19.09.1988 11/1988

Yhteysvaatimus - Arkaluonteinen tieto - Massaluovutus - Arkaluonteinen otanta

Tietosuojalautakunta myönsi Amnesty International Suomen Osasto-Finländska sektionen ry:lle luvan poiketa yhteysvaatimuksesta ja arkaluonteisten tietojen rekisteröintikiellosta ja oikeutti hakijan keräämään ja tallettamaan henkilötietoja niistä mielipidevangeista, joiden vapauttamiseksi osaston ryhmät toimivat. Lupa myönnettiin myös tietojen massaluovutukseen ja luovuttamiseen arkaluonteisena otantana tiedotusvälineille, yleisölle ja Ruotsin osaston maakoordinaatioryhmille sekä arkaluonteisena otantana Amnesty Internationalin kansainväliselle sihteeristölle.

ASIA
Henkilötietojen tallettamista henkilörekisteriin, arkaluonteisten tietojen rekisteröintiä ja henkilötietojen luovuttamista koskeva poikkeuslupahakemus.

HAKIJA
Amnesty International Suomen osasto - Finländska sektionen ry Ruoholahdenkatu 24 00180 HELSINKI

HAKEMUS
Amnesty International Suomen osasto - Finländska sektionen ry on hakenut:

1. henkilörekisterilain 7 ja 37 §:n mukaista lupaa arkaluonteisten
tietojen rekisteröimiseen nimikkovankirekisteriinsä,
ja

2. henkilörekisterilain 19 §:n 2 kohdan ja 37 §:n mukaista
lupaa arkaluonteisten henkilötietojen luovutukseen
nimikkovankirekisteristä tiedotusvälineille ja
yleisölle Amnesty International-ryhmän toiminnassa nimikkovankinsa
puolesta, Amnesty Internationalin Iso-Britanniassa
sijaitsevalle kansainväliselle sihteeristölle
ja Amnesty International Ruotsin osaston maakoordinaatioryhmille.

Nimikkovankirekisteri sisältää tietoja niistä mielipidevangeista, joiden vapauttamiseksi Amnesty International Suomen osastoon kuuluvat Amnesty International-ryhmät toimivat.

Nimikkovankirekisterin 21.3.1988 päivätyn rekisteriselosteen mukaan nimikkovankirekisteri sisältää seuraavat mielipidevankia koskevat tiedot:

nimi, syntymäaika tai ikä, kansallisuus, ammatti, perhesuhteet, vangitsemisajankohta, vangitsemispaikka, nykyinen ja edeltävät vankeuspaikat, rekisteröidyn olosuhteet vankeudessa, mahdollisen tuomion ajankohta, syy ja vankeusrangaistuksen pituus, vangitsemiseen todennäköisesti johtaneet syyt ja Amnesty Internationalin toimenpiteet rekisteröidyn puolesta.

Nimikkovankirekisteriä ylläpidetään manuaalisesti ja luovutukset siitä tapahtuvat kirjallisesti.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitettu nimikkovankirekisteri on henkilörekisterilain 2 §:ssä tarkoitettu henkilörekisteri.

Yhteysvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa henkilötietojen tallettamiselle asetettu yhteysvaatimus merkitsee, että ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa saa henkilörekisteriin kerätä ja tallettaa tietoja vain henkilöistä, joilla on lainkohdassa tarkoitettu yhteys rekisterinpitäjän toimintaan. Tietosuojalautakunta katsoo, että hakijan rekisteritoiminnassa tämä yhteysvaatimus ei täyty. Rekisteröityjen ei voida myöskään katsoa antaneen suostumustaan heitä koskevien tietojen tallettamiseen. Tämän vuoksi ja koska nimikkovankirekisterin pitäminen ei johdu hakijalle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä, edellyttää mielipidevankeja koskevien henkilötietojen tallettaminen nimikkovankirekisteriin tietosuojalautakunnan lupaa.

Arkaluonteisten tietojen rekisteröinti

Henkilörekisterilain 6 §:ssä on säädetty, ettei henkilörekisteriin saa kerätä eikä rekisteriin tallettaa arkaluonteisia tietoja. Arkaluonteisia tietoja ovat muun muassa henkilötiedot, jotka on tarkoitettu kuvaamaan henkilön rotua tai etnistä alkuperää, yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta sekä rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta. Hakijan nimikkovankirekisterin sisältämiä tietoja on pidettävä lainkohdan tarkoittamina arkaluonteisina tietoina.

Henkilörekisterilain 7 §:ssä on säädetty poikkeukset arkaluonteisten tietojen rekisteröintikiellosta. Arkaluonteisia tietoja saa kerätä ja tallettaa muun muassa, jos tietosuojalautakunta on antanut siihen luvan tai rekisteröity suostumuksensa. Henkilörekisteriasetuksen 18 §:n mukaan rekisteröidyn suostumus arkaluonteisten tietojen tallettamiseen on annettava kirjallisesti.

Koska rekisteröityjen kirjallista suostumusta ei ole ja koska muutkaan lain 7 §:ssä mainitut edellytykset, joiden vallitessa arkaluonteisten tietojen rekisteröinti henkilörekisteriin on sallittu, eivät täyty, tarvitsee hakija tietosuojalautakunnan luvan arkaluonteisten tietojen rekisteröimiseen.

Tietojen luovuttaminen

Massaluovutuksella tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 8 kohdan mukaan muun muassa koko henkilörekisterin tai suurehkoa määrää rekisteröityjä koskevien henkilötietojen luovuttamista.

Arkaluonteisella otannalla tarkoitetaan lain 2 §:n 9 kohdan mukaan sellaista henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, joka valintaperusteidensa ja käyttötarkoituksensa vuoksi on omiaan vaarantamaan rekisteröidyn yksityisyyden suojaa.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitetuissa henkilötietojen luovutuksissa on, luovutettavien tietojen laatu ja käyttötarkoitus huomioon ottaen, aina kysymyksessä tietojen luovuttaminen arkaluonteisena otantana.

Hakemuksesta saatujen tietojen perusteella tietosuojalautakunta katsoo, että tietojen luovutukset tiedotusvälineille ja yleisölle sekä Amnesty International Ruotsin osaston maakoordinaatioryhmille tapahtuvat ainakin osittain massaluovutuksina. Sen sijaan tietojen luovutusta Amnesty Internationalin kansainväliselle sihteeristölle ei voida, sen satunnaisuuden ja vähäisyyden vuoksi, pitää massaluovutuksena.

Henkilörekisterissä olevia tai sitä varten kerättyjä tietoja saa massaluovutuksena tai arkaluonteisena otantana luovuttaa vain henkilörekisterilain 19 §:ssä säädetyin edellytyksin. Mainitunlainen tietojen luovuttaminen on sallittua muun muassa, jos se tapahtuu rekisteröityjen suostumuksella tai tietosuojalautakunnan antaman luvan mukaisesti. Rekisteröityjen suostumusta hakemuksessa tarkoitettuihin luovutuksiin ei ole. Koska muutkaan 19 §:ssä mainitut edellytykset, joiden vallitessa henkilötietojen luovuttaminen massaluovutuksena tai arkaluonteisena otantana on sallittu, eivät hakemuksessa tarkoitettujen luovutusten osalta täyty, tarvitsee hakija tietosuojalautakunnan luvan tietojen luovuttamiseen massaluovutuksena tai arkaluonteisena otantana.

Tietojen luovuttaminen ulkomaille

Tietojen luovuttamisesta ulkomaille massaluovutuksena ja arkaluonteisena otantana on säädetty henkilörekisterilain 22 §:ssä ja henkilörekisteriasetuksen 13 §:ssä. Näiden lainkohtien perusteella hakemuksessa tarkoitettu henkilötietojen luovuttaminen Ruotsiin ja Iso-Britanniaan ei edellytä tietosuojalautakunnan antamaa poikkeuslupaa.

Ulkomaille luovutettavien henkilötietojen osalta tietosuojalautakunta kiinnittää kuitenkin hakijan huomiota henkilörekisterilain 30 §:n 1 momentin 3 kohdan säännökseen, jonka mukaan henkilötietojen luovuttamisesta toiseen valtioon automaattista tietojenkäsittelyä varten tai henkilörekisterissä olevien henkilötietojen luovuttamisesta huomattavassa määrin käytettäviksi toisessa valtiossa tulee tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle. Tämän velvollisuuden täyttämisestä on säädetty tarkemmin henkilörekisteriasetuksen 16 §:ssä.

Poikkeusluvan edellytykset

Tietosuojalautakunta voi henkilörekisterilain 37 §:n nojalla myöntää luvan poiketa henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin yhteysvaatimuksesta ja 6 §:ssä säädetystä arkaluonteisten tietojen rekisteröintikiellosta sekä antaa 19 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun luvan luovuttaa henkilötietoja massaluovutuksena tai arkaluonteisena otantana.

Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on kaikissa edellä mainituissa tapauksissa, että luvan myöntämiseen on painava syy ja rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

PÄÄTÖS

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakijan toiminta mielipidevankien vapauttamiseksi ei olisi mahdollista ilman nimikkovankirekisterin pitämistä. Nimikkovankirekisterin sisältämiä henkilötietoja on kaikkia pidettävä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisina.

Mielipidevankien vapauttamisen hyväksi tapahtuvan toiminnan luonteeseen kuuluu olennaisena osana yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen. Tässä tarkoituksessa tietojen välittäminen tiedotusvälineille ja yleisölle on välttämätöntä. Tietojen luovuttaminen Amnesty Internationalin kansainväliselle sihteeristölle ja Ruotsin maakoordinaatioryhmille on asiallisesti perusteltua Amnesty Internationalin sisäisen tiedonkulun sekä tietojen paikkansapitävyyden ja toiminnan koordinoinnin varmistamiseksi.

Tietosuojalautakunta pitää hakijan toimintaa ihmisoikeuksien suojaamiseksi sellaisena painavana syynä, jonka perusteella hakijalle voidaan myöntää henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa.

Tietosuojalautakunta myöntää Amnesty International Suomen osasto - Finländska sektionen r.y:lle poikkeusluvan kerätä ja tallettaa nimikkovankirekisteriin tietoja niistä mielipidevangeista, joiden vapauttamiseksi osaston Amnesty International-ryhmät toimivat.

Edelleen tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan arkaluonteisten tietojen rekisteröintikiellosta ja oikeuttaa hakijan keräämään ja tallettamaan hakemuksen liitteenä olevasta 21.3.1988 päivätystä nimikkovankirekisterin rekisteriselosteesta ilmeneviä mielipidevankeja koskevia tietoja.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle myös poikkeusluvan hakemuksen mukaiseen henkilötietojen luovuttamiseen.

Ottaen huomioon Amnesty International Suomen osasto ry:n 26.2.1988 päivätyt turvaohjeet osaston sihteeristölle nimikkovankirekisterin käytöstä ja 6.5.1988 päivätyt turvaohjeet Amnesty-ryhmälle nimikkovankityöhön, tietosuojalautakunta katsoo, ettei poikkeuslupien myöntäminen vaaranna rekisteröidyn yksityisyyttä tai hänen etujaan ja oikeuksiaan eikä myöskään valtion turvallisuutta.

Tietosuojalautakunta edellyttää kuitenkin, että nimikkovankirekisteriä koskevat turvajärjestelyt säilytetään vähintään nykyisellä tasolla. Edelleen tietosuojalautakunta korostaa, että Amnesty Internationalin ulkopuolisille tahoille tulee nimikkovankirekisterin sisältämiä tietoja luovuttaa vain silloin, kun se hakijan toiminnan kannalta on ehdottoman välttämätöntä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 6 §
Henkilörekisterilaki 7 §
Henkilörekisterilaki 19 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 37 §
Henkilörekisteriasetus 18 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.