10.04.1989 10/1989

Arkaluonteinen tieto - Vartiointiliike - Valitus

Tietosuojalautakunta katsoi, ettei syytettynä olemista ja syytettä koskevilla tiedoilla ole merkitystä vartijaksi hakevan sopivuutta arvioitaessa. Tietosuojalautakunta ei myöntänyt vartiointiliikkeelle näiden tietojen osalta poikkeuslupaa arkaluonteisten tietojen rekisteröintikiellosta. Tietosuojalautakunta myönsi kuitenkin luvan tuomiota koskevan tiedon keräämiseen. Siltä osin kuin hakemus koski juopumuspidätystiedon tallettamista, tietosuojalautakunta hylkäsi hakemuksen tarpeettomana, koska lautakunta katsoi, ettei kyseessä ole arkaluonteinen tieto.

KHO 17.8.1990 T:2603: KHO katsoi, että juopumuspidätystä, oikeastaan päihtyneen säilöönottamista, koskevat tiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja. KHO palautti asian lautakunnalle tältä osin uudelleen käsiteltäväksi. Muilta osin KHO hylkäsi tietosuojavaltuutetun valituksen.

Ks. lautakunnan uusi päätös 19/17.9.1990.

ASIA
Henkilötietojen kerääminen henkilörekisteriin

HAKIJA
X Oy

HAKEMUS
Hakija pyytää lupaa saada vartijoiden työhönottovaiheessa kerätä vartijoiksi hakevista henkilörekisterilain 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja hakemuksen liitteenä olevan työnhakulomakkeen mukaisesti.

Kerättävät tiedot:

1) tieto siitä, onko vartijaksi hakeva ollut oikeudessa syytettynä, 2) vuosi, jolloin hakija on ollut syytettynä 3) syyte ja tuomio 4) tieto juopumuspidätyksestä ja sen ajankohta

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että vartijat hyväksyy paikallinen poliisiviranomainen yleensä siinä vaiheessa, kun peruskoulutus on annettu ja kurssitodistus voidaan liittää vartijalupahakemukseen. Jos vartijan rikosrekisteristä tai poliisiviranomaisen rekisteristä löytyy sellaisia tietoja, ettei häntä voida hyväksyä vartijaksi, on hänelle annettu koulutus ainakin ollut turha, mutta pahimmassa tapauksessa vartija voi hyödyntää hänelle annettua turvallisuuskoulutusta.

Arkaluonteiset tiedot

Arkaluonteisilla tiedoilla tarkoitetaan henkilörekisterilain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa henkilötietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta. Rikollisella teolla tarkoitetaan sellaista lainvastaista menettelyä, josta on säädetty rangaistus. Rangaistuksella tarkoitetaan rikolliseen tekoon liittyvää, tuomioistuimen määräämää rangaistusta.

Kerättävistä tiedoista 1-3 ovat henkilörekisterilain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja arkaluonteisia henkilötietoja.

Arkaluonteisia henkilötietoja ei pääsääntöisesti saa kerätä ilman tietosuojalautakunnan lupaa tai rekisteröidyn suostumusta. Henkilörekisteriasetuksen 18 §:n mukaan rekisteröidyn suostumus tai toimeksianto arkaluonteisten henkilötietojen tallettamiseen tai luovuttamiseen on annettava kirjallisesti. Asiakirjasta on ilmettävä, mihin henkilötietoja on lupa käyttää tai luovuttaa. Työnhakulomakkeella työnhakija ei anna nimenomaista suostumusta arkaluonteisten henkilötietojen tallettamiseen tai luovuttamiseen. Lomakkeesta ei myöskään ilmene, mihin arkaluonteisia tietoja on lupa käyttää tai luovuttaa. Tämän vuoksi hakija tarvitsee tietosuojalautakunnan poikkeusluvan arkaluonteisten tietojen rekisteröintikiellosta.

Tarpeellisuusvaatimus

Henkilörekisteriin saa henkilörekisterilain 5 §:n 2 momentin mukaan tallettaa vain sen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.

Tietojen laatua koskeva vaatimus

Henkilörekisterilain 9 §:stä ilmenevän henkilötietojen laatua koskevan periaatteen mukaan kerättävien henkilötietojen on oltava merkityksellisiä niiden tarkoitusten kannalta, joihin tietoja käytetään.

Poikkeusluvan edellytykset

Tietosuojalautakunta voi henkilörekisterilain 37 §:n nojalla myöntää henkilörekisterilain 7 §:ssä tarkoitetun luvan kerätä arkaluonteisia henkilötietoja sekä luvan poiketa henkilörekisterilain 5 §:n 2 momentin tarpeellisuusvaatimuksesta ja 9 §:n säännöksestä. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan myöntämiseen on painava syy ja rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Vartioimisliike saa teettää vartiointitehtäviä vain palveluksessaan olevalla henkilöllä, jonka hyväksyminen vartijaksi on voimassa.

Vartijaksi hyväksymisen yhtenä edellytyksenä on, että henkilö on saanut sisäasiainministeriön vahvistamat vaatimukset täyttävän peruskoulutuksen. Henkilö, joka ei ole saanut vartijan peruskoulutusta, voidaan kuitenkin hyväksyä vartijaksi määräajaksi, enintään kolmeksi kuukaudeksi, suorittamaan vartijan tehtäviä vuosiloman, sairasloman tai muun poissaolon ajaksi. Hyväksymisen vartijaksi antaa hakijan kotipaikan poliisi.

Juopumuspidätyksiä koskevat tiedot eivät ole henkilörekisterilaissa tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja. Tietosuojalautakunta katsoo, että vartijaksi hakevan sopivuutta arvioitaessa kyseinen tieto on tarpeellinen, eikä X Oy tarvitse poikkeuslupaa sen keräämiseen. Tietosuojalautakunta jättää kysymyksen luvan myöntämisestä tältä osin tutkimatta.

Syytettynä olemista ja syytettä koskevilla arkaluonteisilla tiedoilla ei ole merkitystä vartijaksi hakevan sopivuutta arvioitaessa eivätkä ne näin ollen ole tarpeellisia X Oy:n rekisterissä. Tietosuojalautakunta katsoo, ettei ole painavaa syytä myöntää hakijalle poikkeuslupaa syytettynä olemista ja syytettä koskevien tietojen keräämiseen ja hylkää hakemuksen tältä osin.

Sen sijaan tietosuojalautakunta katsoo, ottaen huomioon vartijan työn luonne ja vartijakoulutuksen laatu, että on painava syy myöntää poikkeuslupa tuomiota koskevan tiedon keräämiseen. Tietosuojalautakunta katsoo, että luvan myöntäminen ei vaaranna rekisteröidyn yksityisyyttä ja etuja ja oikeuksia eikä valtion turvallisuutta.

Tietosuojalautakunta myöntää X Oy:lle poikkeusluvan kerätä työhönottovaiheessa vartijoiksi hakevista tuomiota koskevia tietoja työnhakulomakkeella.

Niiden henkilöiden, joita ei oteta X Oy:n palvelukseen, tiedot on hävitettävä heti kun ne eivät enää ole tarpeellisia X Oy:n toiminnan kannalta.

Vartioimisliikettä koskevasta salassapitovelvollisuudesta on säädetty vartioimisliikeasetuksen 27 §:ssä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 5 § 2 mom
Henkilörekisterilaki 6 §
Henkilörekisterilaki 7 §
Henkilörekisterilaki 9 §
Henkilörekisterilaki 27 §
Henkilörekisterilaki 37 §
Henkilörekisteriasetus 18 § 1 mom
Vartioimisliikeasetus 1 § 6 mom
Vartioimisliikeasetus 10 §
Vartioimisliikeasetus 11 §
Vartioimisliikeasetus 27 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.