17.10.1988 25/1988

Veroluettelo - Verokalenteri - Yhteysvaatimus - Valitus

Verotuslain nojalla nähtävillä pidettävien luonnollista yksityistä henkilöä koskevien veroluettelotietojen keräämistä henkilörekisteriin merkittäväksi ja rekisteriin tallettamista rajoittaa henkilörekisterilaissa säädetty yhteysvaatimus. Tietosuojalautakunta ei myöntänyt yhdistykselle lupaa yhteysvaatimuksesta poikkeamiseen ja tietojen keräämiseen verokalenterin julkaisemista varten.

KHO 18.8.1989 T:2627: ei muutosta. Ks. myös 26/17.10.1988.

ASIA
Henkilötietojen keräämistä ja tallettamista henkilörekisteriin koskeva poikkeuslupahakemus.

HAKIJA
X r.y.

HAKEMUS
X r.y. hakee tietosuojalautakunnalta poikkeuslupaa muodostaa henkilörekisteri poimimalla Tampereen veropiiriä ja verovuotta 1987 koskevasta veroluettelosta, joko virallisesta tai ns. kunnan kappaleesta, tietyn veroäyrimäärän (85.000 äyrin) ylittävät verovelvolliset ja julkaista tämä rekisteri Tampereen verotuskalenteri- nimisenä yleisölle vapaasti myytävänä julkaisuna. Henkilörekisteri sisältäisi tiedot verovelvollisen nimestä ja veroäyrimäärästä.

Hakemuksesta ei käy selvästi ilmi, aikooko hakija julkaista vain yksityisiä luonnollisia henkilöitä koskevia tietoja.

Hakijalle ei ole varattu hallintomenettelylain 9 §:ssä tarkoitettua tilaisuutta täydentää hakemustaan, koska se olisi ollut asian lopputuloksen kannalta tarpeetonta.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN KUULEMINEN

Tietosuojalautakunta on kuullut asiassa tietosuojavaltuutettua kokouksessaan 19.9.1988.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunta on tutkinut hakemuksen vain siltä osin, kuin sen koskee yksityisiä luonnollisia henkilöitä koskevia tietoja.

Henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen verokalenterin julkaisemista varten

Henkilörekisteri

Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 2 kohdan mukaan henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, sekä sellaista luetteloa, kortistoa tai muuta näihin verrattavalla tavalla järjestettyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.

Henkilötiedolla tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 1 kohdan mukaan sellaista henkilön taikka henkilön ominaisuuksien tai elinolosuhteiden kuvausta, joka voidaan tunnistaa tiettyä luonnollista yksityistä henkilöä koskevaksi.

Tietosuojalautakunta katsoo, että kerätessään ja tallettaessaan henkilötietoja veroluettelosta verokalenterin julkaisemista varten, hakija muodostaa samalla henkilörekisterin. Hakija on keräämänsä henkilörekisterin henkilörekisterilain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä.

Yhteysvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa säädetään rekisterinpitoa koskevasta yhteysvaatimuksesta. Mainitun lainkohdan mukaisesti henkilörekisteriin merkittäviksi saa kerätä ja rekisteriin tallettaa ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa tietoja vain sellaisista henkilöistä, joilla asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi on asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, jollei rekisterin pitäminen johdu rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä.

Luvanvaraisuus

Tietosuojalautakunta katsoo, että henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu yhteysvaatimus ei täyty hakijan toiminnan ja Tampereen veropiirin luonnollisten yksityisten verovelvollisten välillä. Tämän vuoksi ja koska verokalenterin julkaiseminen ei johdu hakijalle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä, edellyttää henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen veroluettelosta verokalenterin julkaisemista varten tietosuojalautakunnan lupaa.

Poikkeusluvan edellytykset

Tietosuojalautakunta voi henkilörekisterilain 37 §:n nojalla antaa luvan poiketa henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin yhteysvaatimuksesta.

Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan myöntämiseen on painava syy. Lisäksi edellytetään, että rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa vaarantuminen voidaan estää.

Päätös

Verotuslain 80 §:ssä tarkoitettu kunkin kunnan osalta laadittava veroluettelo on verotuslain 81 §:n 1 momentin mukaan pidettävä julkisesti nähtävänä kymmenen arkipäivän ajan. Veroluettelon nähtävilläpidon eräs tarkoitus on julkisuuden toteuttaminen verotuksen osalta asianomaisessa kunnassa.

Nähtävillä pidettävien luonnollista yksityistä henkilöä koskevien veroluettelotietojen keräämistä merkittäviksi henkilörekisteriin ja rekisteriin tallettamista rajoittaa henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin säännös.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitetun henkilörekisterilain 37 §:n mukaisen poikkeusluvan myöntämiseen ei ole pykälässä tarkoitettua painavaa syytä. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 3 §
Henkilörekisterilaki 1 §
Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 37 §
Hallintomenettelylaki 9 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.