22.11.2022

Kansanedustaja - Lahjonta - Puolueettomuus - Päätöksenteko - Riippumattomuus - Valmistelu - Virkamies

Vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoinnista

Oikeuskansleri antoi oikeusministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen 12 artiklassa tarkoitetun vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoimista lisäämällä rikoslain 16 lukuun uusi 14 c §, jonka rikosnimikkeenä olisi vaikutusvallan kauppaamisrikos, sekä Suomen mainitun artiklan osalta yleissopimukseen tekemän ja sittemmin useasti uusiman varauman peruuttamista.

Oikeuskansleri piti kannatettavana uuden rangaistussäännöksen säätämistä sekä sen muotoilemista niin, että yleissopimukseen tehty varauma on mahdollista samalla peruuttaa. Hänen mielestään oli kuitenkin perustellumpaa, että ehdotetussa vaikutusvallan kauppaamisrikoksen tunnusmerkistössä käytettäisiin jatkovalmistelussa ilmaisun ”ilmoittaa, että hänellä on […] vaikutusvaltaa” sijaan esimerkiksi ilmaisua ”ilmoittaa tai antaa ymmärtää, että hänellä on […] vaikutusvaltaa”. Oikeuskansleri piti perusteltuna myös sitä, että ehdotettuun tunnusmerkistöön sisällyttäisiin jatkovalmistelussa sopimusmääräyksessä mainittu tunnusmerkki siitä, että palkkion lupaaminen, tarjoaminen ja antaminen välihenkilölle voisi tapahtua ”suoraan tai välillisesti”. 

Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan jatkovalmistelussa on täsmennettävä hallituksen esityksen perusteluja rikostunnusmerkistöön otettavan abstraktia vaaraa koskevan tunnusmerkin osalta.

Oikeuskanslerilla ei ollut huomauttamista säätämisjärjestysperusteluista. Tästä huolimatta hän piti tarpeellisena esitysluonnoksen kannanottoa, että asiassa on kuitenkin perusteltua pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto.

Oikeuskansleri kiinnitti huomiota vielä siihen, että hallituksen esitys ja sen ponnet on jatkovalmistelussa tarpeen muotoilla Hallituksen esityksen laatimisohjeissa tarkoitetun valtiosopimustaustaisen hallituksen esityksen ja Valtiosopimusoppaan mukaisesti. Lisäksi tulee ottaa huomioon yleissopimuksen erityiset ja Wienin valtiosopimuskonvention yleiset määräykset varaumien peruuttamisesta ja voimaantulosta. Yleissopimuksen voimaansaattamisasetusta olisi tarpeen päivittää varauman peruuttamisen seurauksena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.