29.3.2021

Hyvä hallinto – Neuvonta – Oikaisu – Päätös - Perusteleminen

Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan menettely

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan huomiota tutkinnonsuorittajalle laissa säädettyyn oikeuteen saada tietoa arvosteluperusteiden soveltamisesta tutkintosuoritukseensa sekä hyvän hallinnon noudattamisen periaatteisiin. Apulaisoikeuskansleri esitti lisäksi Opetushallituksen harkittavaksi kantelijalle aiheutuneen haitan hyvittämistä palauttamalla oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu kantelijalle.

Tutkintolautakunta oli lähettänyt kantelijalle tämän tutkintosuoritusta koskevan ilmoituksen, jossa kantelijan suoritus oli hylätty. Ilmoituksen liitteenä olleissa kantelijan tehtäväsuorituksia koskevissa kahden tutkintolautakunnan arvioijan korjausmerkintöihin ei sisältynyt arvioijien näkemystä siitä, mikä olisi ollut oikea käännös tai ilmaisu tietylle sanalle tai tekstikohdalle, tai mitkä mahdollisesti useammat käännösvaihtoehdot olisivat olleet arvioijien mielestä oikeita.

Kantelija oli toimittanut tutkintolautakunnalle oikaisuvaatimuksen ilmoituksessa olleiden ohjeiden mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen johdosta kolmas arvioija oli antanut lausunnon ja tämän jälkeen kantelijan pyynnön johdosta vielä lisälausunnon. Lausunnoissa ei kuitenkaan esitetty arvioijan oikeaksi katsomia käännöksiä tai käännösvaihtoehtoja kantelijan tutkintosuorituksessa virheellisinä pidettyihin sanoihin ja ilmaisuihin. Kantelijan suoritus pysyi hylättynä. Oikaisuvaatimuksen käsittelystä perittiin kantelijalta 100 euron maksu.

Kantelija oli myös lähettänyt tutkintolautakunnalle sähköpostiviestin, jossa hän tiedusteli lautakunnalta valitusoikeudesta ja -prosessista. Hänelle ei vastattu tähän viestiin.

Apulaisoikeuskansleri viittasi perustuslaissa ja hallintolaissa säädettyyn päätösten perusteluvelvollisuuteen. Asianmukaisten perustelujen merkitys korostui nyt käsillä olevan kaltaisessa tapauksessa, jossa oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen ei ollut auktorisoiduista kääntäjistä annetussa laissa säädetyn valituskiellon vuoksi mahdollista hakea muutosta. Oikaisuvaatimukseen annettavan päätöksen perustelujen tulisi tällaisessa tilanteessa olla jopa tavanomaista hallintopäätöstä seikkaperäisemmät. Kun otetaan huomioon, että oikaisuvaatimuksen käsittely tutkintolautakunnassa perustuu olennaisesti kolmannen arvioijan lausuntoon, tuli näiden lausuntojen asianmukaiseen ja yksilölliseen perusteluun apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan kiinnittää erityistä huomiota. Kantelija ei ollut saanut tutkintolautakunnalle tekemäänsä oikaisuvaatimukseen hallintolaissa tarkoitettua asianmukaisesti perusteltua päätöstä eikä auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain edellyttämää tietoa arvosteluperusteiden soveltamisesta tutkintosuoritukseensa. Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan kantelijan kärsimä haitta oli näissä olosuhteissa kohtuullista hyvittää.

Hallintolaissa säädettyyn viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluu antaa asiakkaallemuutoksenhakumahdollisuutta koskevaa ohjausta ja neuvontaa, myös nyt käsillä olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa muutoksenhaku oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä on kielletty. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että tutkintolautakunta ei ollut neuvonutkantelijaa sanotun neuvontavelvollisuuden mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.