25.11.2021

Hyvä hallinto - Neuvonta - Viipyminen

Kelan menettely muutoksenhakukelpoisen päätöksen antamisessa ja tiedusteluihin vastaamisessa

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota asian selvittämisvelvollisuutta sekä muutoksenhakukelpoisen päätöksen antamista koskevien työttömyysturvalain ja hallintolain säännösten noudattamiseen. Lisäksi hän kiinnitti Kelan huomiota asiakkaan tiedusteluihin ja yhteydenottoihin vastaamiseen viivytyksettä sekä palvelu- ja neuvontaperiaatteiden noudattamiseen.

Kela oli antanut kantelijalle lainvoimaisen päätöksen työmarkkinatukihakemusasiassa, mutta kantelija oli tehnyt uuden hakemuksen. Kela ei pyytänyt kantelijalta hakemuksen käsittelemiseksi selvitystä vaan oli kirjeitse ilmoittanut kantelijalle kieltäytyvänsä antamasta uutta päätöstä.

Apulaisoikeuskanslerin arvion mukaan Kelan kirje oli oikeudelliselta luonteeltaan päätös jättää kantelijan hakemus tutkimatta ja oikeusvaikutukseltaan etuuden epäävä. Kirjeen tosiasiallinen seuraus myös kantelijan kohdalla oli ollut se, ettei hän ollut saanut hakemaansa etuutta.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan käsitellessään kantelijan uutta työmarkkinatukihakemusta, Kelan olisi tullut huolehtia asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä. Kantelijalle olisi tullut myös varata tilaisuus esittää oma selvityksensä. Kantelijan uusi hakemus olisi tullut käsitellä Kelassa sellaisena asian uudelleen tutkimista koskevana pyyntönä, johon Kelan olisi tullut antaa kantelijalle muutoksenhakukelpoinen päätös työttömyysturvalain ja hallintolain mukaisesti.

Kela ei ollut vastannut kantelijan tiedusteluihin perustoimeentulotukiasiasta. Tämän jälkeen kantelija oli tehnyt Kelaan kaksi toimeentulotukea koskevaa pyyntöä/hakemusta. Jälkimmäiseen Kela oli vastannut myöhemmin ja pyytänyt kantelijaa toimittamaan toimeentulotukihakemuksen. Kela ei myöskään vastannut kantelijan kyseistä pyyntöä koskevaan myöhempään viestiin. Kantelija oli jäänyt epätietoiseksi hakemusta koskevan asiansa käsittelystä ja sen vaiheista. Perustoimeentulotuki oli lopulta hylätty, koska kantelija ei toimittanut hakemusta ja pyydettyjä liitteitä määräajassa.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Kela oli edellä kerrotuin tavoin menetellessään laiminlyönyt hallintolaissa säädetyt asian huolellista, asianmukaista ja viivytyksetöntä käsittelyä, palveluperiaatetta ja neuvontaa koskevat velvoitteet.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.