6.2.2018

Muutoksenhaku - Valitusosoitus

Käräjäoikeuden antama valitusosoitus

Käräjätuomarin huomiota kiinnitettiin vastaisen varalle hallintolain 7 luvun 47 §:n määräyksiin valitusosoituksen sisällöstä tapauksessa, jossa käräjäoikeuden oikeudenkäyntimaksun määräämistä koskevaan oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen tai sen liitteenä olleeseen valitusosoitukseen ei ollut merkitty tietoa siitä, miten tiedoksisaantipäivä lasketaan.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että tiedoksiantopäivän määräytymisen selostamista ei erikseen mainittu päätöksen tai valitusosoituksen vaadittuna sisältönä asiaan sovellettavassa hallintolaissa. Lain vaatimuksiin kuului valitusajan ja sen mistä se lasketaan ilmoittaminen. Hallituksen esityksen perusteluissa oli edelleen todettu, että valitusosoituksessa tulisi selostaa mistä valitusajan laskeminen alkaa ja että tällä tarkoitetaan sen säännön ilmoittamista jonka mukaan aika lasketaan.

Hallintoasioissa noudatettavasta menettelystä tiedoksiannossa säädetään hallintolain 10 luvussa. Se, minä päivänä tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, vaihtelee käytetyn tiedoksiantotavan mukaan eikä lain tarkoittamaa tiedoksiantopäivää voinut pitää sillä tavoin itsestään selvänä tai selkeänä, että tiedoksiantopäivän määräytymisen voisi katsoa olevan yleisesti tunnettua. Päätöksen tiedoksi saanut ei näin voinut viranomaiselta saamansa päätöksen ja sen valitusohjeiden perusteella laskea, milloin valitus on viimeistään jätettävä, ellei hänelle lisäksi ilmoitettu miten valitusaikaa laskettaessa tarkoitettu tiedoksiantopäivä määräytyy. Kantelijalle ei näin ilman tiedoksiantopäivää koskevaa tietoa ollut laissa tarkoitetulla tavalla selostettu, mistä valitusajan laskeminen alkaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.