21.11.2018

Hyvä hallinto - Sosiaalivakuutus - Työttömyysturva - Viipyminen

Kela ei vastannut tiedusteluihin ja etuusasian käsittely viivästyi

Kantelija oli valittanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan Kelan elokuussa 2015 tekemästä päätöksestä peruspäiväraha-asiassa. Sittemmin Kela oli uuden työvoimapoliittisen lausunnon perusteella päätöksellään 28.9.2015 myöntänyt ja maksanut kantelijalle peruspäivärahan osittain samalle ajalle. Jälleen uuden 24.2.2017 päivätyn työvoimapoliittisen lausunnon perusteella kantelijalla ei ollut oikeutta työttömyysetuuteen 28.9.2015 annetun päätöksen tarkoittamalla ajalla, ja Kela oli tuolloin tehnyt työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle esityksen päätöksen poistamiseksi. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta oli antanut päätöksen kantelijan valituksesta 26.4.2017. Päätöksen mukaan kantelijalla oli oikeus työttömyysetuuteen Kelan päätöksen 28.9.2015 tarkoittamalla ajalla, ja liittäen mukaan saamansa uuden työvoimapoliittisen lausunnon kantelija oli loka-joulukuussa 2017 lähettänyt Kelalle neljä viestiä pyytäen Kelaa käsittelemään asian. Kantelun mukaan viesteihin ei ollut vastattu eikä asiaa käsitelty.

Kelan selvityksen mukaan kantelijan viestien käsittelyssä oli tapahtunut menettelyvirhe. Asiakkaalle ei ollut vastattu vaan viestit oli liitetty muutoksenhakutyöhön. Apulaisoikeuskansleri totesi, että hallintolain 7 §:n, 8 §:n ja 23 §:n 2 momentin säännösten mukaisesti viranomaisen velvollisuuksiin kuuluu vastata asian käsittelyn vaihetta ja aikataulua koskeviin tiedusteluihin. Kela oli ottanut asiassa yhteyttä kantelijaan vasta apulaisoikeuskanslerin selvitys- ja lausuntopyynnön saavuttua Kelaan.

Kela antoi kantelijalle päätöksen työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksen perusteella vasta apulaisoikeuskanslerin selvitys- ja lausuntopyynnön saavuttua Kelaan. Kelan selvityksen mukaan asiassa oli odotettu lautakunnan ratkaisua poistoesitykseen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että päätös kantelijalle olisi voitu antaa viipymättä työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksen saavuttua. Poistoesityksen ratkaisun odottaminen oli viivyttänyt päätöksen antamista aiheettomasti, ja toisaalta Kela oli selvityksessään todennut, että poistoesitys olisi myös voitu peruuttaa. Hallintolain 25 §:ssä säädetystä asioiden yhdessä käsittelemisestä ei saa aiheutua haitallista viivytystä, eikä asioiden yhdessä käsittely apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan ole ollut tässä tapauksessa perusteltua. Lisäksi päätös sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan 24.1.2018 antaman poistopäätöksen perusteella oli tehty vasta noin neljän kuukauden kuluttua, mihin käsittelyaikaan Kela ei ollut esittänyt syytä. Apulaisoikeuskansleri piti myös tätä käsittelyaikaa kohtuuttoman pitkänä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että huomioon ottaen perustuslain 21 §:n, hallintolain 23 §:n 1 momentin ja 25 §:n säännökset kantelijan peruspäivärahaa koskevan asian käsittely oli edellä selostetulla tavalla aiheettomasti viivästynyt.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota velvollisuuteen vastata viivytyksettä asian käsittelyä koskevaan tiedusteluun hyvän hallinnon periaatteiden ja hallintolain säännösten mukaisesti sekä perustuslain ja hallintolain säännöksiin asioiden viivytyksettömästä käsittelystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.