30.8.2018

Hyvä hallinto - TE-toimisto - Työttömyysturva - Viipyminen

Työ- ja elinkeinotoimiston menettely ei ollut säännösten mukaista

Kantelija oli 13.4.2017 ilmoittautunut työnhakijaksi ja ilmoittanut hakevansa työttömyysetuutta. Kantelija oli ilmoittanut työsuhteensa päättyvän 11.5.2017. Kantelija oli ottanut yhteyttä  TE-toimistoon 7.6.2017 ja 12.6.2017 kysyen työttömyysetuusasiansa käsittelyä, jonka jälkeen hänelle oli seuraavana päivänä lähetetty selvityspyyntö. Kantelijan mukaan asiaa oli selvitetty useita kuukausia ja hänelle oli lähetetty erinäisiä selvityspyyntöjä.

TE-toimiston toimintaan sovelletaan hallintolakia, jossa säädetään sekä hyvän hallinnon perusteista että hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä. Hallintolain 23 §:n 1 momentin mukaan asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Lain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että TE-toimiston olisi kantelijan ilmoittauduttua työnhakijaksi ja ilmoitettua hakevansa työttömyysetuutta tullut viipymättä ja yhdellä kertaa selvittää kantelijan palvelutarve ja työttömyysturvaoikeus sekä antaa  työvoimapoliittinen lausunto. TE-toimiston olisi myös tullut käynnistää selvitystoimet kantelijan työsuhteen osalta jo sen päättymisen yhteydessä  eikä vasta kantelijan yhteydenottojen jälkeen. Saadun lausunnon ja selvityksen perusteella  TE-toimisto ei  ollut antanut näitä seikkoja koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja 28.6.2017 ja 29.6.2017 säädetyssä määräajassa. Kantelijalle oli vielä lähetetty selvityspyynnöt 28.6.2017, 21.8.2017 sekä 4.9.2017.

Asiassa ilmeni myös, että  TE-toimisto ei ollut järjestänyt kantelijalle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisesti haastattelua säädetyssä määräajassa. Kantelijalle ei myöskään ollut laadittu työllistymissuunnitelmaa edellä mainitussa laissa säädetyssä määräajassa, eikä asiassa ole ilmennyt, että sen laatiminen olisi ollut ilmeisen tarpeetonta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen  kiinnitti  työ- ja elinkeinotoimiston huomiota käsittelemiensä asioiden riittävään, asianmukaiseen ja viivytyksettömään selvittämiseen hallintolain mukaisesti. Lisäksi apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston huomiota työvoimapoliittisen lausunnon antamiseen, työnhakijan ensimmäisen haastattelun järjestämiseen ja työllistymissuunnitelman laatimiseen niistä annettujen säännösten mukaisesti ja säädetyssä määräajassa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.