13.02.1989 2/1989

Luottotietorekisteri - Tallettaminen - Luovuttaminen - Valitus

Muiden kuin henkilörekisteriasetuksen 5 §:ssä mainittujen tietojen tallettamiseen luottotietorekisteriin ja luottotietorekisteristä luovuttamiseen tarvittiin tietosuojalautakunnan poikkeuslupa. Luottotieto ry:lle ja Suomen Luotonantajayhdistykselle myönnettiin lupa protestoidun vekselin hyväksyjän ja lainvoimaisella tuomiolla holhottavaksi julistetun henkilön tietojen tallettamiseen sekä näiden tietojen luovuttamiseen. Muilta osin hakemus hylättiin.

KHO 9.3.1990 T:886: ei muutosta. Ks. myös 8/16.3.1992 ja 1/16.1.1989.

ASIA
Henkilötietojen keräämistä ja tallettamista luottotietorekisteriin ja henkilötietojen luovuttamista luottotietorekisteristä koskeva poikkeuslupahakemus.

HAKIJAT
Luottotieto r.y. - Creditinformation ja Suomen Luotonantajayhdistys

HAKEMUS
Hakijat ovat pyytäneet lupaa saada toistaiseksi kerätä, tallettaa sekä edelleen luovuttaa luottotietotoiminnassa hakemuksessa mainittuja tietoja.

Tiedot, joita hakemus koskee:

1. rekisteröidyn omaisuustiedot rasituksineen,

2. rekisteröidyn puolison vastaavat omaisuustiedot sekä
maksuhäiriöt,

3. tiedot rekisteröidyn ansiotuloista,

4. rekisteröidyn talousrikoksia koskeva tiedot,

5. tieto rekisteröidyn työpaikasta,

6. rekisteröidyn puolison henkilötiedot,

7. tiedot rekisteröidyn rahalaitosyhteyksistä,

8. tietoja rekisteröidyn saamista luotoista ja

9. tietoja rekisteröityä koskevista vekseliprotestoinneista tai
asianomaisen joutumisesta holhoukseen.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN KUULEMINEN

Tietosuojalautakunta on hankkinut asiassa tietosuojavaltuutetun lausunnon (Lausunto 7.2.1989 no 276/43/88).

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunta on käsitellyt hakemuksen siltä osin, kuin hakemuksessa tarkoitetut tiedot koskevat luonnollista yksityistä henkilöä tai hänen perhettään. Edellä mainittuja koskevina hakemuksessa tarkoitetut tiedot ovat henkilörekisterilain 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja.

Henkilöluottotiedolla tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 6 kohdassa henkilön taloudellisen aseman, sitoumusten hoitokyvyn tai luotettavuuden arvioimisessa käytettäväksi tarkoitettuja henkilötietoja.

Luottotietotoiminnalla tarkoitetaan saman pykälän 7 kohdassa elinkeinona harjoitettavaa henkilöluottotietojen keräämistä ja tallettamista edelleen luovutusta varten.

Luottotietotoimintaan käytettävistä henkilörekistereistä sekä niihin talletettavista tiedoista säädetään henkilörekisterilain 5 §:n 4 momentin nojalla henkilörekisteriasetuksen 5 §:ssä. Rekisteröidyksi luottotietorekisteriin voi tulla vain henkilö, jolla on asetuksen 5 §:ssä mainittuja maksuhäiriötietoja tai joka on ulosmittauksessa todettu varattomaksi.

Muiden kuin henkilörekisteriasetuksen 5 §:ssä mainittujen tietojen tallettamiseen luottotietorekisteriin ja luottotietorekisteristä luovuttamiseen tarvitaan tietosuojalautakunnan myöntämä henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan myöntämiseen on painava syy. Lisäksi edellytetään, että rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa vaarantuminen voidaan estää.

1. Omaisuustiedot rasituksineen

Omaisuustiedoilla saattaa olla merkitystä henkilön taloudellista asemaa ja sitoumusten hoitokykyä arvioitaessa. Tietosuojalautakunta katsoo kuitenkin, että omaisuustietojen tallettaminen hakijoiden rekistereihin merkitsisi sellaista tiedon syventymistä yksityisestä henkilöstä ja hänen elinolosuhteistaan, että rekisteröidyn yksityisyyden suoja vaarantuisi.

Luotonantajalla on mahdollisuus saada omaisuutta koskevat tiedot luotonhakijalta itseltään, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Rekisteröidyn yksityisyyden suoja huomioon ottaen tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen tältä osin.

2. Rekisteröidyn puolison vastaavat omaisuustiedot sekä maksuhäiriöt

Suomen lainsäädännössä on muiden kuin ennen 1.1.1930 solmittujen avioliittojen osalta omaksuttu omaisuuden erillisyyden ja erillisen velkavastuun periaate. Kumpikin puoliso vastaa pääsääntöisesti yksin siitä velasta, minkä hän on tehnyt ennen avioliittoa tai sen aikana. Omaisuus, mikä puolisolla on avioliittoon mennessään, kuuluu edelleen hänelle. Samoin on hänen omaisuuttaan, mitä hän avioliiton aikana saa.

Tietosuojalautakunta katsoo, ettei ole painavaa syytä puolison omaisuustietojen tallettamiseen hakijoiden luottotietorekistereihin ja hylkää hakemuksen tältä osin.

Puolison maksuhäiriötiedot voidaan rekisteröidä samoin perustein kuin toisenkin puolison. Henkilörekisteriasetuksen 5 §:stä ilmenee mitä maksuhäiriötietoja luottotietorekisteriin saa tallettaa.

Puolison maksuhäiriötietojen rekisteröiminen toisen puolison tietoina ei ole asianmukaista ottaen huomioon puolison velkojen erillisyyden periaate. Puolison maksuhäiriötieto voisi johtaa toisen puolison luoton perusteettomaan epäämiseen.

Tietosuojalautakunta katsoo, ettei ole painavaa syytä myöntää poikkeuslupaa puolison maksuhäiriötietojen keräämiseen, tallettamiseen ja luovuttamiseen ja hylkää hakemuksen tältä osin.

3. Tiedot ansiotuloista

Tiedolla luotonhakijan luoton myöntämishetkellä voimassa olevista ansiotuloista on merkitystä hänen taloudellisen asemansa ja sitoumustensa hoitokyvyn arvioimisessa. Ansiotuloa koskeva tieto on kuitenkin muuttuva ja sen virheettömyyttä hakijoiden rekistereissä olisi vaikea valvoa. Luotonantajalla on luottoa myöntäessään aina mahdollisuus tarkastaa luotonhakijan voimassa olevat ansiotulot luotonhakijalta itseltään.

Ansiotulojen rekisteröiminen mahdollistaisi henkilön ansiotulojen kehityksen seurannan, mikä ei ole asianmukaista asianomaisen yksityisyyden suojan kannalta.

Tietosuojalautakunta katsoo, ettei hakija ole esittänyt painavaa syytä ansiotulotietojen keräämiseen, tallettamiseen ja luovuttamiseen ja hylkää hakemuksen tältä osin.

4. Talousrikoksia koskevat tiedot

Tuomioistuimen päätökset ovat julkisia. Rikostietojen rekisteröinti sisältää kuitenkin tavanomaista suuremman riskin kansalaisten yksityisyydelle ja oikeusturvalle. Rikoksia koskevien tietojen rekisteröinti onkin tämän vuoksi rajoitettava vain välttämättömimpään, lähinnä vain tuomioistuimen tarpeita varten.

Talousrikosta koskevalla tiedolla ei sinänsä ole välitöntä yhteyttä henkilön taloudelliseen asemaan ja sitoumusten hoitokykyyn.

Tietosuojalautakunta katsoo, ettei ole painavaa syytä myöntää poikkeuslupaa talousrikoksia koskevien tietojen keräämiseen, tallettamiseen ja luovuttamiseen ja hylkää hakemuksen tältä osin.

5. Tieto työpaikasta

Tietosuojalautakunta katsoo, että työpaikkaa koskevilla tiedoilla ei ole ratkaisevaa merkitystä henkilön taloudellisen aseman ja sitoumusten hoitokyvyn arvioimisessa.

Työvoiman liikkuvuuden vuoksi työpaikkaa koskevan tiedon virheettömyyttä olisi vaikea valvoa. Luotonantajalla on luottoa myöntäessään mahdollisuus saada luotonhakijalta itseltään tiedot luotonhakuhetkellä voimassa olevasta palvelussuhteesta.

Tietosuojalautakunta katsoo, ettei ole olemassa painavaa syytä myöntää poikkeuslupaa työpaikkaa koskevan tiedon keräämiseen, tallettamiseen tai luovuttamiseen ja hylkää hakemuksen tältä osin.

6. Rekisteröidyn puolison henkilötiedot

Suomen lainsäädännössä on muiden kuin ennen 1.1.1930 solmittujen avioliittojen osalta omaksuttu puolisoiden velkojen erillisyyden periaate. Kumpikin puoliso vastaa pääsääntöisesti yksin siitä velasta, minkä hän on tehnyt ennen avioliittoa tai sen aikana.

Tietosuojalautakunta katsoo, että puolison henkilötietojen rekisteröiminen voisi johtaa siihen, että häneltä evättäisiin luotto toisen puolison maksuhäiriömerkinnän vuoksi.

Tietosuojalautakunta katsoo, ettei hakija ole esittänyt hakemuksen tueksi painavaa syytä puolison henkilötietojen keräämiseen, tallettamiseen ja luovuttamiseen ja hylkää hakemuksen tältä osin.

7. Tiedot rahalaitosyhteyksistä

Tietosuojalautakunta katsoo, että rahalaitosyhteyksiä koskevat tiedot eivät kuvaa asianomaisen taloudellista asemaa, sitoumusten hoitokykyä eikä luotettavuutta. Tämän vuoksi, ja koska hakijat eivät ole esittäneet painavaa syytä rahalaitosyhteyksiä koskevien tietojen keräämiseen, tallettamiseen ja luovuttamiseen, tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen tältä osin.

8. Tietoja saaduista luotoista

Pankkisalaisuutta koskevat säännökset estävät pankkeja luovuttamasta hakijoille tietoja myönnetyistä luotoista.Pankkitoimintaan yleisesti kuuluvan luottotietotoiminnan puitteissa pankit voivat antaa hakijoille ainoastaan lausuntoja luottokelpoisuudesta yleensä. Tiedot saaduista luotoista voidaan saada ainoastaan luotonhakijalta itseltään.

Luotonantaja voi saada tiedot saaduista luotoista suoraan luotonhakijalta itseltään ilman tietojen tallettamista hakijoiden rekistereihin.

Tietosuojalautakunta toteaa, että luotonhakijalla voi olla useita luottoja ja silti hän voi selviytyä hyvin uudenkin luoton maksamisesta.

Tieto saaduista luotoista ei pysty luotettavasti kuvaamaan henkilön taloudellista asemaa ja sitoumusten hoitokykyä. Henkilön luotettavuutta ei myöskään kyseisen tiedon perusteella pystytä arvioimaan. Tietosuojalautakunta toteaakin, että asianomaisen asema voi vaarantua sen vuoksi, että tieto ei oikealla tavalla kuvaa niitä olosuhteita, joista sen on tarkoitus tuottaa tietoa. Yksilön oikeudenmukaisen kohtelun kannalta olennaista on, että häntä arvioidaan paitsi oikeiden myös merkityksellisten tietojen perusteella.

Tietosuojalautakunta katsoo, ettei ole olemassa painavaa syytä myöntää hakijolle poikkeuslupaa kerätä, tallettaa ja luovuttaa tietoja saaduista luotoista. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen tältä osin.

9. Tietoja vekseliprotestoinneista

Vekselilain 44 §:ssä tarkoitettu vekseliprotesti tapahtuu viranomaisen toimesta, yleensä vekselin maksamatta jättämisen vuoksi. Vekselin protestoinneissa syntyvä pöytäkirja on julkinen asiakirja.

Vekseliprotestin tarkoituksena on säilyttää velkojan takautumisoikeus muita velallisia kuin vekselin hyväksyjää vastaan silloin, kun vekselin hyväksyjä on laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa. Vekselin hyväksyjä on vekselin päävelallinen, joka vastaa vekselin maksamisesta protestista riippumatta.

Hyväksyjänä oleminen protestoidussa vekselissä kertoo asianomaisen heikosta taloudellisesta asemasta. Henkilön taloudellisen aseman ja sitoumusten hoitokyvyn arvioimisessa tiedolla on luotonantajalle oleellinen merkitys. Vekselin hyväksyjä on tehnyt nimenomaisen maksusitoumuksen, jonka hän on laiminlyönyt.

Tietosuojalautakunta katsoo, että on olemassa painava syy myöntää poikkeuslupa protestitietojen keräämiseen, tallettamiseen ja luovuttamiseen vekselin hyväksyjän osalta.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijoille poikkeusluvan kerätä, tallettaa ja luovuttaa protestoidun vekselin hyväksyjän osalta henkilörekisteriasetuksen 5 §:n 1 momentissa mainitut tiedot sekä tiedon vekseliprotestin toimittamisen päivämäärästä ja saamisen suuruudesta.

Jotta rekisteröidyn edut ja oikeudet voitaisiin turvata tietosuojalautakunta määrää, että vekseliprotestia koskevan tiedon tallettamisen ja luovuttamisen yhteydessä on aina talletettava ja luovutettava myös tieto protestin yhteydessä mahdollisesti annetusta vekselilain 91 §:n mukaisesta velallisen vastauksesta tai muistutuksesta, ettei vekselin hyväksyjältä ole voitu saada vastausta tai ettei häntä ole voitu tavata.

Mitä tulee muihin vekselivelallisiin, joille tieto vekselin maksamatta jättämisestä tulee yleensä protestin toimittamisen jälkeen, tietosuojalautakunta katsoo, ettei ole painavaa syytä tietojen keräämiseen, tallettamiseen ja luovuttamiseen heidän osaltaan ja hylkää hakemuksen tältä osin.

10. Tieto holhoukseen joutumisesta

Holhouslain 2 luvun 17 §:n mukaan holhottavaksi voidaan julistaa vain henkilö, joka on kykenemätön huolehtimaan itseään tai omaisuuttaan koskevista asioista. Tämän vuoksi tieto henkilön joutumisesta holhouksenalaiseksi on tarpeellinen arvosteltaessa hänen kykyään hoitaa sitoumuksensa.

Luotonannossa on kysymys molemminpuolisesti velvoittavista sopimuksista, jotka holhouksenalaisen tekeminä ovat yleensä pätemättömiä. Luotonantajalla tulee olla mahdollisuus varmistua siitä, että hänen sopimuskumppaninsa on oikeustoimikelpoinen.

Tietosuojalautakunta katsoo, että poikkeusluvan myöntämiselle on painava syy ja myöntää hakijalle luvan kerätä, tallettaa ja luovuttaa henkilörekisteriasetuksen 5 §:n 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstä, joka on lainvoimaisella tuomiolla julistettu holhottavaksi sekä tiedon holhouspäätöksen päivämäärästä.

Jotta rekisteröidyn yksityisyys sekä hänen etunsa ja oikeutensa voitaisiin turvata, tietosuojalautakunta määrää, että:

1. hakija ei saa rekisteröidä tietoa siitä, mikä on ollut holhottavaksi
julistamisen syynä, ja

2. tieto holhouksesta on poistettava rekisteristä heti kun holhottavaksi
julistaminen on rauennut tai se on kumottu.

POIKKEUSLUVAN MÄÄRÄAIKAISUUS

Niiltä osin kuin hakijalle on edellä myönnetty poikkeuslupa, se on voimassa kolme vuotta tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Lupa on myönnetty määräaikaisena, jotta voitaisiin seurata lupaehtojen noudattamista.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 § 1 kohta
Henkilörekisterilaki 2 § 6 kohta
Henkilörekisterilaki 2 § 7 kohta
Henkilörekisterilaki 5 § 2 mom
Henkilörekisterilaki 5 § 4 mom
Henkilörekisterilaki 6 §
Henkilörekisterilaki 9 §
Henkilörekisterilaki 37 §
Henkilörekisteriasetus 5 §
Avioliittolaki 2 luku 34 §
Avioliittolaki 5 luku 52 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.