14.08.1989 16/1989

Asiakasrekisteri - Arkaluonteinen tieto - Suostumus

Suomen Kuurosokeat ry pyysi lautakunnalta lupaa saada talletta asiakasrekisteriinsä kuulo-näkövammaisten kuntoutuksessa tarvittavia hoitotoimenpiteisiin liittyviä tietoja. Tietosuojalautakunta katsoi, että hakija tarvitsi luvan poiketa arkaluonteisten tietojen rekisteröintikiellosta. Lupa myönnettiin, mutta tietosuojalautakunta edellytti, että rekisteröinnille hankitaan asetettuun määräaikaan mennessä asiakkaan kirjallinen suostumus.

POIKKEUSLUPAHAKEMUS ARKALUONTEISTEN TIETOJEN REKISTERÖINTIÄ VARTEN

Hakija
Suomen Kuurosokeat ry.

Hakemus
Suomen Kuurosokeat ry. on hakenut lupaa saada tallettaa ylläpitämäänsä asiakasrekisteriin kuulo-näkövammaisten kuntoutuksessa tarvittavat arkaluonteiset tiedot.

Hakemuksen mukaan hakijan rekisteriin kerätään ja talletetaan mm. seuraavia tietoja:

- henkilön nimi
- henkilötunnus
- kuurosokeuden aiheuttaja
- sairauden tai vamman laatu ja taso
- kommunikointitapa
- apuvälineet
- terveyspalvelut
- koulutus
- sosiaaliavustukset
- sopeutumisvalmennus
- kuntoutussuunnitelma

Hakija on ilmoittanut, että asiakaskertomus täytetään yhdessä asiakkaan kanssa ja ettei rekisteristä luovuteta tietoja ulkopuolisille ilman asianomaisen lupaa.

Tietosuojalautakunnan päätös ja perustelut

Yhteys- ja tarpeellisuusvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa on säädetty, että henkilörekisteriin saa kerätä ja tallettaa ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa tietoja vain sellaisista henkilöistä, joilla on esimerkiksi asiakassuhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakijan antamia kuntoutuspalveluja saavilla henkilöillä on lain tarkoittama asiallinen yhteys hakijan toimintaan ja että rekisteriin merkittävät henkilötiedot ovat rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia ( lain 5 §:n 2 momentti ).

Arkaluonteisten tietojen rekisteröinti

Henkilörekisterilain 6 §:ssä on säädetty, ettei henkilörekisteriin saa kerätä eikä rekisteriin tallettaa arkaluonteisia tietoja. Pykälän mukaan arkaluonteisina tietoina pidetään mm. henkilötietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia sekä henkilön saamia sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia ja niihin liittyviä sosiaalihuollon palveluja. Hakijan henkilörekisterit sisältävät pykälän tarkoittamia arkaluonteisia tietoja.

Henkilörekisterilain 7 §:ssä on säädetty poikkeukset arkaluonteisten tietojen rekisteröintikiellosta. Pykälän mukaan arkaluonteisia tietoja saa kerätä ja tallettaa, jos tietosuojalautakunta on antanut siihen luvan tai rekisteröity suostumuksensa. Henkilörekisteriasetuksen 18 §:n mukaan rekisteröidyn suostumus arkaluonteisten tietojen tallettamiseen on annettava kirjallisesti.

Poikkeusluvan edellytykset

Henkilörekisterilain 37 §:n 1 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi myöntää lain 7 §:ssä tarkoitetun luvan, jos siihen on painava syy ja rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa vaarantuminen voidaan estää.

PÄÄTÖS

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksen mukaiselle rekisterinpidolle on hakijan toimintaan liittyvä yleisesti hyväksyttävä tarve ja rekisterinpito on välttämätöntä hakijan toiminnan sekä rekisteröityjen henkilöiden etujen valvonnan kannalta.

Tällä perusteella on olemassa henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitettu poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä oleva painava syy. Koska rekisterissä olevat tiedot saadaan asianomaiselta henkilöltä eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman asianomaisen suostumusta, ei rekisteröinnin voida katsoa vaarantavan rekisteröidyn yksityisyyttä eikä hänen etujaan ja oikeuksiaan.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan kerätä ja tallettaa asiakkaistaan hakemuksessa tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja.

Lupaehdot

Tietosuojalautakunta katsoo, että tietojen keräämiseen ja tallettamiseen tulisi saada asianomaisen henkilön lupa. Tietosuojalautakunta asettaa lupaehdoksi, että viimeistään 1.11.1989 alkaen pyydetään asioinnin yhteydessä rekisteröidyltä tai rekisteröitävältä henkilöltä kirjallinen suostumus häntä koskevien arkaluonteisten tietojen tallettamiseen.

Sovelletut säännökset

Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 5 § 2 mom
Henkilörekisterilaki 6 §
Henkilörekisterilaki 7 §
Henkilörekisterilaki 37 §
Henkilörekisteriasetus 18 §


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.