28.03.1989 8/1989

Verotus - Julkiset tiedot - Massaluovutus - Yhteysvaatimus - Valitus

Tietosuojalautakunta myönsi verohallitukselle luvan luovuttaa yksityisiä luonnollisia henkilöitä koskevia verotuksen julkisia tietoja massaluovutuksena kunnanhallituksille. Lupa myönnettiin lisäksi yhteysvaatimuksesta poikkeamiseen.

KHO 24.5.1990 T:1788: ei muutosta. Samoin päätöksissä 19/17.6.1991, 5/17.2.1992 ja 3/25.1.1993.

ASIA
Henkilötietojen massaluovutusta koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Verohallitus

HAKEMUS
Verohallitus on hakenut lupaa saada luovuttaa yksityisiä luonnollisia henkilöitä koskevia veroluettelotietoja massaluovutuksena Helsingin, Espoon, Vantaan ja Tampereen sosiaalivirastoille, Helsingin kaupungin terveysvirastolle ja Helsingin ja Espoon kaupunkien kiinteistövirastoille.

Tiedot luovutettaisiin lakisääteisiin tehtäviin, joissa kunnan viranomaiset tarvitsevat julkisia veroluettelotietoja. Luovutukset tapahtuisivat siten, että edellä mainituille viranomaisille luovutettaisiin veroluetteloiden kopioita mikrotulosteina.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Massaluovutus

Massaluovutuksella tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 8 kohdan mukaan muun muassa koko henkilörekisterin luovuttamista. Hakijan veroluettelot ovat henkilörekisterilaissa tarkoitettuja henkilörekistereitä ja hakemuksessa tarkoitetut luovutukset massaluovutuksia.

Henkilötietojen massaluovutusta viranomaisen teknisestä tallenteesta, joka muodostaa henkilörekisterilaissa tarkoitetun henkilörekisterin, on rajoitettu yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä. Lainkohdan mukaan massaluovutus on sallittu vain:

1) jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai tietosuojalautakunta
luvan;

2) jos massaluovutus tapahtuu muun lain tai asetuksen mukaisesti,
ei kuitenkaan henkilörekisterilain 19 §:ssä säädetyillä
perusteilla; tai

3) jos tietojen luovuttaminen tapahtuu tieteellistä tutkimusta
tai tilastointia varten ja luovutus täyttää henkilörekisterilain
19 §:n 1 momentin 3 kohdan vaatimukset.

Rekisteröidyt eivät ole antaneet suostumustaan hakemuksessa tarkoitettuihin luovutuksiin eivätkä muutkaan 18 a §:ssä säädetyt edellytykset täyty. Tämän vuoksi hakija tarvitsee henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan tietojen luovuttamiseen. Poikkeuslupa voidaan myöntää vain painavasta syystä ja jos rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

Yhteysvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa on säädetty henkilötietojen tallettamiselle asetetusta yhteysvaatimuksesta. Yhteysvaatimus merkitsee, että ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa saa henkilörekisteriin kerätä ja tallettaa tietoja vain henkilöistä, joilla on lainkohdassa tarkoitettu asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, jollei rekisterin pitäminen johdu rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä.

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 3 kohdassa henkilöä, yhteisöä tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä. Tietosuojalautakunta katsoo, että siltä osin kuin veroluettelotietoja luovutettaisiin sosiaalivirastoille ja kiinteistövirastoille hakemuksesta ilmenevien tehtävien hoidossa käytettäväksi, luovutettujen henkilörekistereiden rekisterinpitäjiä olisivat asianomaisten kuntien sosiaalilautakunnat. Helsingin terveysvirastolle luovutettavan veroluettelon rekisterinpitäjä olisi Helsingin kaupungin terveyslautakunta.

Tietosuojalautakunta katsoo, ettei henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa säädetty yhteysvaatimus täyty rekisteröitävien kuntalaisten ja asianomaisten lautakuntien toiminnan välillä pelkästään kunnan jäsenyyden perusteella. Yhteysvaatimus täyttyy ainoastaan siltä osin, kuin kuntalaiset ovat kyseisten lautakuntien tuottamien palveluiden käyttäjiä.

Rekisterin pitäminen ei myöskään johdu rekisterinpitäjille säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä muutoin kuin siltä osin, kuin olisi kysymys sellaisten veroluetteloiden sisältämien tietojen rekisteröimisestä, jotka asianomaisissa viranomaisissa käsiteltävissä konkreettisissa tapauksissa olisivat päätöksenteon kannalta tarpeellisia.

Tarpeellisuusvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 2 momentin mukaan henkilörekisteriin saa kerätä vain rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.

Tietosuojalautakunta katsoo, että veroluettelot sisältävät sellaisia yksityisiä luonnollisia henkilöitä koskevia tietoja, jotka eivät ole tarpeellisia asianomaisten lautakuntien hakemuksesta ilmenevien lakisääteisten tehtävien hoitamisessa.

Päätös

Henkilörekisterilaissa asetettu yhteysvaatimus ja tarpeellisuusvaatimus eivät täyty kaikilta osin luovutuksensaajien rekisterinpidossa. Koska hakemuksen mukaan tarkoituksena on kuitenkin käyttää luovutettavia tietoja kunnan viranomaisten lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja luovutusmenettelyä yksinkertaistamalla jouduttaa kunnan viranomaisten tehtävien suorittamista sekä parantaa tällä tavalla kuntalaisten palvelua, tietosuojalautakunta katsoo, että on olemassa sellaisia painavia syitä, joiden nojalla henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitettu lupa on myönnettävissä. Mikrotulosteena hakemuksessa mainituille viranomaisille lakisääteisten tehtävien suorittamiseen tapahtuva julkisten veroluettelotietojen luovuttaminen ei myöskään vaaranna rekisteröityjen yksityisyyden suojaa. Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan hakemuksessa tarkoitettuihin massaluovutuksiin.

POIKKEUSLUVAN MÄÄRÄAIKAISUUS

Poikkeuslupa koskee vain verovuosia 1987 ja 1988 koskevien henkilötietojen luovuttamista.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 5 § 2 mom
Henkilörekisterilaki 37 §
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 18 a §
Sosiaalihuoltolaki 6 §
Sosiaalihuoltolaki 12 §
Sosiaalihuoltolaki 56 §
Asumistukilaki 14 § 1 mom
Asumistukilaki 14 § 2 mom
Asumistukilaki 25 §
Kansanterveyslaki 6 §
Kansanterveyslaki 21 a §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.