24.04.1989 11/1989

Massaluovutus - Suoramarkkinointi - Rakennuslupa

Yhtiön hakemuksessa pyydettiin lupaa saada kunnilta myönnettyihin rakennuslupiin liittyviä tietoja suoramarkkinoinnissa käytettäväksi. Tietosuojalautakunta katsoi, että hakija tarvitsi yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä tarkoitetun massaluovutusluvan. Lupaa ei myönnetty.

ASIA
Tietojen massaluovutusta viranomaisten rekistereistä koskeva poikkeuslupahakemus.

HAKIJA
Oy X Ab

HAKEMUS
Hakija on hakenut tietosuojalautakunnalta yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä tarkoitettua lupaa saada massaluovutuksena kunnilta tiedot kunnissa myönnetyistä rakennusluvista.

Hakemuksen mukaan Oy X Ab ylläpitää henkilörekistereitä, joihin kerätään ja tallennetaan henkilötietoja suoramainontaa, tilastointia sekä hakijan omia tutkimuksia varten. Hakija haluaisi kunnilta tietoja pientalorakentajat-nimiseen rekisteriin seuraavia myönnettyihin rakennuslupiin liittyviä tietoja:
1) kunta,
2) luvan myöntämispäivämäärä,
3) luvansaajan nimi,
4) nykyinen lähiosoite,
5) postiosoite,
6) puhelin,
7) tieto siitä onko kyseessä omakotitalo, paritalo, rivitalo
vai lomarakennus ja
8) onko kysymyksessä uusi rakennus vai vanhan korjaus tai
laajennus.

Hakemusta on perusteltu sillä, että yhtiön toiminta täyttää lainsäädännössä säädetyt vaatimukset ja kyseisten tietojen luovuttaminen kunnilta yhtiölle ei loukkaa kansalaisten yksityisyyden suojaa. Perusteluna esitetään myös se, että kysymys on julkisista tiedoista, jotka hakija voisi asiamiehiä hyväksikäyttäen kerätä kuntakohtaisesti.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunta katsoo, että kuntien mahdollisesti muodostamat yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) 2 §:n mukaiset tekniset tallenteet, jotka sisältävät henkilörekisterilaissa (471/87) tarkoitettuja henkilötietoja, ovat henkilörekisterilaissa tarkoitettuja henkilörekistereitä. Tällaisesta teknisestä tallenteesta saa täten luovuttaa henkilötietoja siten kuin yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä on säädetty ja tämän säännöksen perusteella tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksen mukainen luovutus edellyttää tietosuojalautakunnan myöntämää poikkeuslupaa.

Henkilörekisterilain 37 §:n mukaan poikkeuslupa voidaan myöntää, jos siihen on painava syy ja rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa vaarantuminen voidaan estää.

Rakennusluvan hakeminen kunnalliselta viranomaiselta on lakisääteinen velvoite, jonka täyttämiseksi tiedot annetaan viranomaiselle. Tietosuojalautakunta katsoo, ettei kunnallisten viranomaisten rakennuslupatiedoista mahdollisesti muodostamien henkilörekisterien käyttötarkoituksena ole suoramarkkinointi. Henkilötietojen luovuttamiselle kunnallisten viranomaisten rakennuslupia koskevista henkilörekistereistä ei ole olemassa henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitettua painavaa syytä. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta hylkää lupahakemuksen.

SÄÄNNÖKSET

Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 2 § Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 18 a § Henkilörekisterilaki 37 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.