19.9.2018

Lapsen oikeudet - Perus - ja ihmisoikeudet - Seksuaalirikos - Säädösvalmistelu

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset

Oikeuskansleri antoi lausunnon luonnoksesta lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevaksi hallituksen esitykseksi. Hän viittasi oikeusministeriön julkaiseman arviomuistion johdosta aikaisemmin toteamaansa, että pääosin kriminalisointiperiaatteet kuuluvat lainsäätäjän yhteiskuntapoliittiseen harkintaan valtiosääntöperiaatteiden luodessa sille vain yleisen tason raamit. Oikeuskansleri ei nimenomaisesti ottanut kantaa tehtäväksi ehdotettuihin rikoslain 20 luvun muutoksiin. Hän totesi, että lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö toteuttaa julkisen vallan velvoitteita suojata lasten perusoikeuksia ja niiden taustalla olevaa oikeutta itsemääräämiseen sekä turvalliseen ympäristöön ja kasvuun sekä huomautti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen rangaistuskäytännössään edellyttäneen, että suojeluvelvoitteen toteuttamisessa käytetään myös rikosoikeudellisia keinoja. Valtiosääntönäkökulmien tarkastelua ei voida oikeuskanslerin mukaan näin rajoittaa vain rikosoikeudellisiin laillisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin ja ultima ratio -oppiin. Oikeuskanslerin mukaan ehdotuksesta tulisi ilmetä vielä vahvemmin kokoava arviointi ehdotuksen vaikutuksista suojeluvelvoitteen toteutumiseen käytännössä.

Oikeuskansleri totesi, että rikoslain tulisi muodostaa selkeä ja mahdollisimman helposti hahmotettava kokonaisuus. Rikoslain 20 luvun johdonmukaisuus, toimivuus ja ymmärrettävyys saattaisi edellyttää, että muutostarpeet arvioitaisiin ja suhteutettaisiin samassa yhteydessä, kun raiskausta koskevien säännösten muuttamista tullaan arvioimaan kokonaisuudessaan. Oikeuskanslerin mukaan rikoslain 20 lukuun kohdistetut useat muutokset ovat monimutkaistaneet sen soveltamista. Käytännössä on ilmennyt hankaliakin tilanteita valittaessa kulloiseenkin rikokseen tai rikoskokonaisuuteen sovellettavaa lakia. Vielä oikeuskansleri kiinnitti huomiota esityksessä esiintuotuihin konkurrenssi- ja yksiköintikysymyksiin ja tarpeeseen arvioida ehdotuksen jatkovalmistelussa konkurrenssiopin johdonmukaisuutta ja säännösten sovellettavuutta ja ymmärrettävyyttä lainsoveltajien kannalta sekä myös esityksen vaikutuksia yleisprevention kannalta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.