14.08.1989 17/1989

Massaluovutus - Tietosuojalautakunnan toimivalta - Kauppahintarekisteri - Valitus

Tietosuojalautakunta ei ollut toimivaltainen ratkaisemaan henkilötietojen massaluovutusta maanmittaushallituksen ylläpitämästä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kauppahintatilastosta, koska tällaisesta luovutuksesta oli säädetty erikseen. Siltä osin kuin yhtiön hakemuksessa oli kysymys henkilötietojen saamisesta kaupunkien ylläpitämistä kauppahintarekistereistä ja näiden tietojen tallettamisesta hakijan rekisteriin, tietosuojalautakunta hylkäsi hakemuksen.

KHO 13.3.1991 T:871:ei muutosta.

ASIA
Henkilötietojen massaluovutusta viranomaisten henkilörekistereistä koskeva poikkeuslupahakemus.

HAKIJA
X Oy, arviointiosasto

HAKEMUS
Hakija on pyytänyt poikkeuslupaa saada massaluovutuksena kaupan osapuolien nimitietoja maanmittaushallituksen sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien ylläpitämistä kiinteistöjen kauppahintarekistereistä. Lisäksi hakija on pyytänyt teknisen käyttöyhteyden avaamista näihin rekistereihin. Hakija ilmoittaa käyttävänsä kauppahintatietoja kiinteistöarviointitoimintansa apuvälineenä.

Lautakunta on tutkinut hakemuksen myös hakemuksena saada kerätä ja tallettaa hakemuksessa mainituista kauppahintarekistereistä saatavia nimitietoja henkilörekisteriin.

Hakija katsoo, että kiinteistön käypää arvoa määriteltäessä on tärkeää kaupan osapuolten välisen sidonnaisuuden selvittäminen. Kauppaa, jossa osapuolina ovat esimerkiksi yritys ja sen omistaja tai kuolinpesä ja sen osakas ei hakijan mielestä voida pitää "aitona" markkinatilannetta kuvaavana. Hakija katsoo, että se tarvitsee tiedon kaupan osapuolten henkilöllisyydestä, jotta epäedustavat kaupat voidaan eliminoida havaintoaineistosta. Hakija katsoo, että kaupan osapuolten nimistä voi päätellä, onko kysymyksessä normaali luovutus.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

PÄÄTÖS

Tietosuojalautakunta on käsitellyt hakemuksen vain siltä osin kuin se koskee kaupan osapuolina olevia yksityisiä luonnollisia henkilöitä koskevia tietoja.

Tietosuojalautakunta jättää hakemuksen tutkimatta siltä osin kuin on kysymys nimitietojen saamisesta massaluovutuksena maanmittaushallituksen ylläpitämästä kauppahintarekisteristä.

Tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen saada nimitietoja massaluovutuksena Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien ylläpitämistä kauppahintarekistereistä samoin kuin hakemuksen saada tallettaa kaupan osapuolien nimitietoja henkilörekisteriin.

PERUSTELUT

Tietosuojalautakunnan tehtävänä on ratkaista asiat, jotka henkilörekisterilain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi. Henkilörekisterilaki koskee vain yksityisiä luonnollisia henkilöitä koskevien tietojen keräämistä, tallettamista, käyttämistä ja luovuttamista.

Massaluovutus

Massaluovutuksella tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 8 kohdan mukaan koko henkilörekisterin tai suurehkoa määrää rekisteröityjä koskevien henkilötietojen luovuttamista ja henkilötietojen luovuttamista automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa tai siten, että luovutuksensaaja voi käyttää henkilörekisteriä teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tietosuojalautakunta katsoo, että mikäli hakijalle luovutettaisiin kaupan osapuolina olevien yksityisten luonnollisten henkilöiden nimitiedot kauppahintarekistereistä, kysymyksessä olisi henkilötietojen massaluovutus viranomaisten atk-rekistereistä. Teknisen käyttöyhteyden avaaminen nimitiedot sisältäviin rekistereihin täyttäisi myös massaluovutuksen tunnusmerkistön.

Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a § rajoittaa henkilötietojen massaluovutusta viranomaisten atk-henkilörekistereistä. Lainkohdan mukaan tietoja saadaan luovuttaa massaluovutuksena tietyin edellytyksin tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten, rekisteröidyn suostumuksella tai tietosuojalautakunnan luvalla, taikka jos tietojen luovuttaminen tapahtuu muun lain tai asetuksen nojalla.

Nimitietojen saaminen maanmittaushallituksen ylläpitämästä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä

Maanmittaushallituksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin pitäminen perustuu lakiin kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kauppahintatilastosta (552/80). Henkilötietojen massaluovutus mainitusta rekisteristä on järjestetty erityissäännöksin mainitun lain 5 §:n 1 momentissa. Maanmittaushallitus päättää tietojen luovuttamisesta hyväksyttävää tarkoitusta varten. Koska tietojen luovuttaminen perustuu lakiin, hakija ei tarvitse tältä osin poikkeuslupaa asiakirjajulkisuuslain 18 a §:stä.

Nimitietojen saaminen Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien ylläpitämistä kiinteistöjen kauppahintarekistereistä

Tietojen massaluovutukseen kuntien kauppahintarekistereistä ei ole rekisteröityjen suostumusta eikä tietoja voida katsoa luovutettavan tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten eikä luovuttaminen myöskään perustu lakiin tai asetukseen. Tämän vuoksi hakija tarvitsee nimitietojen saamiseen asiakirjajulkisuuslain 18 a §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan.

Nimitietojen kerääminen ja tallettaminen

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa on säädetty henkilötietojen tallettamiselle asetetusta yhteysvaatimuksesta. Yhteysvaatimus merkitsee, että ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa saa henkilörekisteriin kerätä ja tallettaa tietoja vain henkilöistä, joilla on lainkohdassa tarkoitettu asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, jollei rekisterin pitäminen johdu rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä.

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 3 kohdassa henkilöä, yhteisöä tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä.

Tietosuojalautakunta katsoo, että jos hakija saa kauppahintarekistereihin sisältyviä nimitietoja, tulee siitä saamiensa kauppahintarekisteritietojen henkilörekisterilaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa säädetty yhteysvaatimus ei täyty hakijan toiminnan ja rekisteröityjen välillä vain sillä perusteella, että rekisteröity on ollut osapuolena kiinteistönkaupassa.

Koska hakijan rekisterinpito ei johdu hakijalle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä eikä tietojen tallettamiseen ole myöskään rekisteröityjen suostumusta, tarvitsee hakija henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan nimitietojen keräämiseen ja tallettamiseen.

Poikkeusluvan edellytykset

Tietosuojalautakunta voi henkilörekisterilain 37 §:n nojalla myöntää hakijalle sen tarvitseman poikkeusluvan nimitietojen saamiseen massaluovutuksena kuntien kauppahintarekistereistä samoin kuin hakijan tarvitseman poikkeusluvan tallettaa kaupan osapuolten nimitietoja henkilörekisteriin yhteysvaatimuksen puuttumisesta huolimatta. Molemmissa tapauksissa poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan myöntämiseen on painava syy ja rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

Hakija saa muun muassa maanmittaushallituksen kauppahintarekisteristä tiedon siitä, onko kysymyksessä sukulaisten välinen kauppa. Tämän tiedon perusteella on mahdollista eliminoida suuri osa kiinteistöarviointitoiminnan kannalta epäedustavista kaupoista. Yksityisiä luonnollisia henkilöitä koskevat nimitiedot eivät merkittävästi lisää luotettavuutta kiinteistöjen käyvän arvon määrittämisessä eikä tietojen saaminen ja tallettaminen siten ole välttämätöntä hakijan toiminnan kannalta.

Tietosuojalautakunta katsoo, ettei hakija ole esittänyt painavaa syytä yhteysvaatimuksesta poikkeamiseen ja yksityisiä luonnollisia henkilöitä koskevien nimitietojen saamiseen massaluovutuksena Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kauppahintarekistereistä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 3 §
Henkilörekisterilaki 1 §
Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 37 §
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 18 a §
Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kauppahintatilas-
tosta 5 § 1 mom


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.