17.10.1988 15/1988

Veroluettelo - Verokalenteri - Luovutus - Yhteysvaatimus - Valitus

Luonnollista yksityistä henkilöä koskevien veroluettelotietojen luovuttamista rajoittaa yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a § ja niiden keräämistä ja tallettamista henkilörekisteriin merkittäväksi henkilörekisterilaissa säädetty yhteysvaatimus. Tietosuojalautakunta ei myöntänyt yhdistykselle lupaa verotustietojen saamiseen ja näiden tietojen keräämiseen ja tallettamiseen verokalenterin julkaisemista varten.

KHO 18.8.1989 T:2626; ei muutosta. Ks. myös 12-14/3.10.1988 ja 16-24/3.10.1988.

ASIA
Henkilötietojen saamista sekä niiden keräämistä ja tallettamista henkilörekisteriin koskeva poikkeuslupahakemus.

HAKIJA
Yhdistys X

HAKEMUS
Yhdistys X hakee tietosuojalautakunnalta henkilörekisterilain 37 §:n mukaista poikkeuslupaa julkaista Y:n kunnan alueen veronmaksajien luettelo verovuodelta 1987. Luettelossa julkaistaisiin verovelvollisten nimet, veroäyrien määrä sekä maksettavan veron määrä.

Hakemuksesta ei käy selvästi ilmi, aikooko hakija julkaista vain yksityisiä luonnollisia henkilöitä koskevia tietoja. Hakemuksesta ei myöskään käy ilmi, miten hakija aikoo veronmaksajien luettelossa julkaistavat tiedot saada.

Hakijalle ei ole varattu hallintomenettelylain 9 §:ssä tarkoitettua tilaisuutta täydentää hakemustaan, koska se olisi ollut asian lopputuloksen kannalta tarpeetonta. Tietosuojalautakunta on tutkinut hakemuksen poikkeuslupahakemuksena:

A) saada yksityisiä luonnollisia henkilöitä koskevia,
hakemuksessa mainittuja tietoja verohallituksen
automaattisen tietojenkäsittelyn
avulla ylläpitämästä veroluettelosta, ja

B) saada kerätä ja tallettaa näitä tietoja verokalenterin
julkaisemista varten.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN KUULEMINEN

Tietosuojalautakunta on kuullut asiassa tietosuojavaltuutettua kokouksessaan 19.9.1988.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

A. TIETOJEN SAAMINEN VEROLUETTELOSTA

Henkilörekisteri

Henkilörekisterilain 2 §:n 2 kohdan mukaan henkilörekisterillä tarkoitetaan muun muassa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.

Henkilötiedolla tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 1 kohdan mukaan sellaista henkilön taikka henkilön ominaisuuksien tai elinolosuhteiden kuvausta, joka voidaan tunnistaa tiettyä luonnollista yksityistä henkilöä koskevaksi.

Tietosuojalautakunta katsoo, että verohallituksen automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpitämät veroluettelot ovat henkilörekisterilain 2 §:ssä tarkoitettuja henkilörekistereitä siltä osin, kuin ne sisältävät luonnollisia yksityisiä henkilöitä koskevia tietoja.

Massaluovutus

Massaluovutuksella tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 8 kohdan mukaan muun muassa koko henkilörekisterin tai suurehkoa määrää rekisteröityjä koskevien henkilötietojen luovuttamista ja henkilötietojen luovuttamista automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa.

Henkilötietojen massaluovutuksista viranomaisten automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpitämistä henkilörekistereistä säädetään yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä. Lainkohdan mukaan teknisestä tallenteesta, joka muodostaa henkilörekisterilaissa tarkoitetun henkilörekisterin, saa luovuttaa henkilötietoja mainitussa laissa tarkoitettuna massaluovutuksena vain, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai tietosuojalautakunta luvan. Massaluovutus on sallittu myös, jos tietojen luovuttaminen tapahtuu muun lain tai asetuksen mukaisesti taikka tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten.

Tietosuojalautakunta katsoo, että luonnollisia yksityisiä henkilöitä koskevien veroluettelotietojen luovutukset verohallituksen automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpitämistä veroluetteloista verokalentereiden julkaisemista varten ovat yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä tarkoitettuja massaluovutuksia.

Luvanvaraisuus

Verovelvolliset eivät ole antaneet suostumustaan veroluettelotietojensa luovuttamiseen hakijalle verokalenterin julkaisemista varten. Koska muutkaan yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä mainitut edellytykset, joiden vallitessa henkilötietojen massaluovutus on sallittu, eivät täyty, tarvitaan hakemuksessa tarkoitettujen henkilötietojen saamiseen verohallituksen ylläpitämistä veroluetteloista tietosuojalautakunnan lupa.

B. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA TALLETTAMINEN VEROKALENTERIN
JULKAISEMISTA VARTEN

Henkilörekisteri

Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 2 kohdan mukaan muun muassa sellaista luetteloa, kortistoa tai muuta näihin verrattavalla tavalla järjestettyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.

Tietosuojalautakunta katsoo, että kerätessään ja tallettaessaan henkilötietoja veroluettelosta verokalenterin julkaisemista varten, hakija muodostaa samalla henkilörekisterin. Hakija on keräämänsä henkilörekisterin henkilörekisterilain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä.

Yhteysvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa säädetään rekisterinpitoa koskevasta yhteysvaatimuksesta. Mainitun lainkohdan mukaisesti henkilörekisteriin merkittäviksi saa kerätä ja rekisteriin tallettaa ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa tietoja vain sellaisista henkilöistä, joilla asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi on asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, jollei rekisterin pitäminen johdu rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä.

Luvanvaraisuus

Tietosuojalautakunta katsoo, että henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu yhteysvaatimus ei täyty hakijan toiminnan ja Y:n kunnan luonnollisten yksityisten verovelvollisten välillä. Tämän vuoksi ja koska verokalenterin julkaiseminen ei johdu hakijalle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä, edellyttää henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen veroluettelosta verokalenterin julkaisemista varten tietosuojalautakunnan lupaa.

POIKKEUSLUVAN EDELLYTYKSET

Tietosuojalautakunta voi henkilörekisterilain 37 §:n nojalla antaa yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä tarkoitetun luvan luovuttaa henkilötietoja massaluovutuksena viranomaisen automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpitämästä henkilörekisteristä sekä luvan poiketa henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin yhteysvaatimuksesta.

Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on molemmissa tapauksissa, että luvan myöntämiseen on painava syy. Lisäksi edellytetään, että rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa vaarantuminen voidaan estää.

PÄÄTÖS

Verotuslain 80 §:ssä tarkoitettu kunkin kunnan osalta laadittava veroluettelo on verotuslain 81 §:n 1 momentin mukaan pidettävä julkisesti nähtävänä kymmenen arkipäivän ajan. Veroluettelon nähtävilläpidon eräs tarkoitus on julkisuuden toteuttaminen verotuksen osalta asianomaisessa kunnassa.

Nähtävillä pidettävien yksityistä henkilöä koskevien veroluettelotietojen luovuttamista sekä niiden keräämistä merkittäviksi henkilörekisteriin ja rekisteriin tallettamista rajoittavat yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n ja henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin säännökset.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitetun henkilörekisterilain 37 §:n mukaisen poikkeusluvan myöntämiseen ei ole pykälässä tarkoitettua painavaa syytä. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki_2_§
Henkilörekisterilaki_5_§_1_mom
Henkilörekisterilaki_37_§
Laki_yleisten_asiakirjain_julkisuudesta_18_a_§
Hallintomenettelylaki_9_§

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.