12.11.2021

Julkisuuslaki - Tietopyyntö - Määräaika

Valviran menettely tietopyynnön käsittelyssä

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran ylilääkärin huomiota tietopyyntöjen käsittelyyn julkisuuslaissa edellytetyllä joutuisuudella. Hän saattoi lisäksi Valviran ja ylilääkärin tietoon näkemyksensä siitä, että tietopyynnön tekijälle asetetaan määräaika asian siirtämistä viranomaisen käsiteltäväksi koskevan pyynnön esittämiselle.

Ylilääkäri oli vastannut kantelijan tietopyyntöön vasta noin seitsemän viikon kuluttua tietopyynnön vastaanottamisesta kantelijan jo uusittua tietopyyntönsä ja kysyttyä asian etenemistä.  Saadun selvityksen mukaan tietopyyntö oli unohtunut ylilääkärin työjonoon, kun Valviran kirjaamo ollut merkinnyt asianhallintajärjestelmään asialle määräaikaa. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä määräaikakirjauksen puuttuminen asialta ei oikeudellisesti hyväksyttävällä tavalla selittänyt ylilääkärin laiminlyöntiä. Hän totesi, ettei Valvirassa noudatettu menettely kirjata tietopyyntöihin määräaika poistanut virkamiehen velvollisuutta asianmukaisella joutuisuudella tutustua asianhallintajärjestelmässä käsiteltävikseen jaettuihin uusiin asioihin ja että julkisuuslaissa säädetyt määräajat lisäksi olivat enimmäiskäsittelyaikoja. Ylilääkäri oli apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan laiminlyönyt laissa säädetyn velvollisuuden käsitellä kantelijan tietopyyntö viivytyksettä.

Ylilääkäri oli lisäksi asiassa kantelijalle lähettämässään vastauksessa pyytänyt häntä ilmoittamaan kahden viikon kuluessa, haluaako hän asiassa valituskelpoisen hallintopäätöksen. Hän oli kertonut toimineensa asiassa saamansa ohjeistuksen ja Valviran käytännön mukaisesti. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, ettei julkisuuslaissa ole asetettu määräaikaa sille, minkä kuluessa tietopyynnön tekijän on pyydettävä viranomaiselta valituskelpoista hallintopäätöstä. Kantelijalle esitetty pyyntö ei näin ollen perustunut lakiin. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi näkemyksenään, että vaikka tietopyynnön tekijälle esitettäisiin määräaika pelkkänä suosituksena tai toiveena, on menettely omiaan aiheuttamaan tietopyynnön tekijälle väärinymmärrystä ja epätietoisuutta hänen julkisuuslaissa säädetyistä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.