4.9.2018

Hallinto-oikeus - Perus - ja ihmisoikeudet - Viipyminen

Valitusasian käsittelyn kesto hallinto-oikeudessa

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksessä todettiin, että kunnanvaltuuston hyväksymästä tuulipuiston osayleiskaavasta tehdyn valituksen käsittelyaika hallinto-oikeudessa oli ollut pitkä (noin 2 vuotta) ja pidempi kuin hallinto-oikeuden ilmoittama yleiskaava-asioiden käsittelyaika mainitussa hallinto-oikeudessa päätöksen antamista edeltävinä kahtena vuonna. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että kysymyksessä olevaa kaavavalitusta ei ollut onnistuttu käsittelemään kohtuullisessa ajassa.

Hallinto-oikeus oli muun ohessa todennut, että yleiskaavoitusta koskevia valituksia oli tullut poikkeuksellisen paljon vireille. Erityisesti yleiskaavoja koskevien valitusten käsittely vaatii kokenutta lainkäyttöhenkilöstöä ja niitä koskevien päätösten valmistelu vaatii yleensä varsin paljon työtä ja aikaa. Yksi kaavavalitusten käsittelyyn perehtynyt henkilö oli siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen. Uuden henkilön perehdyttäminen oli vienyt aikaa, ja lisäksi viime vuosien voimakas eläköityminen oli vaikuttanut omalta osaltaan. Hallinto-oikeus oli ilmoittanut pyrkineensä toistuvasti saamaan lisäresursseja voidakseen ratkaista joutuisasti tuulivoimarakentamiseen liittyvät valitusasiat. Hallinto-oikeuden ilmaiseman mukaan kun tuulivoimarakentamista on voimakkaasti tuettu, mutta hallinto-oikeutta ei ole lisäresursoitu, on käsittelyaikojen piteneminen ollut väistämätöntä. Lisäksi hallinto-oikeuden on huolehdittava käytettävissä olevien resurssien osalta työsuojelunäkökohdista.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että laillisuusvalvontakäytännössä ei ole yleensä hyväksytty käytettävissä oleviin henkilö- tai muihin resursseihin perustuvaa syytä hyväksyttäväksi syyksi asian käsittelyn viipymiselle. Laillisuusvalvonnassa painotetaan sitä lähtökohtaa, että oikeudenkäynnin asianosaisten näkökulmasta heillä on perustuslaissa säädetty oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä. Tämä on lähtökohtana myös muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa, jonka mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti hallinto-oikeuden huomiota valituksen käsittelyn kestosta lausumaansa.           

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.