11.12.2019

Hallintopakko - Hallintopäätös - Rakennusvalvonta

Toimenpidevaatimusten käsittely rakennusvalvonnassa

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan rakennusvalvonnan huomiota velvollisuuteen saattaa selkeitä toimenpidevaatimuksia sisältävä rakennusvalvonta-asia toimielimen päätettäväksi. Vaatimusten esittäjällä tulee olla halutessaan mahdollisuus saada asiassa muutoksenhakukelpoinen päätös ja saattaa asia viime kädessä hallintotuomioistuimen arvioitavaksi.

Kuolinpesää edustanut kantelija oli useita kertoja keväästä 2016 lähtien vaatinut kunnan rakennusvalvontaa ryhtymään toimenpiteisiin rajanaapurin tontin pihamaan korotus- ja pengerrystoimien saattamiseksi rakennusluvan mukaisiksi. Kantelijan vaatimuksia ja kirjeitä oli toimitettu rajanaapurille tiedoksi, ja rakennustarkastajat olivat näin pyrkineet neuvomaan ja ohjaamaan häntä luvanmukaisiin pihatöihin. Kantelijan vaatimuksiin rakennusvalvonta oli antanut vastauksia, joiden mukaan naapurin rakennuslupa oli vielä voimassa (kevääseen 2019 asti), eikä loppukatselmusta oltu vielä tehty. Vastausten mukaan kunta oli katsonut, ettei yleinen etu ole vaatinut piharakentamiseen puuttumista ennen luvan voimassaolon päättymistä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kunnan rakennusvalvonnan menettely ei ole ollut hyvän hallinnon eikä Kuntaliiton pakkokeinoja koskevan ohjeistuksen mukaista. Rakennusluvan ehtojen vastaista menettelyä koskeva valvonta-asia olisi tullut viedä asianomaisen toimielimen käsiteltäväksi ja arvioitavaksi kantelijan tehtyä useita toimenpidevaatimuksia. Rakennusvalvonnalla olisi ollut toimivalta puuttua luvanvastaiseen toimintaan jo rakennusluvan voimassaolon aikana. Kantelija oli kokenut naapurin pihatöistä aiheutuvan haittaa, kuten vesien valumista ja kuolinpesän kiinteistön myyntisuunnitelmien vaikeutumista. Hänellä oli ollut oikeudellinen intressi saada rajanaapurin pihatöiden luvanmukaisuus valvonta-asiana rakennusvalvontaviranomaisen ja mahdollisesti hallintotuomioistuimen arvioitavaksi. Tästä syystä asia olisi tullut käsitellä toimielimessä ja tehdä siitä valituskelpoinen päätös. Toimenpidevaatimusten kohteena olevat pihatyöt oli tehty jo keväällä 2016, ja loppukatselmus oli tekemättä vielä joulukuussa 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.