4.5.2022

Automaattinen päätöksenteko - Hallintolaki - Tiedonhallinta - Tietosuoja

Luonnos julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi

Oikeuskansleri piti lausunnossaan esitysluonnosta kokonaisuudessaan hyvin kannatettavana ja myös välttämättömänä julkisen hallinnon automaattiselta päätöksenteolta edellytettävän oikeusperustan luomiseksi ja aiemmin sääntelemättömän oikeustilan selkiyttämiseksi automaattisen päätöksenteon mahdollistavalla yleislainsäädännöllä.

Hallintolakiin, tiedonhallintalakiin, digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevaan lakiin sekä rikosasioiden tietosuojalakiin lisättäväksi ehdotettavien säännösten tavoitteena on muodostaa automaation käytölle perustuslain, hallinnon yleislakien, hyvän hallinnon ja EU:n tietosuojalainsäädännön edellyttämien vaatimusten mukainen säädösperusta.

Oikeuskansleri yhtyi esitysluonnoksessa esitettyihin arvioihin siitä, että ehdotus edistää oikeusvaltioperiaatteen ja lainalaisuusperiaatteen toteutumista luomalla nimenomaiset säännökset automaattisen päätöksenteon käyttöalasta ja tietojärjestelmiin kohdistuvista vaatimuksista. Ehdotuksen toteutuessa viranomaisten automaattisessa päätöksenteossaan tällä hetkellä soveltamat sisäiset menettelytavat ja käytännöt yhdenmukaistuvat. Samalla voidaan paremmin turvata yhdenvertaisuus- ja luottamuksensuojaperiaatteiden toteutuminen. Automaattisen päätöksenteon käyttöönotto myös mahdollistaa viranomaisessa ihmistyön suuntaamisen yksinkertaisemmista asioista monimutkaisempiin ja esimerkiksi harkintaa vaativiin tapauksiin, minkä voidaan arvioida vaikuttavan myönteisesti viranomaisten käsittelyaikoihin.

Toisaalta oikeuskansleri toi lausunnossaan esille, että automaation käyttö ja sen sinänsä perusteltu rajaaminen automaatiossa ratkaistaviin tyyppitapauksiin ei saa johtaa siihen, että hallinto pystyy palvelemaan vain ja ainoastaan järjestelmäsuunnittelussa ja hallinnon palveluita järjestettäessä tunnistettuja tyyppitapauksia. Automaation hyödyntäminen ei myöskään saa tosiasiassa johtaa kehitykseen, jossa hallinnon asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja tilanteet sivuutetaan.

Oikeuskansleri piti erittäin hyvänä, että esitysluonnos sisältää nimenomaiset ja varsin tarkkarajaisesti muotoillut säännösehdotukset, joilla pyritään luomaan automatisoituja toimintaprosesseja ja niiden eri vaiheita koskeva säännöstö sellaisista virkatoimista, joihin liittyvät virkavastuut voidaan selkeästi määrittää ja kohdentaa niihin virkamiehiin / henkilöihin, jotka vastaavat kyseisistä tehtävistä.

Oikeuskansleri esitti lausunnossaan lukuisia tarkennus- ja täsmennystarpeita sekä säädös- että perusteluteksteihin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.