16.2.2018

Eläinsuojelu - Hyvä hallinto - Lausunto

Oikeuskansleri piti eläinsuojelulain hallinnollisia säännöksiä puutteellisina

Oikeuskansleri antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista. Oikeuskansleri tarkasteli esitystä hallintotehtävän muulle kuin viranomaiselle antamisen näkökulmasta sekä  kotirauhan ja yksityisyyden suojaan liittyvien seikkojen näkökulmasta. Lakiluonnoksen mukaan eläinsuojelutehtävissä voitaisiin viranomaisen apuna käyttää asiantuntijaa tai avustajaa, jolla tulisi olla tehtävän luonteeseen nähden riittävä pätevyys.

 Oikeuskansleri arvioi asiaa  perustuslain 124 §:n  kannalta. Sen  mukaan julkisen hallintotehtävän antamisen muulle kuin viranomaiselle edellytyksenä on, että se ei vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Oikeuskansleri  totesi, että asiantuntijoiden ja avustajien toimintaan eläinsuojeluun liittyvissä tehtävissä tästä on huolehdittava sääntelyn tarkkuuden ja muun asianmukaisuuden sekä asianomaisten henkiöiden sopivuuden ja pätevyyden avulla. Tältä osin lakiesityksen perusteluja oli oikeuskanslerin mielestä syytä täydentää. Perusteluja oli syytä tältä osin täydentää  myös säätämisjärjestyksen osalta. Lakiesityksessä tuli arvioida  tarkemmin esimerkiksi sitä, millaiset tilat voivat kuulua kotirauhan piiriin ottaen huomioon, että lakiesityksen mukaan asiantuntija tai avustaja voi mennä kotirauhan piiriin kuuluvaan tilaan vain yhdessä viranomaisen kanssa.  Kotirauhan suojaa ja ulottuvuutta tuli arvioida tarkemmin myös suhteessa opiskelijaan, joka suorittaa eläinsuojelun viranomaistoimintaan perehdyttävää harjoittelua ja jolle lakiesityksessä annetaan oikeus olla läsnä valvontaa ja tarkastuksia tehtäessä.

Oikeuskansleri piti lisäksi perustuslain 10 §:n kannalta ongelmallisina lakiesitykseen sisältyviä säännöksiä koskien asiantuntijan ja avustajan tiedonsaantioikeutta, sillä ehdotettujen säännösten mukaan asiantuntijalla ja avustajalla olisi oikeus saada käyttöönsä salassapitosäännösten estämättä tehtävän suorittamisen kannalta tarpeelliset tiedot.  Myös säätämisjärjestysperusteluissa tuli  käsitellä sekä eläinsuojeluviranomaisen että asiantuntijan ja avustajan tiedonsaantioikeutta yksityisyyden suojan kannalta ottaen erityisesti huomioon perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntö.  

Oikeuskansleri katsoi myös ehdotetun teurastamoita koskevan kameravalvonnan osalta, että asiaa tulisi käsitellä perusteluissa työntekijöiden yksityisyyden suojan kannalta ja arvioida menettelyn hyväksyttävyyttä perustuslain kannalta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.