5.3.2018

Hyvä hallinto - Päätöksenteko

Terveyshaittaa koskevan asian päättäminen kunnan viranomaisessa

Kantelussa oli arvosteltu ympäristöterveydenhuollon menettelyä jätteenpoltosta tehdyn ilmoituksen käsittelemisessä. Kantelijat eivät olleet saaneet kirjallista päätöstä asiassa.

Terveystarkastaja oli tehnyt ilmoituksen perusteella tarkastuksen ilmoituksen kohteena olevien henkilöiden osoitteessa, asukkaiden ollessa poissa. Selvityksen mukaan viranhaltijan tekemät päätökset käsitellään ennen sosiaali- ja terveyslautakuntaan viemistä ympäristöterveydenhuollon johtoryhmässä, jossa päätetään, onko asia tarpeen viedä lautakuntaan. Johtoryhmä oli katsonut, ettei ollut näytetty ilmoituksen kohteiden tulisijojen käytöstä aiheutuneen terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa. Kantelijat eivät olleet kuitenkaan saaneet kirjallista ratkaisua vireille laittamaansa valvonta-asiaan.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan terveyshaittoja selvitetään, poistetaan ja rajoitetaan usein ohjauksella ja neuvonnalla. Ongelmallista on, kun mahdollinen haitankärsijä ja valvova viranomainen ovat erimielisiä sekä haitan mahdollisesta esiintymisestä että sen poistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että hallinnolle esitetty vaatimus tässä tapauksessa terveydensuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymiseksi tulisi voida ratkaista asiassa sovellettavat säännökset huomioon ottaen joko oikeudellisen kannanoton sisältävällä päätöksellä tai päätöksellä, jossa vaatimukset jätetään tutkimatta. Jos valvontaviranomainen katsoo, että asian vireillepano ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin, olisi sen hallinto-oikeudelliset periaatteet ja perusoikeuteen kuuluva hyvän hallinnon vaatimus huomioon ottaen tehtävä perusteltu päätös siitä, miksi enempiin toimenpiteisiin ei ole ollut perusteita ryhtyä.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti ympäristöterveydenhuollon huomiota velvollisuuteen tehdä terveyshaittaa koskevassa asiassa muutoksenhakukelpoinen ja perusteltu päätös sekä noudattaa tähän liittyviä hallintolain säännöksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.