiseksi ja tallettamiseksi.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 6 § 1 mom 4 kohta
Henkilörekisterilaki 7 §
Henkilörekisterilaki 37 §


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.