07.11.1988 28/1988

Suoramarkkinointirekisteri

Henkilörekisteriasetuksessa on määritelty tiedot, jotka suoramarkkinointirekisteriin saa kerätä ja tallettaa. Tätä laajempien tietojen tallettamiseen tarvitaan tietosuojalautakunnan myöntämä lupa. Yhtiölle ei myönnetty lupaa yhtiön tarjontarekisterin tietosisällön laajentamiseen.

ASIA
Henkilötietojen keräämistä ja tallettamista henkilörekisteriin koskeva poikkeuslupahakemus.

HAKIJA
X Oy

HAKEMUS
Hakija on 28.6.1988 päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitettua poikkeuslupaa henkilötietojen tallettamiseen henkilörekisteriin saman lain 5 §:n 1 momentissa säädetyn yhteysvaatimuksen osittaisesta puuttumisesta huolimatta lokakuun 1989 loppuun asti.

Hakija on täydentänyt hakemustaan 27.10.1988 päivätyllä kirjelmällä ja pyytänyt lupaa poiketa myös henkilörekisterilain 5 §:n 4 momentin ja henkilörekisteriasetuksen 4 §:n säännöksistä. Myös tältä osin poikkeuslupaa on pyydetty lokakuun 1989 loppuun asti.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakijan tarjontarekisteri on henkilörekisterilain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu henkilörekisteri ja että hakija on tarjontarekisterin henkilörekisterilain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä.

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa henkilötietojen tallettamiselle asetettu yhteysvaatimus merkitsee, että ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa saa henkilörekisteriin kerätä ja tallettaa tietoja vain henkilöistä, joilla on lainkohdassa tarkoitettu yhteys rekisterinpitäjän toimintaan.

Henkilörekisterilain 5 §:n 4 momentissa säädetään, että 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu yhteysvaatimus ei koske suoramarkkinointirekistereitä.

Hakijan tarjontarekisterin pitämisen peruste on asiakkaiden ja eri tuotteiden yhdistäminen suoramarkkinointitarkoituksia varten ja sen käyttötarkoituksena on toimia osoitelähteenä hakijan suorittamille suoramyyntikampanjoille. Rekisterin sisältämät tiedot ovat suurelta osin tietoja, jotka eivät ole tarpeen hakijan ja sen asiakkaiden välisen suhteen hallinnoinnissa.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakijan tarjontarekisteri on, sen pitämisen peruste ja käyttötarkoitus sekä tietosisältö huomioon ottaen, henkilörekisterilain 5 §:n 4 momentissa tarkoitettu suoramarkkinointirekisteri. Koska hakija ei näin ollen tarvitse henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa ja 37 §:ssä tarkoitettua poikkeuslupaa, tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen tältä osin.

Henkilörekisteriin saa henkilörekisterilain 5 §:n 2 momentin mukaan tallettaa vain sellaisia henkilötietoja, jotka rekisterin käyttötarkoituksen kannalta ovat tarpeellisia. Asetuksella voidaan säätää tarkemmin, mitä henkilötietoja tietynlaisiin henkilörekistereihin saa tallettaa.

Henkilörekisteriasetuksen 4 §:ssä on tarkemmin säädetty suoramarkkinointiin käytettävän henkilörekisterin sallitusta tietosisällöstä. Pykälän mukaan suoramarkkinointiin käytettävään henkilörekisteriin saa henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin estämättä kerätä ja tallettaa henkilötietoja, jos:

1) henkilörekisteriä käytetään ennakolta yksilöityihin
markkinointitoimiin ja henkilörekisteri on käytössä
korkeintaan kuuden kuukauden ajan eikä se tietosisältönsä
vuoksi vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa; tai

2) henkilörekisteri sisältää tiedot vain rekisteröidyn
nimestä, osoitteesta, puhelinnumerosta, arvosta tai
ammatista, iästä, sukupuolesta ja äidinkielestä eikä
se kattavuutensa ja käyttötapansa vuoksi vaaranna
valtion turvallisuutta.

Tietosuojalautakunta voi henkilörekisterilain 37 §:n nojalla myöntää luvan poiketa henkilörekisteriasetuksen 4 §:n säännöksistä. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan myöntämiseen on painava syy ja rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

Tietosuojalautakunta katsoo, että poikkeusluvan myöntämiseen henkilörekisterilain 5 §:n 4 momentin ja henkilörekisteriasetuksen 4 §:n säännöksistä ei ole esitetty lain 37 §:ssä tarkoitettua painavaa syytä. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen myös tältä osin.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 5 § 2 mom
Henkilörekisterilaki 5 § 4-mom
Henkilörekisterilaki 37 §
Henkilörekisteriasetus 4 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.