7.6.2022

Hallintotehtävä - Hyvä hallinto - Sosiaalihuolto - Terveydenhuolto - Sopimus

Palvelun käyttöehtojen ja palvelua koskevan tiedon käyttäjälähtöisyys

Oikeuskansleri saattoi valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tietoon näkemyksensä Omaolo-palvelun suhteesta perustuslain säännökseen, joka koskee hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle. Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan palvelun käyttäjien oikeudet tulisi turvata palvelua koskevilla käyttäjälähtöisillä ja ymmärrettävillä käyttöehdoilla ja palvelusta annettavilla muilla tiedoilla.  

Valtion omistama DigiFinland Oy tuottaa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella itsehoitoon tarkoitettua Omaolo-palvelua kunnille ja kuntayhtymille. Yhtiö toimii palvelun kehittäjänä, ylläpitäjänä ja levittäjänä. Ministeriö vastaa yhtiön tuottamien digitaalisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden sisällöllisestä ohjauksesta. Palvelun käyttäjä voi olla sopimussuhteessa yhtiöön tai ohjautua asioimaan julkisten palveluntuottajien kanssa.

Omaolo-palvelusta tai DigiFinland Oy:n tehtävästä palvelun tuottajana ei säädetä lainsäädännössä. Oikeuskansleri katsoi, että yhtiön tuottamassa Omaolo-palvelussa on erilaisia palvelun osia, joista ainakin osalla on kytkös perustuslaissa turvattuihin oikeuksiin ja joiden hoitaminen tapahtuu julkisen ja yksityisen toiminnan välimaastossa. Hänen mukaansa julkinen valta voi perustuslaissa säädetyn sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen riittävyyden turvaamista koskevan velvoitteen täyttämisen lisäksi kannustaa ihmisiä omaehtoiseen itse- ja omahoitoon ilman, että kyseisessä toiminnassa itsestään selvästi olisi kysymys julkisen hallintotehtävän hoitamisesta. Julkisten palvelujen lisänä tai ohella tarjottavilla palveluilla ei hänen mukaansa saa missään tilanteessa kuitenkaan loukata palvelun käyttäjien oikeutta heille lain mukaan kuuluviin julkisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Oikeuskanslerin mukaan palvelun käyttäjien oikeuksien turvaamiseksi on tärkeää, että käyttäjillä on tieto siitä, asioivatko he palvelua käyttäessään yksityisen vai julkisen toimijan kanssa, ja mikä on heidän oikeudellinen asemansa kulloisessakin tilanteessa. Tämän vuoksi Omaolo-palvelun käyttöehtojen ja palvelua koskevien ohjeiden, on syytä täyttää hyvän hallinnon perusteiden asettamat vaatimukset niin, että palvelun käyttäjä saa niistä helposti ja ymmärrettävästi oikeudellisen asemansa ymmärtämiseksi tarpeelliset tiedot. Annettujen tietojen tulee olla sekä kielellisesti että sisällöllisesti ymmärrettävät.

Yhtiön ministeriöille antaman selvityksen mukaan Omaolo-palvelun käyttöehtoja on tarkoitus tarkastella hyvän hallinnon vaatimukset huomioiden. Oikeuskansleri piti tätä perusteltuna. Hyvän hallinnon perusteiden toteutuminen palvelun käyttäjien informoinnissa edesauttaa ja toteuttaa myös EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädettyjen henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyteen ja rekisteröidyn tiedonsaantioikeuksiin liittyvien velvoitteiden ja oikeuksien toteutumista. Hän totesi, että kaikkien palvelun käyttöä edistävien osapuolien olisi syytä osaltaan varmistaa, että palvelun käyttäjien saatavilla on heidän oikeuksiensa turvaamiseksi tarvittavat tiedot riippumatta siitä, sisältyvätkö ne käyttöehtoihin tai annetaanko ne muussa yhteydessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.