1.3.2018

Huolellisuus - Hyvä hallinto - TE-toimisto - Työttömyys

Työ- ja elinkeinotoimiston menettely

Kantelija arvosteli työ- ja elinkeinotoimiston menettelyä. Saadun selvityksen perusteella kantelijan työnhaun käynnistyttyä  häneen ei ollut otettu yhteyttä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 4 §:n 1 momentissa säädetyn kahden viikon määräajan kuluessa. Lisäksi kantelijalle oli vasta yhdeksän kuukauden kuluttua työnhaun alkamisesta laadittu työllistymissuunnitelma. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin perusteella työllistymissuunnitelma tulee laatia viimeistään 4 §:n 1 momentin mukaisessa työnhakijan haastattelussa, jollei suunnitelman laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta. Näin ollen työllistymissuunnitelman laatiminen oli myöhästynyt huomattavan paljon.

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen  mukaan on tärkeää, että työ- ja elinkeinotoimisto kertoo aina työnhakijalle seuraavan asiointikerran/yhteydenoton ajankohdan ja sen, kenen aloitteesta yhteydenotto tapahtuu. URA-tietojärjestelmään tallennettavien tietojen tulee olla asiakaspalvelun kannalta tarpeellisia. Koska henkilöasiakkaiden tiedot ovat salassa pidettäviä ja luonteeltaan osin arkaluontoisia, asiakastietojen käsittely edellyttää työ- ja elinkeinoviranomaisilta erityistä huolellisuutta, hyvää tiedonhallintatapaa ja tietoisuutta viranomaisia velvoittavista tietosuoja- ja tietoturvasäännöksistä. Asiakastietoihin kirjattavien tietojen tulee perustua objektiiviseen arvioon.

Saadun selvityksen mukaan kantelijaa  koskevissa URA-tietojärjestelmän merkinnöissä oli ollut puutteellisuuksia sekä virheellinen merkintä. Lisäksi  kantelijaan ei ollut otettu yhteyttä sovitulla tavalla eikä hänen tiedusteluihinsa ollut vastattu. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti työ- ja elinkeinotoimiston olisi tullut vastata kantelijan esittämiin tiedusteluihin sekä ottaa häneen luvatulla tavalla yhteyttä. 

Valtion virkamieslain 14 §:n mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Hänen on noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Asianmukaisuus edellyttää huolellisuutta virkatehtävien hoitamisessa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi käsityksenään, että työ- ja elinkeinotoimistossa ei ollut toimittu riittävän huolellisesti tehtäessä merkintöjä URA-tietojärjestelmään eikä yhteydenpidossa kantelijaan tämän asioiden hoitamisessa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen  kiinnitti  työ- ja elinkeinotoimiston huomiota työnhakijan ensimmäisen haastattelun järjestämiseen sekä työllistymissuunnitelman laatimiseen niistä säädetyllä tavalla. Lisäksi hän kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston huomiota tiedusteluihin vastaamiseen hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ja huolellisuuteen virkatehtävien hoidossa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.