23.8.2018

Huomautus - Tuomari - Vanhentuminen

Rangaistuksen tuomitseminen vanhentuneesta teosta

Oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa havaittiin, että vastaaja oli muiden hänelle syyksi luettujen tekojen ohella tuomittu 21.5.2012 tehdystä vaarallisen esineen hallussapidosta. Rikoslain 41 luvun 5 §:n mukaan ankarin rangaistus vaarallisen esineen hallussapidosta on yksi vuosi vankeutta. Rikoslain 8 luvun 1 §:n nojalla syyteoikeus vanhentuu kahdessa vuodessa, jos ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään vuosi vankeutta. Käräjäoikeudesta saadun tiedon mukaan tekoa koskeva haaste oli annettu vastaajalle tiedoksi 31.12.2014, eli vasta sen jälkeen, kun syyteoikeus teosta oli jo vanhentunut.

Asiassa käräjäoikeuden puheenjohtajana toiminut käräjätuomari myönsi selvityksessään olleensa huolimaton ja menetelleen virheellisesti, kun vastaaja oli tuomittu vaarallisen esineen hallussapidosta siitä huolimatta, että syyteoikeus teosta oli vanhentunut.

Korkein oikeus purki apulaisoikeuskanslerin sijaisen hakemuksesta käräjäoikeuden tuomion vanhentuneen teon osalta, hylkäsi syytteen siltä osin vanhentuneena ja alensi ehdollista vankeusrangaistusta kymmenellä päivällä.

Rangaistuksen tuomitseminen teoista, josta rangaistusta lain mukaan ei voi enää seurata, on omiaan heikentämään luottamusta oikeudenhoitoa kohtaan. Tällaista virhettä on lähtökohtaisesti pidettävä luonteeltaan vakavana. Käräjätuomarin virheestä ei apulaisoikeuskanslerin käytettävissä olevien tietojen mukaan ollut aiheutunut vahinkoa kysymyksessä olevassa rikosasiassa tuomitulle. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että vaikka virhe oli omiaan vähentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen ja vaikka virhe oli tapahtunut käräjätuomarin tehtävien ydinalueella eli lainkäyttöratkaisun tekemisessä, virhettä voitiin edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen pitää tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön tarkoittamalla tavalla vähäisenä.

Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan jos virkamies, julkisyhteisön työntekijä tai muu henkilö julkista tehtävää hoitaessaan on menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä, oikeuskansleri voi antaa asianomaiselle huomautuksen vastaisen varalle, mikäli hän ei harkitse olevan tarvetta syytteen nostamiseen.

Edellä kerrotuilla perusteilla apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille huomautuksen virheellisestä menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.