17.3.2022

Pakkokeino - Poliisi - Syyttäjä - Tuomioistuin

Pakkokeinolain muutostarpeet

Oikeuskansleri antoi lausunnon oikeusministeriölle työryhmän mietinnöstä, jossa ehdotetaan muutettavaksi pakkokeinolakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja. Oikeuskansleri totesi, että mietinnössä on arvioitu varsin laadukkaasti pakkokeinolain muutostarpeita ja ehdotetut muutokset ovat pääosin kannatettavia.

Lain säätämisjärjestyksen osalta oikeuskansleri toi esille, että ehdotettu lainsäädäntö on hyvin perusoikeusherkkää. Se ja vaikutukset perusoikeuksiin eivät sinänsä vielä sellaisenaan luo tarvetta perustuslakivaliokunnan käsittelylle vaan perustuslakivaliokunnan käsittelyn tarpeellisuutta arvioitaessa on samalla tarpeen nostaa esille ne perustuslain tulkintakysymykset, joihin perustuslakivaliokunnan kannanotto olisi aikaisempi tulkintakäytäntö huomioon ottaen tarpeellista.

Oikeuskansleri totesi, että lainsäätäjän yhtenä tavoitteena tulisi olla, että sääntelykokonaisuus olisi mahdollisimman johdonmukainen. Hänen mukaansa on myönteistä, että pakkokeinolain ohella poliisilain muutostarpeista on käynnissä lainsäädäntöhanke. Pakkokeinolain säännösten johdonmukaisuuden osalta oikeuskansleri nosti osin esille lain erilaisia määräaikoja ja niiden keskinäistä oikeasuhtaisuutta.

Oikeuskansleri piti kannatettavana ehdotusta, että telekuuntelu- ja televalvontalupaa koskeva sääntely muutetaan teleosoite- tai telepäätekohtaisuuden sijaan henkilösidonnaiseksi. Laillisuusvalvonnallisesta näkökulmasta oikeuskansleri kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, millä tavoin esitutkintaviranomainen päättäisi ja tekisi kirjaukset luvan myöntämisen jälkeen ilmenneen uuden laitteen tai liittymän lisäämisestä telekuuntelun tai -valvonnan piiriin. Salaisten pakkokeinojen käytön valvonnan osalta on olennaisen tärkeää olla olemassa kirjaukset muun ohella siitä, millä perusteella esitutkintaviranomainen on arvioinut laitteen tai liittymän olevan epäillyn käytössä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.