15.6.2022

TE-palvelut - Lausunto - Kunta

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen uudelleen järjestäminen

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Oikeuskansleri kiinnitti lausunnossaan huomiota perusoikeuksien asettamiseen prioriteettijärjestykseen. Hänen mukaansa tähän on yleisellä tasolla perusteltua suhtautua hyvin pidättyvästi. Esitysluonnoksen säätämisjärjestysperusteluissa esitetään käsitys, jossa viitataan esityksen tavoitteisiin ja tehtäviin toteuttaa perustuslain 18 §:ssä säädettyä työllisyyden edistämistä ja jokaisen oikeutta työhön. Tämän jälkeen todetaan, että perusoikeuksien toteuttaminen on turvattavana oikeushyvänä ensisijaista kunnallisen itsehallinnon turvaamiseen verrattuna. Perustuslain 121 §:ssä säädetään kunnan asukkaiden itsehallinnosta, jolla suojataan kunnan asukkaiden oikeutta päättää kunnan hallinnosta ja taloudesta. Neuvottelumenettelyssä ja valtioneuvoston puuttumisessa kuntien ratkaisuihin työvoimapalveluiden järjestämisessä on siten kyse kahden eri perusoikeuden ja niihin kiinnittyvien, sinänsä painavien näkökohtien tasapainottamisesta kussakin tilanteessa. Itse ratkaisumalliin lakiehdotuksessa oikeuskanslerilla ei ollut sinänsä huomauttamista.

Esitysluonnoksen mukaan uudistuksen yhteydessä on huolehdittava rahoitusperiaatteen toteutumisesta ja vaikutuksia on tarkasteltava koko kuntasektorin tasolla tapahtuvan tarkastelun lisäksi yksittäisten kuntien näkökulmasta. Oikeuskansleri piti tätä toteamusta tärkeänä. Myös tässä uudistuksessa on tarpeen varautua mahdollisiin erilaisiin talouteen liittyviin riskeihin, joihin ei ole vielä tätä hallituksen esitystä laadittaessa voitu riittävästi varautua.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtämisen ja kuntien työttömyysetuuksien rahoitusvastuun periaatteellisen merkityksen vuoksi hallitus pitää suotavana, että esityksestä pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto. Oikeuskansleri piti arviota perustuslakivaliokunnan lausunnon pyytämisestä asianmukaisena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.